Litteraturvetenskapliga institutionen

Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation 2017/2018

I skönlitteratur, tidningar och politisk debatt, i reklam, tv-serier och datorspel: överallt möter vi i dag olika budskap. Somliga försöker att underhålla oss, andra vill få oss att fundera över oss själva och vissa vill övertyga oss om att tycka eller göra på det ena eller andra sättet. Kandidatprogrammet i retorisk och litterär kommunikation i Uppsala vänder sig till dig som vill ha möjligheter att förstå och utforma dessa olika former av budskap.

Om programmet

Utbildningen ger dig redskap för att reflektera över och analysera såväl lit­terära som opinionsbildande och säljande texter. Samtidigt tränar du din egen förmåga att skriva och tala effektivt.

Inom kandidatprogrammet samverkar två ämnen, retorik och litteraturvetenskap, som från olika håll studerar kulturell kommunikation i bred mening.

Retorik
Retoriken bidrar med praktiska perspektiv och färdigheter samt med analysredskap som gör det möjligt att förstå kommunikationens argumentativa, politiska och sociala funktioner.

Litteraturvetenskap
Litteraturvetenskapen är ett bildningsämne som förmedlar kunskap om litteraturhistorien, men som även erbjuder en rad modeller för att beskriva, tolka och värdera komplexa konstnärliga texter.

Inom programmet kombineras teoretiska studier med praktiska, där dina färdig­heter i skriftlig och muntlig kommunikation tränas. Utbildningen passar alltså dig som är intresserad av litteratur och olika sätt att kommunicera om litteratur, men också dig som vill få ökade kunskaper om till exempel politisk kommunikation och marknadskommunikation. Dessutom passar utbildningen både för dig som vill ha en bas för egen kreativ kommunikativ verksamhet och för dig som är mer intresserad av forskning, analys och kritik.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med antingen retorik eller litteraturvetenskap som huvudområde.

Om undervisningen

Undervisning ges i en eller flera av följande former: föreläsningar, seminarier, tutorials, praktiska övningar, fältövningar, projektarbeten i grupp och handledning. All undervisning genomförs av aktiva forskare i retorik och litteraturvetenskap.

Undervisning på engelska samt under kvällstid kan förekomma. Under två kurser (á 7,5 hp) på termin 1 övas praktiska färdigheter i skrift respektive tal. Stor vikt läggs vid det skrivna ordet och flera uppsatser av varierande omfång skrivs under hela utbildningen.
De fördjupningskurser som du läser anknyter respektive lärares forskningsområden och specialkompetens. En del av kurserna kan utgöras av så kallade verktygskurser inom fakultetens utbud för kandidatprogram. En av dessa kurser om antingen 7,5 eller 15 hp kan också vara praktik inom ett för programmet relevant område (till exempel kulturredaktion, bokförlag, reklambyrå, informationsenheter, retorikkonsultfirmor och media). Den här terminen kan också förläggas till ett utländskt universitet inom ramen för de utbytesprogram som institutionen och/eller universitetet erbjuder.

Upplägg

Basen i programmet utgörs av huvud­ämnesstudier i Retorik A och B följt av Litteraturvetenskap A och B. Under den femte terminen har du möjlighet att bredda studierna genom att välja mellan en stor mängd kurser från olika humanistiska ämnen. En del av dessa kurser är verktygskurser som utvecklats speciellt för programstudenter, till exempel om projektledning, entreprenörskap, intervju­teknik och argumentationsanalys.

Under den femte terminen finns även möjlighet att välja praktik på till exempel:

 • en kulturredaktion,
 • ett bokförlag,
 • en reklambyrå,
 • en retorikkonsultbyrå eller
 • inom olika medier.
Under sjätte och sista terminen fördjupar du dina ämnesstudier genom att läsa antingen Litteraturvetenskap C eller Retorik C. Under terminen skrivs en vetenskaplig uppsats och du läser en kurs som ger fördjupad kunskap i retorik- ­respektive litteraturvetenskaplig teori och metod. Under en fritt valbar kurs får du fördjupning utifrån programmets huvudinriktning.

Kurser inom programmet

Retorik A, 30 högskolepoäng (hp)
Retorik B, 30 hp
Litteraturvetenskap A, 30 hp
Litteraturvetenskap B, 30 hp
Valbara kurser, 15–30 hp
Praktik, 7,5–15 hp
Litteraturvetenskap C/Retorik C, 30 hp

Karriär

Programmet ger dig en bred humanistisk utbildning lämplig för en stor mängd verksamheter inom kultur- och kommunikationssektorerna. Väljer du en att fokusera på ämnesstudier inom litteraturvetenskap skapas möjligheter för verksamhet inom till exempel:

 • kulturjournalistik
 • bokmarknad
 • kulturförvaltning
Exempel på verksamheter är:
 • redaktör
 • skribent
 • konsult
 • utredare
 • kultursekreterare
 • föreläsare
Genom en kandidatexamen i retorik skapas möjligheter för en verksamhet som till exempel:
 • talskrivare
 • kommunikationsrådgivare
 • föreläsare
 • informatör

Behörighet och anmälan

Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation

180 högskolepoäng

HT17 100% Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P5060 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A1) alternativt Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 270000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt & Mer Info

Litteraturvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsv 3 P

Box 632, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2950

E-post: info@littvet.uu.se

Janne Lindqvist, programansvarig janne.lindqvist@littvet.uu.se

Telefon: 018-471 29 60