Mats Rosengren and Ann Öhrberg: "Chantal Mouffe och Renzo Martens – retorik, våld och värden"

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken - Eng6-0031
  • Organiser: The Department of Literature
  • Contact person: Mats Rosengren
  • Seminarium

Joint Seminar, Section for Literature and Section for Rethoric - Topic Violence

Please note time!

Seminar in Swedish

Mats Rosengren and Ann Öhrberg: "Chantal Mouffe och Renzo Martens – retorik, våld och värden"

Chair: Rosengren