Otto Fischer och Mirey Gorgis: ”Vilka är våldets gränser?”

  • Date: –17:00
  • Location: Engelska parken - Eng6-0031
  • Organiser: The Department of Literature
  • Contact person: Otto Fischer
  • Seminarium

Joint Seminar, Section for Literature and Section for Rethoric - Topic Violence

Seminar in Swedish

Chair: Fischer