Publikationer inom ITLIT

Marika Andræ

2001
"Att bevara balansen. Om Michael Colemans serie Internetdetektiverna", Barnboken 24:2, 2001, s. 41–49

Anna Gunder

2005
"Framtiden läsning", Bokpriskommissionen slutrapport: Det ska vara billigt att köpa böcker och tidskrifter, SOU 2005:12 (Stockholm, 2005), 131–134

2004
Hyperworks: On Digital Literature and Computer Games, Skrifter utgivna av Avdelningen för Litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala 48 [Publications from the Section for the Sociology of Literature at the Department of Literature, Uppsala University 48] Diss, Uppsala Univeristy (Uppsala, 2004) Abstract

"Harry Ludens: Harry Potter and the Philosopher's Stone as a Novel and Computer Game", Human IT 7:2, 2004, 1–137

2003
"As if by Magic: On Harry Potter as a Novel and a Computer Game", Level Up Digital Games Research Conference 4-6 November 2003, eds. Marinka Copier & Joost Raessens (Utrecht: Utrecht University, 2003), on the CD-ROM

2002
"Aspects of Linkology: A Method for the Description of Links and Linking", Cybertext Yearbook 2001, eds. Markku Eskelinen & Raine Koskimaa, Publications of the Research Centre for Contemporary Culture, 72 (Jyväskylä, 2002), 111–139

2001
"Forming the Text, Performing the Work – Aspects of Media, Navigation, and Linking", Human IT 5:2–3, 2001, 81–206

2000
"Välj dina egna vägar i hypertexten", Svenskläraren. Tidskrift för Svensklärarföreningen 44:4, 2000, 23–26

1999
"Berättelsens spel: berättarteknik och ergodicitet i Michael Joyces afternoon, a story", Human IT 3:3, 1999, 27–127

"Inget enkelt sätt att säga detta. Om Michael Joyces hyperroman afternoon", Tidskrift för litteraturvetenskap 28:3/4, 1999, 39–63

Svante Lovén

2010
Also Make the Heavens. Virtual Realities in Science Fiction, Skrifter utgivna av Avdelningen för Litteratursociologi vid litteraturvetenskapliga insitutionen i Uppsala 60 (Uppsala, 2010)

2002
“Jaget, landskapet och cybernetiken. Bengt Emil Johnsons ‘Var finns länken?’” Poetiska världar. 33 studier tillägnade Bengt Landgren, red. Håkan Möller m.fl. (Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 2002), s. 379–391

2001
"Even better than the real thing. Counterfeit realities and twentieth century dystopian fiction", Human IT 5:2–3, 2001, 233–289

1999
"Den tänkande maskinen. Datorerna i science fiction", Tidskrift för litteraturvetenskap, 28:3/4, 1999, 19–38

Erik Peurell

2001
"Presentation and Representation. A study of Swedish literary classics published on the Web", Human IT 5:2–3, 2001, 35–79

"You've got mail. Is that all there is? Use of the Internet for literary studies in Swedish university education an research", Human IT 5:2–3, 2001, 7–33

2000
Users and Producers On Line: producing, marketing and reading Swedish literature using digital technology, Acta Bibliothecae Regiae Stockholmiensis 64, (Stockholm: Kungl. Biblioteket, 2000) (174 s.)

1999
"Bland de drömmande saliga tigrarna. Om textuell kvalitet på webben", Biblis 7, 1999, 28–39

"Kontinuitet och effektivisering. Tankar om ABM-myndigheternas förberedande uppgifter för nutida och framtida forskning", ABM, IT och forskningen. Rapport från en konferens på Kungliga Biblioteket den 17 november 1999, red. Mats Rolén, (Riksbankens Jubileumsfond), 84–95

" '...bakom kundens blekhet'. Textuell kvalitet på webben", Tidskrift för litteraturvetenskap 28:3/4, 1999, 64–86

Johan Svedjedal

2003
”Terror på Biblioteksgatan? Om läsningens förflutna och framtid”, Fönster mot framtiden. Tankar om ekonomi, vetenskap, konflikter och kultur, red. Kurt Almqvist, Kay Glans och Erik Wallrup (Stockholm: Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, 2003), s. 217–229

”Spelsinnet övas upp i den teoretiska branschen”, Axess 2:3, 2003, s. 33–36 (publiceras samtidigt i engelsk översättning, ”Gaming for the academy”)

2002
"En maskin att tänka med", Biblis nr 18, 2002, s. 25-28

2001
"Ergodic nightmare: The world of choices in Philip K. Dick's The Three Stigmata of Palmer Eldritch", Human IT 5:2–3, 2001, 207–232. Översättning av ett kapitel ur Den sista boken.

Den sista boken (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2001)
Innehåll   Inledning

2000
The Literary Web: Literature and Publishing in the Age of Digital Production. A Study in the Sociology of Literature, Acta Bibliothecæ Regiæ Stockholmiensis, LXII (Stockholm: Kungl. Biblioteket, 2000) (224 s.)
Table of contents   Introduction

"Från hypertext till hyperverk", Gudar på jorden. Festskrift till Lars Lönnroth, red. Stina Hansson & Mats Malm (Stockholm/Stehag: Brustus Östlings Bokförlag Symposion, 2000), 576–584

1999
"Bortom bokkedjan. Bokmarknadens funktioner - en ny modell och några exempel", Tidskrift för litteraturvetenskap 28:3/4, 1999, 3–18

"A Note on the Concept of 'Hypertext' ", Human IT 3:3, 1999, 149–166

"Busy Being Born or Busy Dying? The Internet and new combinations of traditional professional functions in the book trade", Human IT 3:2, 1999, 119–203
(Uppsatsen finns tillgänglig på Internet via Human IT och via projektet "Nya vägar för boken" vid Kungl. biblioteket.)

Petra Söderlund

2004
Läsarnas nätverk. Om Bokläsare och Internet, Skrifter utgivna av Avdelningen för Litteratursociologi vid itteraturvetenskapliga insitutionen i Uppsala 47 (Uppsala, 2004)

2002
"Bokringen – läsarnas navigatör på Internet. Om böcker och läsning på 62 nätplatser", Litteratur och samhälle 35:2, Uppsala 2002 Abstract

Anna Williams

2002
"'Access to the narrative subroutines'. Star Trek berättar", Human IT 2002:3, s. 53–121