Lyrisk modernism

Kursens inriktning

Kursen avser att ge en elementär orientering i den lyriska diktning som med en vag term kallas modernistisk och att följa denna lyriska modernism från dess rötter i fransk symbolism till dess förgreningar i modern svensk diktning. All modern lyrik är inte modernistisk - att ge insikt i och instrument att avgöra vari den skillnaden består är ett av kursens syften.

OBS! Kursen är indelad i fem avsnitt:

a) fransk modernistisk lyrik - Rimbaud
b) tysk modernism - Rilke, Trakl, Benn
c) engelsk modernism - Eliot, Yeats
d) svensk modernism 1 - Södergran, Sjöberg, 5 unga
e) svensk modernism 2 - Ekelöf, 40-talismen, exempel på samtida modernistisk lyrik

De studerande läser tre av dessa avsnitt, valda så att båda utländsk och svensk lyrik finns representerad.

Litteraturlista

Utbyte av verk kan ske i samråd med examinator

a) Fransk modernistisk lyrik - Rimbaud

Handböcker
Holm, I., Från Baudelaire till första världskriget (Bonniers allmänna litteraturhistoria VI), s. 43-55

Espmark, K., Att översätta själen. En huvudlinje i modern poesi - från Baudelaire till surrealismen, 1975 (i urval).

Lundkvist, A., Poesins Ikarus (i förf:s Ikarus’ flykt, 1937, ny uppl. i Aldus-serien).

Ekelöf, G., Une saison en enfer (i tidskriften Karavan 1935:1).

Dessutom läses ett mindre avsnitt i någon välkänd fransk eller anglosaxisk bok om Rimbaud, t.ex. de Graaf, D A, Arthur Rimbaud, Sa vie, son œuvre, 1960.

Texter
Rimbaud, A., några dikter fr.a. ur Les Illuminations, samt Une saison en enfer.
(Den icke franskkunnige bör i första hand använda Rimbaud, Complete Works, trans. by Wallace Fowlie, Phoenix books 1967.)
Dessutom kan utnyttjas Lång, H. (utg.), Dikter och diamantprosa, FIB:s lyrikklubb, 1965.
Några Rimbauddikter ingår även i Buinshaw, S., The poem itself, 150 European poems translated and analysed, Penguin books.)

b) Tysk modernism - Rilke, Trakl, Benn

Handböcker
Friedmann, H. & Mann, O., (Hg), Expressionissimus, 1956, avsn. Einleitung s. 9-26, Die Lyrik des Expressionismus s. 57-83, Heym und Trakl s. 84-115, Benn s. 168-181.

Sokel, W.H., The Writer in extremis, Expressionism in 20th Century German literature, 1959, inledningskap. och ytterligare några avsnitt.

Bergsten, G., Georg Trakls traumatiska kod (i Lyrik i tid och otid, 1971).

Lohner, E., Passion und Intellekt, Die Lyrik Gottfried Benns, 1961, något kap.

Steiner, J., Rilkes Duineser Elegien, 1962, något kap.

Texter
Rilke, R. M., ur Neue Gedichte: Der Panther, en av Die duineser Elegien, t.ex. nr 1 eller 8 (Der Panther i original och övers. ingår i Elovsson, H. [utg.], Lyrik ur världslitteraturen, 1965-66. Duineser-elegierna finns med tysk och svensk parallelltext, i övers. av Erik Lindegren, Svalans lyrikklubb, 1967 - volymen är försedd med inledande essäer av Artur Lundkvist och Jacob Steiner.)

Trakl, G., ett tiotal dikter, däribland: Musik im Mirabell, An die Verstummten, Sommer sneige, Grodek, Helian, Elis, Sebastian im Traum, Kaspar Hauser Lied, Abendlied, Frühling der Seele. (Originaltexter enklast i Trakl, Gedichte, Fischer Bücherei. De fyra förstnämnda dikterna ingår i svensk övers. i Elovssons, Lyrik i världslitteraturen.)

Benn, G., ett urval dikter, lämpligen Edfeldt J. (utg. Dikter, 1966, ett tiotal av dikterna på originalspråket, däribland Morgue 1-3, Saltzbau, Fragmente).

c) Engelsk modernism - Eliot, Yeats

Handböcker
Eliot: nyare undersökningar och forskningsresultat, i synnerhet med avseende på The Waste Land, ges i en översikt av Staffan Bergsten i Samlaren 1970.

Yeats: nyare litteratur om Yeats presenteras i en översikt av Staffan Bergsten i Samlaren 1969. Särskilt rekommenderas Norman Jeffares, A commentary on the Collected poems of W.B. Yeats, Macmillan, 1968.

