Kursplan för Populärlitteratur i skolan

Teaching Popular Fiction

  • 7,5 högskolepoäng
  • Kurskod: 5LV068
  • Utbildningsnivå: Grundnivå
  • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap G2F
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2017-12-04
  • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
  • Gäller från: vecka 01, 2018
  • Behörighet: 60 hp litteraturvetenskap eller lärarutbildning i svenska, engelska eller moderna språk
  • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs på grundnivå, som även kan inräknas som valfri kurs i inom ramen för Svenska 4.

Mål

Kursen syftar till att belysa begreppet populärlitteratur för ungdom och vuxna ur olika aspekter och att behandla populärlitteraturens roll i undervisningen för grundskolans senare år och gymnasiet, med utgångspunkt från styrdokument och didaktisk teori och metod.
Efter genomgången kurs förväntas den studerande
• kunna redogöra för olika genrer på populärlitterturområdet, deras historiska utveckling och utmärkande drag
• kunna kritiskt och reflekterande analysera populärlitterära texter
• kunna kritiskt och självständigt diskutera populärlitteratur ur ett didaktiskt perspektiv

Innehåll

Under kursen görs analytiska läsningar av populärlitterära texter för ungdom och vuxna. Den studerande bekantar sig närmare med genrer som t.ex. kärleksromaner, science fiction, skräckskildringar, deckare och fantasy. Didaktisk teori och metod med relevans för läsning och undervisning om och i populärlitteratur diskuteras.

Undervisning

Kursen ges som antingen undervisningskurs eller läskurs. Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier, samt gruppövningar.

Examination

Aktivt deltagande i seminarier. Fullgörande av en avslutande skriftlig examination i form av en självständig hemskrivningsuppgift. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.