Kursplan för Den politiska kommunikationens historia i Sverige

History of Political Communication in Sweden

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LV064
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Retorik G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-10-23
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2017-12-04
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2018
 • Behörighet: 60 hp i ett ämne.
 • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen

Mål

I kursen studeras exempel på politisk kommunikation från olika historiska epoker. Därtill belyses den politiska kommunikationens villkor genom att antal teoretiska arbeten.
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

 • redovisa en historisk förståelse för den politiska kommunikationens uttryck och villkor
 • redovisa teoretiska kunskaper om begreppet politisk kommunikation
 • redovisa grundläggande förståelse för mediers och offentlighetsformers betydelse för den politiska kommunikationen

Innehåll

Kursen avser att ge såväl en historisk som en teoretisk introduktion till fältet politisk kommunikation i Sverige. I kursen ges en rad exempel på hur såväl styrande som styrda har kommunicerat horisontellt och vertikalt. Särskilt fokus ligger på den politiska kommunikationens genrer, från det stormaktstida enväldet, fram till och med dagens demokratiska situation. Vidare belyses hur olika medier (alltifrån de första tidningarna, kyrkornas predikstolar, till Twitter och Instagram) har mobiliserats i politiska syften. Frågan vem som kunnat förmedla vilka budskap till vilken publik och med vilka medel står hela tiden i centrum.
 

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier samt basgruppsarbete. All undervisning är obligatorisk. Enstaka frånvaro ersätts med kompensationsuppgift. Kursen kan också ges som läskurs.

Examination

Kursen examineras genom seminarier och övningar, samt genomförande av skriftlig eller muntlig uppgift. Om kursen ges som läskurs sker examinationen genom muntliga eller skriftliga uppgifter. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.
 

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.