C-uppsatser och uppsatser på avancerad nivå

Litteraturvetenskap t.o.m. VT 2011 (I-L)

Uppsatserna är förtecknade efter ämne markerat med fetstil. Efter titel följer uppgift om termin när uppsatsen ventilerades samt uppsatsnummer (kursiverat).

Uppsatserna nedan kan beställas direkt av institutionens administratör. Beställda uppsatser levereras per e-post i en PDF-fil. Om du vill ha en uppsats utskriven på papper och postad hem till dig så sker beställningen genom att 75:- (inkl. moms och porto) sätts in på pg 18 72 43 -1. 75 kr för 1 uppsats, därefter 50 kr för varje ytterligare uppsats. Glöm inte att tydligt ange uppsatsbeteckningen samt vart uppsatsen skall skickas!

ABCD   EFGH   I J K L   MNOPQR   STUVWXYZÅÄÖ

Ibsen Henrik
Ett verk i olika medier: Peer Gynt som drama och balett. V94 C409

Gengångare och sömngångare: från Henrik Ibsens Gengangere till August Strindbergs Fadren och Pelikanen. V05 C1096

Förhållanden mellan rollfigurerna i Henrik Ibsens Vildanden - en analys utifrån strukturalistiska teorier. V11 M1292

Ingelow Jules
Svenska Allmogeförlaget och Jules Ingelow. Ett folkligt förlag och dess skapare. V92 C359

Interaktiv litteratur
Om litteratur och videospel. Hur litterär text samspelar med modern interaktiv underhållning. V10 C1247

"Invandrarlitteratur"
Röster från ett nytt land. En receptionsstudie av sex författare som debuterat mellan 2001 och 2005 med förortsperspektivet som gemensam nämnare. H05 C1124

Ishiguro Kazuo
A house and a landscape - the reliable symbolic level of the unreliable narration i Kazuo Ishiguros The Remains of the Day. H07 C1200

Isländsk litteratur
Gudrún Ósvífurdóttir - en studie i Laexdalas kvinnoskildringar. V96 C510

Ära och fred: könsrollsdynamiken i Laxdalingarnas saga. V96 C521
Ödestron i Njáls saga. V75 C122

Käringar i vrån. En studie av kvinnornas vilda sfär och männens samhälle i Njáls saga. H04 C1072

Ionesco Eugene
Mellan himmel och jord. En studie av en barnpjäs/=en pjäs av Staffan Westerberg, byggd på berättelser av Ionesco/. -75 C148

Isaksson Ulla
Analys av debatten om Ulla Isakssons roman Paradistorg och hennes novellsamling Kvinnor. V80 C186

Paradistorg - dystopi eller verklighet, "Frusna föräldrar får frusna barn som blir frusna människor". En roman med ett budskap av Ulla Isaksson. H96 C558

Itani Frances
Rupturing GEnder - Strategies Torward Change in Canadian Literature. H09 M1236


Jackson Shelley
Being an Original, and Therefore Incomparable. En berättarteknisk analys av Shelley Jacksons Patchwork Girl med en granskning av det lånade ordet och det egna uttrycket. V01 M899

Jackson Shirley
Färder slutar i kärleks famn. Shirley Jacksons roman Hemsökelsen som kärleksberättelse. H98 C697

Jacobsson Gun
Den möjliga kärleken. Värderingar i 70-talets svenska ungdomslitteratur. C842 H00

James Henry
Det svenska mottagandet av Henry James. H81 C202

En jämförande analys av feminism och sexualitet i Henry James The Bostonians och George Gissings The Odd Women. V98 C654

Jansson Tove
"Den förtrollande, argsinta, lyckliga My". Kartläggning och analys av en gestalt i Tove Janssons muminböcker. V96 C534

"livet är inte fridfullt". Katastroferna i några muminböcker. V98 C623

Livsideal i Sent i november. V92 C352

Vanliga och ovanliga könsroller i Trollvinter. V72 C72

Vem älskar hemulen? Naivismen, ambivalensen och the implied reader i Tove Janssons Vem älskar hemulen? H92 C366

Tove Jansson och friheten. En tematisk studie av frihetstemat i några texter ur Tove Janssons barn- och vuxenlitteratur. V99 C741

Drömmar och verklighetsflykt i Tove Janssons författarskap - En analys av Pappan och havet, Sent i november, Den ärliga bedragaren, novellerna Dockskåpet och Lokomotiv. H99 C765

Havets hemliga lagar. Människans kamp med naturen i Tove Janssons Pappan och havet. H99 C766

