General Seminar - Rhetoric

  • Date: –15:00
  • Location: Engelska parken - Eng2-1022
  • Organiser: Filosofiska institutionen, Institutionen för kulturantropologi och etnologi och Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Contact person: Sharon Rider
  • Seminarium

Higher Seminar in Philosophical and Rhetorical Anthropology and Higher Seminar in the Philosophy of Language and Culture

Ulrika Björk, Södertörn University: ”Hannah Arendt and the Revolutionary Moment”

Joint Seminar.


Abstract
Vid seminariet kommer jag att ringa in och problematisera en standardtolkning av Hannah Arendts syn på det revolutionära ögonblicket, enligt vilken det består i grundandet av en ny form av varaktig offentlig frihet med nya lagar och institutioner. Arendts paradigmatiska exempel är den amerikanska revolutionen, även om den inte helt lyckades i detta avseende. Arendts skildring av såväl den franska som den amerikanska revolutionen har kritiserats från historiskt håll för att vara selektiv och på vissa punkter felaktig. Jag tar avstamp i denna kritik och utvecklar en tolkning som föreslår att Arendt inte alls ägnar sig åt historieskrivning i någon traditionell mening i On Revolution. Men vad gör hon istället?  Mitt resonemang mynnar ut i slutsatsen att det inte bara finns ett revolutionärt ögonblick i On Revolution, utan flera. Slutsatsen får som konsekvens att vissa av Arendts grundläggande kategorier och begrepp från Människans villkor (1958) måste ifrågasättas i ljuset av det "moderna" politiska handlande revolutioner manifesterar. Exempelvis går det inte att ur ett modernt perspektiv helt skilja befrielse från frihet. Jag föreslår också att "ögonblicket" snarare än "början" är det avgörande tidsliga begreppet i On Revolution.
 

Seminar Chairs for the Higher Seminar in Philosophical and Rhetorical Anthropology

- Don Kulick, Department of Cultural Anthropology and Ethnology

- Hugh Beach, Department of Cultural Anthropology and Ethnology

- Sharon Rider, Department of Philosophy

- Mats Rosengren, Department of Literature