Anna Gunder

Bild på Anna Gunder

Litteraturvetenskapliga inst.
Box 632
751 26 Uppsala
E-post: anna.gunder@littvet.uu.se

Min avhandling är skriven inom ITLIT-projektet. Avhandlingstiteln är Hyperworks – On Digital Literature and Computer Games. Huvudhandledare var Johan Svedjedal och Marie-Christine Skuncke var biträdande handledare. Disputationen ägde rum 25 september 2004 med Espen Aarseth som opponent

Det övergripande syftet för avhandlingen är att analysera och beskriva det skönlitterära verket i en digitaliserad värld, med avseende både på konstnärliga aspekter (narrativa och ludiska strukturer) och mediestrukturen (lagring och presentation, länkning, navigering etc.). En central del i avhandlingen består i att presentera ett teoretiskt ramverk för beskrivning av olika typer av verk i olika medier. Särskilt fokuseras multisekventiella hyperverk, d.v.s. verk som det finns flera vägar igenom (digitala hyperromaner, dataspel m.m.) eftersom de utmanar traditionella teoretiska modeller och terminologier.

Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling vilket innebär att den består av delavsnitt i form av tre publicerade uppsatser samt en sammanfattning.

"Berättelsens spel: berättarteknik och ergodicitet i Michael Joyces afternoon, a story" (Human IT 3:3, 1999, 27–127) utgör avhandlingens första del. I uppsatsen beskrivs och analyseras det multisekventiella hyperverket afternoon. Likheter och skillnader i organisation mellan en traditionell, tryckt roman och ett digitalt hyperverk behandlas, liksom frågor kring tillägnandet av hyperromanen. Vidare undersöker jag huruvida befintliga narratologiska modeller är tillräckliga eller måste kompletteras för att omfatta också den här typen av verk. De specifikt berättartekniska aspekter som analyseras är tid, berättaren, rum och personer.

"Forming the Text, Performing the Work – Aspects of Media, Navigation, and Linking" (Human IT 5:2–3, 2001, 81–206) är den andra delen i avhandlingen. I uppsatsen presenteras en terminologi och metod som syftar till att underlätta analyser av verk och texter i olika medier. Lagring, presentation och mångfaldigande av texter studeras, liksom navigering och länkning. Därtill diskuteras betydelsen och användningen av begreppet "hypertext" .
(Den här uppsatsen och "Berättelsens spel" utgör tillsammans med en längre inledning min licentiatavhandling, "Möjligheternas verklighet. Två studier i hyperlitterärt berättande". Ventilerad 10 januari 2002. Opponent var lektor Jonas Carlquist.)

"Harry Ludens: Harry Potter and the Philosopher's Stone as a Novel and Computer Game" (Human IT 7:2, 2004, 1–137) är den tredje och sista delen i avhandlingen. Uppsatsen är en komparativ analys av J.K. Rowling's Harry Potter and the Philosopher's Stone som roman och dataspel och beskriver ludiseringen av en roman, d.v.s omvandlingen till spelform. Uppsatsen omfattar en traditionell komparativ analys av innehållsliga aspekter (personer, händelser, rum etc.), en strukturell analys av spelet, samt en undersökning av temporalstrukturen i de två verken.

Publicerat inom ITLIT
Vetenskaplig hemsida