Den dolda texten. Kvinnligt och manligt i Tove Janssons muminböcker. V02 C934

C.G. Jung och mumintrollen - Arketyperna anima och animus i Pappan och havet. V05 C1102

Mumindalen, en plats för både barn och vuxna. En undersökning av läsartilltalet i Tove Janssons muminböcker. V05 C1103

Frihet och öde i Tove Janssons novellsamling Det osynliga barnet och andra berättelser. V06 C1132

Jansson Ture
Litteratur och samvete. En undersökning av Jarl Hemmers och Ture Janssons syn på det finska inbördeskriget. V77 C162

Jeffers Robinson
Utveckling och stagnation - en jämförelse av medeamyten hos Jeffers och Kyrklund, via Euripides. V99 C750

Jersild P C
Babels hus som debattinlägg. En analys av PC Jersilds bok och debatten kring den. H94 C420

Människan i systemet - en analys av ett tema i romanerna Babels hus och Djurdoktorn. V84 C246

Satirikern PC Jersild. En studie i satiren i romanerna Grisjakten (1968) och Vi ses i Song My (1970). V83 C228

Staten och byråkratin i PC Jersilds romaner. V74 C96

En delad helhet. Sammanhållande funktioner i PC Jersilds Geniernas återkomst. V01 C876

Johansson Elsie
Tjänsteman och arbetarförfattarinna. Om Elsie Johanssons liv och författarskap. V99 C734

Johansson Johan-Olov
Brukslivet i Johan-Olov Johanssons författarskap. Ett försök att visa hur en regional kultur framträder i litteraturen. V91 C336

Johansson Klara
"K.J." vs "Huck Leber". Klara Johansson som litteraturkritiker och kåsör. En jämförelse med avseende på ethos och persona. H06 C1165

Johnson Eyvind
En man i tiden. Berättartekniken mot biografisk bakgrund i Johnsons debutroman Timans och rättfärdigheten. H87 C288

Hj Bergmans Savonarola och Johnsons Drömmar om rosor och eld - berättarteknik och moral. H72 C57

Eyvind Johnson och bokförlagen. H85 C272

"Min problematiske vän Daniel Drouin". Iakttagarens och vittnets betydels i Johnsons roman Drömmar om rosor och eld. V91 C340

Molnen över Metapontion - Johnsons inställning till det förgångna samt förhållandet mellan antika och nutida gestalter i romanen. V62 C132

Människan och makterna. Kring en struktur i Johnsons romaner Strändernas svall, Drömmar om rosor och eld samt Hans nådes tid. H71 C54

Några steg mot berättartekniken. En berättarteknisk analys av Eyvind Johnsons roman Några steg mot tystnaden. H86 C283

Ur ett manligt perspektiv - Berättarteknik och kvinnosyn i Eyvind Johnsons Strändernas svall. H96 C549

Viskningarna mellan orden. (Berättaren bakom) berättaren bakom berättaren i Johnsons roman Molnen över Metapontion. V90 C325

Tjugo år, tvåtusen år. Fiktionalitet och historiesyn i Eyvind Johnsons Molnen över Metapontion och Per Olov Enquists Legionärerna. V06 M1127

Barnet i berättelsen, berättelsen i barnet. Barndomen som perspektiv i tre svenska 30-talsromaner. V09 C1230

Johnson Joyce
bara för män? beatfilosofin ur manligt, kvinnligt och av kön oberoende perspektiv. H00 M839

Johnsson Arne
Förvandling och alkemi i Arne Johnssons tidiga diktning. V99 M792

Jonason Anders
Journalistporträttet och tidningsmiljön i Anders Jonasons En karriär. H72 C46

Jonason Olov
Beredskapslivet i 40-talets prosa. H96 C537

Hårdkokthet - en stilstudie i texter av fyra fyrtiotalister. V98 C632

I skuggan av Papa Hemingway. Mottagandet av Olov Jonasons Parabellum i samtida och senare kritik. V01 C872

Jonson Ben
Den tidlösa girigheten. Värderingar och omarbetningar av Ben Jonsons Volpone. V82 C213

Jonsson Thorsten
Hårdkokthet - en stilstudie i texter av fyra fyrtiotalister. V98 C632
I ständig rörelse - en strukturering av Thorsten Jonssons novell Dimman från havet. V90 C324

Synen på brottslingen i Thorsten Jonssons Fly till vatten och morgon. V72 C41

Att berätta kort. En studie av Thorsten Jonssons noveller "Stilla afton" och "Fly till vatten och morgon". V01 C883

Joyce James
Diskussionen kring James Joyces Molly Bloom: en kort presentation. V78 C170

