Svante Lovén

Docent

Numera verksam vid Högskolan i Gävle.

E-post: svante.loven@hig.se

Inom projektet har jag skrivit Also Makes the Heavens. Virtual Realities in Science Fiction (2010). Boken är ägnad gestaltningen av media- och informationsteknik i skönlitteraturen, med tonvikt på den angloamerikanska science fiction-traditionen. Angreppssättet är genomgående historiskt, och med utgångspunkt i ett antal nyare fiktioner som baseras i den teknik som kallas "virtual reality" kartlägger den en berättartradition som ägnats teknologiskt skapade konstgjorda verkligheter. Denna grundläggs i romantisk och symbolistisk litteratur, och konsolideras i den dystopiska litteraturen under 1900-talets förra hälft såsom ett led i den humanistiska reaktionen mot representationstekniker såsom film, radio och television. Konstgjorda verkligheter projiceras i alltmer komplexa former i sf-traditionen från 1950-talet och framåt, för att kuliminera i den s.k. cyberpunk-rörelsen under 1980- och 90-talen.

Undersökningen visar hur sf-litteraturen speglar och problematiserar tekniken i allmänhet och informationstekniken i synnerhet, till stor del under inflytande från platonska, gnosticistiska, hermetiska och inte minst protestantiska föreställningskomplex. Den har också relevans för aktuella frågor om förhållandet mellan USA och resten av världen, i det att jag kritiskt diskuterar det faktum att såväl den faktiska tekniska utvecklingen av alltmer sofistikerade simuleringstekniker, som de dystopiska spekulationer som denna genererar inom sf-litteraturen, företrädesvis bedrivs på amerikansk botten.


Publicerat inom ITLIT