Bakgrund och tema

Bakgrund

Ämneskonferensen i litteraturvetenskap anordnas årligen, vartannat år med inriktning på forskning, vartannat på undervisning. Ansvaret för konferenserna roterar mellan de litteraturvetenskapliga miljöerna i Sverige.

Tema

Ämneskonferensen med fokus på undervisning i Uppsala 2019 tar sig an det som länge var den självklara kärnan i ämnet: litteraturhistoria. I dag konkurrerar undervisningen om äldre litteratur med många andra litteraturvetenskapliga områden, och det har under de senare decennierna skett en förskjutning i innehållet i kurser på olika nivåer, där undervisning om litteraturhistorien minskat. Men i alla våra utbildningar undervisar vi fortfarande – och kanske till övervägande del – om litteraturhistoria. Vi vill med denna konferens diskutera frågan om det historiska i ämnet och hur vi kan utforma undervisningen om äldre litteratur. På vilka grunder bygger vi våra litteraturhistoriska kurser? Hur kan vi utforma dem på ett pedagogiskt intressant sätt? Och hur kan vi utveckla och fördjupa den historiska undervisningen med samhälleliga perspektiv och teoretiska frågor?

Litteraturhistorien i undervisningen erbjuder såväl teoretiska som praktiska möjligheter och utmaningar: Hur gamla och nya teoretiska perspektiv samt nya forskningsinriktningar ska kunna förändra kursupplägg, litteraturlistor och undervisning. Huruvida vi lägger upp våra kurser kronologiskt eller på annat sätt. Hur vi använder översiktsverk och historiska handböcker i utbildningen är en annan fråga, liksom hur vi hanterar frågor om kanon eller motsättningen mellan den västerländska litteratur-historien och världslitteraturen. Kan litteraturhistorieundervisningen på något sätt bidra till att uppfylla mål om etik, global rättvisa och hållbar utveckling i utbildningen? Hur utnyttjar vi vidare digitala miljöer för att åskådliggöra det historiska materialet, och hur väcker vi studenternas intresse för detta?

Program

Nedladdningsbart program (version 190408)

Föreläsare

Anmälan, avgift och hotellförslag

Anmälan

Anmälan görs senast 1 mars 2019 via e-post till Jules Kielmann.

Avgift

Konferensavgiften är 500 kr. I konferensavgiften ingår fika och konferensmiddag. Eventuella önskemål om specialkost anges i samband med anmälan. Avgift utan middag är 200 kr.

Inbetalning görs till: Uppsala universitet / Bank: Nordea bank AB / Clearingnummer: 9960 / Kontonummer: 3401872431 / Ange namn + konferensens namn

Hotellförslag

Call for Papers (CfP)

Vi efterfrågar förslag på 20 minuters presentationer som på olika sätt knyter an till frågeställningarna ovan och berör följande eller angränsande områden:

  • Den teoretiskt genomlysta litteraturhistorieundervisningen
  • Den nödvändiga handboken?
  • Intersektionella perspektiv på kanon och (världs)litteraturhistoria
  • Den litteraturhistoriska didaktiken

Deadline är 31 januari 2019. Abstract på svenska/engelska (300–400 ord) skickas till Jon Viklund.
 

Senast uppdaterad: 2023-01-24