Joyce Michael
Berättelsens spel. Berättarteknik och ergodicitet i Michael Joyces afternoon, a story. H98 M706

Att framkalla en berättelse. Michael Joyces hyperroman Twelve Blue. V01 C887

Jäderlund Ann
Den smärtsamma strukturen - en studie i Ann Jäderlunds Som en gång varit äng. V90 C322

Kvinnlig världsbild - kvinnligt språk En jämförande analys av tre samtida svenska kvinnors lyrik. H99 C767

Den skrivande texten. En läsning av Ann Jäderlunds diktsamling mörker mörka mörkt kristaller. V00 C806

Kabarétexter
Slutligen – metropol. En undersökning av hur staden Berlin framställs i kabarétexter från Weimerrepublikens Berlin. V04 C1066

Kafka Franz
Textens två nivåer. En undersökning av de abstrakta och konkreta textnivåerna i Franz Kafkas författarskap. H85 C270

Komiska inslag i Franz Kafkas roman Das Schloss - en tolkning efter Henri Bergsons studie le Rire V03 M989

Kandre Mare
Fasa och förändring - en läsning av det kvinnliga subjektets tillblivelse i Mare Kandres romaner Bübins unge och Aliide, Aliide. H97 C591

Djuren är våra själar. En undersökning av barndomsminnet och barnets förhållande till naturen samt deras gestaltning i Mare Kandres barndomsskildring I ett annat land. V99 C736

Den vindlande berättelse som var hennes egen - temporal struktur i Mare Kandres roman Aliide, Aliide. V00 C802

Aliide och Aliide - En narratologisk undersökning av Mare Kandres roman Aliide, Aliide. V11 C1283

Kane Sarah
”Looks like there’s a war on” – makt och kön i Sarah Kanes pjäs Blasted. V04 C1037

Karlfeldt Erik Axel
Polemik och samtidssatir i Karlfeldts Flora och Bellona. V75 C129

Fjällstorm. En analys av Karlfeldts dikt med utgångspunkt i Jurij Lothmans modell. V99 C730

Diktens Dalarna - en karlfeldtsk konstruktion. V06 C1129

Kastner Fabian
Upphovsrättsliga anteckningar i anslutning till Fabian Kastners Oneirine. V08 M1202

Kay Guy Gavriel
Efter tusen år. Kung Arthurs återkomst i Guy Gavriel Kays och Susan Coopers författarskap. V01 M874

Keats John
Negative Capability - A Theory on How to Live - an analysis of the ideas and poetry of John Keats. V98 C664

Kesey Ken
Never Give an Inch. Okuvligheten som rättesnöre i Ken Keseys roman Sometimes a Great Notion. H99 C834

Kerfstedt Amanda
Att ge och hjälpa. Om Amanda Kerfstedt och narrativa mönster i författarens barnberättelser. V03 M994

Kerouac Jack
bara för män? beatfilosofin ur manligt, kvinnligt och av kön oberoende perspektiv. H00 M839

Hipsters med änglahuvuden - Beatgeneration, svenska kritiker och det litterära arvet. V03 M1010

Visions of Cody. En narratologisk analys av Jack Kerouacs roman. V05 C1097

Khemiri Jonas Hassen
Narrativa tekniker i Ett öga rött. En berättarteknisk analys av Jonas Hassen Khemiris roman. H07 C1198

Kihlgård Peter
Det goda bedrägeriet. Det fiktiva berättandets betydelse i Peter Kihlgårds romaner Manschettvisa, Ta rygg och Strandmannen. H98 M728

Kihlman Christer
Borgerlighetens bojor. Erotik och sexualitet i Christer Kihlmans Gerdt Bladhs undergång. V00 C810

Kina
Kinaintressets framväxt i Sverige. V83 C230

Kincaid Jamaica
"But I couldn't speak". Det koloniala subjektets sökande efter en identitet i Jamaica Kincaids Lucy. H98 C709

King Stephen
Jaget är inte herre i sitt eget hus. En analys av tiden och dess betydelse i Stephen Kings roman The Shining. H99 C769

"In grief and loss for the past, and terror for the future" Om fadersgestalter hos Stephen King. H00 M865

"The Queen of the Prom". En studie i hur Stephen King bygger upp skräck och spänning i romanen Carrie. V05 M1089

Välkommen till Derry - Gotiska influenser i Stephen Kings IT. V11 C1275

Kjaerstad Jan
"Og i sentrum ingenting". Metafiktiva strategier i Jan Kjaerstads roman Rand. H95 C476

”Bare med hjertet kan man se godt. Det vesentlige er usynlig for øyet.” En tematisk analys av Jan Kjærstads Oppdageren. H04 M1076