Texter
Eliot, T.S., The Waste Land, ytterligare två dikter, t.ex. Burbank with a Baedecker, Bleistein with a cigar och Journey of the Magi. (Rekommenderade upplagor: Eliot, T.S. Collected poems, Faber-paperback, och den lilla volymen The Waste Land and other poems, Faber-paperback.)

Yeats, W.B., några dikter, t.ex. The Wild Swans at Coole, The second coming, Sailing to Byzantium, Crazy Jane on God, Parnell’s funeral, Supernatural songs. (Rekommenderad upplaga: Poems of W.B. Yeats, selected by Norman Jeffares, Macmillan’s Scholars’ Library.)

d) Svensk modernism 1 - Södergran, Sjöberg, 5 unga

Handböcker
Espmark, K., Själen i bild. En huvudlinje i modern svensk poesi, 1977 (i urval).

Tideström, G., Edith Södergran, 1949 (ny upplaga i Aldus-serien 1960), kap. Revolutionernas och inbördeskrigets år, Septemberlyran, Stildrag i den nya diktningen, Fejden kring Septemberlyran.

Holmqvist, B., Modern finlandssvensk litteratur, 1951, avsn. om Södergran.

Tunving, L.H., [utg.], Synpunkter på Birger Sjöberg, 1966, uppsatserna av Edefeldt, Helén, Printz-Påhlsson, Abenius, Wizelius, Tideström.

Tideström, G., Konferensman (i Lyrisk tidsspegel).

Peterson, A., Birger Sjöberg den okände, 1944, kap. Birger Sjöberg och William Shakespeare, ytterligare något kap.

Espmark, K., Livsdyrkaren Artur Lundkvist, 1964, avsn. kompressionsprincipen i kap. I, kap.III: En dionysisk livskänsla, kap. V: Tekniken och livet.

Espmark, K., Harry Martinson erövrar sitt språk, 1970, kap. II: Naturminiatyrer, kap. IV: Själens språk.

Texter
Södergran, E., Septemberlyran

Sjöberg, B., ett fylligt urval ur Kriser och kransar, däribland: Av raka linjer och Konferensman

Lundkvist, A., Glöd
Martinson, H., ur Nomad, ur Natur

e) Svensk modernism 2 - Ekelöf, 40-talismen, ex. på samtida modernistisk lyrik

Handböcker
Landgren, B., Ensamheten, döden och drömmarna. Studier i ett motivkomplex i Gunnar Ekelöfs diktning, 1971.

Franzén,L-O., [utg.], 40-talsförfattare, 1965, uppsatserna av Holmqvist, Wall, Isaksson.

Lagerlöf, K-E., Den unge Karl Vennberg, 1967, kap. X: Halmfackla och Tideräkning.

Dessutom några recensioner och essäer i litterära tidskrifter om Sjöstrand (t.ex. BLM 1970 och SLT 1971) och Tranströmer.

Texter
Ekelöf, G., ett urval, t.ex. ur Sent på jorden: Sonatform, Orimmad sonett, ur Dedikation: Elegi III: Oändligt sammansatt föds människan, ur Färjesång: Eufori, ur Non Serviam: Absentia animi, ur Om hösten: En verklighet (drömd), ur Strountes: Ex ponto, ur En natt i Otocac: Poesi i sak, ur Sagan om Fatumeh: Nazm 25: Jag äger i dig en undergörande ikon, ur Vägvisare till underjorden: Djävulspredikan.
(Det rekommenderas att studera några analyser av Ekelöfs lyrik, t.ex. Reidar Ekners bok I den Havandes liv, Åtta kapitel om Gunnar Ekelöfs lyrik, 1967, eller några av de många specialstudier som ägnats författarskapet - nämnas kan: Höglund, B., Gunnar Ekelöf och musiken i SKT 1959: Björck, S., om En verklighet (drömd) i förf:s Lyriska läsövningar, 1961; Julén, B., om Eufori, i förf:s Tjugo diktanalyser, 1962; Bergsten, G., Abraxas, i Samlaren 1964.)

Lindegren, E., några dikter ur mannen utan väg och ur Sviter.

Vennberg, K., några dikter ur Halmfackla och ur Tideräkning.

Sjöstrand, Ö., urval ur Ensamma stjärnor (samlingsvolym, Svalans lyrikklubb, 1970).

Tranströmer, T., urval ur Kvartett (samlingsvolym, Svalans lyrikklubb, 1967) och ur Mörkerseende.