Kléen Emil
Sekelslutbilder. En studie av kvinnan och naturen i Emil Kléens författarskap. V95 C470

Kleve Stella
Att vilja och att kunna. Stella Kleves Berta Funcke som utvecklingsroman. V98 C619

Erotik. Stella Kleves Berta Funcke och Ola Hanssons Sensitiva amorosa - en receptionsanalys. V95 C438

Den okända stämma i kören. Impressionism och modernitetssträvan i Stella Kleves 1880-talsnovell "Alene". C845 H00

”denna eländiga neurasteni eller anemi, som man inte kan bota” Om Stella Kleves, Ola Hanssons och Laura Marholms litterära skildringar av förra sekelskiftets kultursjuklighet. H04 M1083

Alla dessa blickar. En narratologisk analys av Stella Kleves "Pyrrhussegrar". V07 C1174

Knorring Sophie von
Förförelsens gestalter. En studie av den besatta kärleken i fyra 1800-talsromaner. V97 E572

Kogawa Joy
Mellan tal och tystnad. Maktförhållandet mellan den överordnade kulturen och den etniska minoriteten i Joy Kogawas Obasan. V00 M798

Kolterjahn Marika
"Det är det som är det fina med flator" - skildringar av lesbisk kärlek i svensk 90-talslitteratur. V00 C832

Kommersiella lånbibliotek
Underhållande läsning i romantikens Uppsala. Kommersiella lånbibliotek i Uppsala 1800-1832 H84 C259

Konspirationsgestaltningar
This is some kind of plot, right? -- Konspirationsmotivet i den postmoderna romanen. H99 M778

Kriminalfiktion
Oron kommer att öka under himlen - Samhällskritik, folkhemsdebatt och medernisering i svensk kriminalfiktion. H02 M969

Krusenstierna Agnes von
Frihetslängtan och förtryck. En studie av Moa Martinsons Mia-trilogi och Agnes von Krustenstiernas Tony-trilogi. V93 C371

Havandeskapet i Agnes von Krusenstiernas och Moa Martinsons självbiografiska romaner. H94 C410

"Kunde det vara så, att icke heller jag tålde kärleken?" En textanalytisk tolkning av sinnessjukdomsproblematiken i Agnes von Krustenstiernas Tony-trilogi. V90 C328

"Längtan heter min arvedel" Tematikens i Agnes von Krustenstiernas novellsamling Ung dam far till Djurgårdsbrunn. H97 C610

Spegelbilder och mörka skuggor. En studie av paralleller och upprepningar i Agnes von Krusenstiernas Fröknarna von Pahlen. H98 M726

"O, ni eländiga fattigadel!" En analys av samhällssynen och samhällskritiken i Agnes von Krusenstjernas romansvit Fattigadel. H00 C855

Det lyckliga namnlösa ruset. Kvinnlig homosexualitet som motiv i romanerna Av samma blod av Agnes von Krusenstjernaoch Kris av Karin Boye. V00 C820

Modersgestalten i Agnes von Krusenstjernas romanserie Fattigadel. V01 C875

Att välja sitt eget kön - Homosociala och homoerotiska begär i Victoria Benedictssons och Agnes von Krustenstjernas romanvärldar. V02 C931

Kullman Harry
En gränslandets diktare, en studie av adaptationen hos Harry Kullman. H73 C78

Kushner Tony
En annan sida av epidemin - kvinnor och aids i två skönlitterära verk. H07 C1187

Kuylenstierna -Wenster E.
"En som vet vad hon vill och en som aldrig vetat vad hon velat. Kontrasten mellan två karaktärstyper i E Kuylenstierna-Wensters flickböcker. H97 C611

Kvinnofrågan i litteraturen
En jämförelsemellan 1860- och 70-talen och 1880-talet. H79 C175

Kvinnlig bekännelse
Kvinnlig bekännelse [Kerstin Thorvall, Herdis Möllehave] V93 C381

Depression: skam, inspiration eller framgång? Förändring av kvinnnors självbiografiska depressionsskildringar. H08 C1225

Kyrklund Willy
Allusionen i Willy Kyrklunds Solange. V95 C441

Willy Kyrklunds Mästaren Ma. En studie i bokens förhållande till Solange och Arthur Schopenhauers filosofi. V96 M604

Utveckling och stagnation - en jämförelse av medeamyten hos Jeffers och Kyrklund, via Euripides. V99 C750

Att stå på tå utan att räckas - motiv och stilistik i Willy Kyrklunds tidiga novellsamlingar Ångvälten och Hermelinens död. V99 C751

Godhetens identitet. En tematisk och moralfilosofisk studie över Willy Kyrklunds Om godheten. V00 M831

Ordets vanmakt. Människans oförmåga till kommunikation, gestaltad i Willy Kyrklunds Polyfem förvandlad. H08 C1223

Stumhet och tal. Form och innehåll i Willy Kyrklunds roman Solange. V09 C1233

Könsroller
Kvinnor och män om kärlek. Könsrollsattityder i svenskspråkig kärlekslyrik från 1900-talet. H90 C329

LL
Vad läser den som läser lättläst? En undersökning om hur innehåll och språk förändras när litterära texter bearbetas för att bli lättlästa och hur man kan se förändringen av texterna ur ett konstteoretiskt och politiskt perspektiv. H01 M918

Lagercrantz Olof
Mottagandet av Olof Lagercrantz biografi "August Strindberg". En studie i reaktioner i massmedia och i vetenskapliga tidskrifter. V83 C224

Lagercrantz Rose
Sagas nya kläder - en undersökning av släktskapet mellan Rose Lagercrantz bok Lov till det omöjliga och folksagan. V95 C458

Lagerkvist Pär
Att vara gäst hos verkligheten - en studie av de groteska inslagen i Lagerkvists Bödeln. H85 C271

Ett språk för tro. En studie av Lagerkvists romanfigurer Barabbas och Marianne. V91 C339

Fursten och vår skugga. Jungianska arketyper i Lagerkvists Dvärgen. V92 C351

Och hans ansikte tycktes fullt av en stor frid. En studie i Lagerkvists pilgrimstrilogi. H98 M698

Lagerkvists Vid lägereld, Konungen och Bödeln. En jämförande studie av motiv och symboler. H67 C38

Lagerkvists roman Sibyllan V90 C323

Strävan efter en teater med inre uttryck. En studie av Lagerkvists teaterteori i "Modern teater" med tillämpning på Himlens hemlighet. V98 C669

Gestaltningen av ondska i Lagerkvists roman Dvärgen. V99 C753

Dvärgen och det onda. Ondskemotivet i mottangandet av Lagerkvists roman Dvärgen. V00 C795

Inga vingar oss lyfta. Fågel- och vingsymbolik i Lagerkvists lyrik. V00 C807

Krigaren och madonan. Mannen och kvinnan i Pär Lagerkvists romaner Bödeln och Marianne. V01 C877

En nobel tvistefråga. Analys av debatten om Nobelpriset i litteratur 1974 och dess efterspel. H04 C1081

Lagerlöf Selma
Allvar och djup. En karkatärsstudie av några manliga gestalter i Selma Lagerlöfs författarskap, ur ett moralfilosofiskt perspektiv. H97 C594

Dunungen som ideal hos Selma Lagerlöf. H74 C112

Kavaljeren Kevenhüller - en symbol för konst och skapande i Gösta Berlings saga. H93 C386

Klara Gulla - solens dotter? Analys av solanknutna symboler i Kejsarn av Portugallien. H94 C427

Något om språk och berättarteknik i Jerusalem I och Kejsarn av Portugallien. En komparativ närläsning. H95 C489

Selma Lagerlöf och fredsbrudskapet. Om fredstemat i "Rakels gråt", "Dimman" och "Frid på jorden". V96 C560

Verkligheten mellan raderna. Balansen mellan naturligt och övernaturligt i Gösta Berlings saga. V95 C467

"Selma Lagerlöf's novel: En Herrgårdssägen and Mauritz Stiller's film: Gunnar Hedes saga: A comparison. V01 C900

"Från snåren i skogens innersta!; folktro och dekadens i Selma Lageslöfs Gösta Berglings saga, Synliga länkar och en Herrgårdssägen. H02 C970

Riddare af hundra äfventyr. Skildringen av män och familjer i Gösta Berlings saga. H02 C980

Pyssling, gäss, flygfärder, Sverige. En receptionsanalys av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige av Selma Lagerlöf. V04 C1048

Ringens förbannelse. En studie i den magiska realismen och melodramatiken i Selma Lagerlöfs Löwensköldscykel. V09 C1231

Lang Maria
Mer libido än ledtrådar? - en analys av sexualitetens funktion i Maria Langs tidiga detektivromaner. H97 C596

Skvaller, kyssar och döden. Om Loulou Forsells, Maria Langs och Helena Polonis deckare. V96 C525

Larkin Philip
Ensamhet contra gemenskap. Ett spänningsfält i Philip Larkins poesi. V96 C504

"Most things may never happen: this one will". Dödstemat i Philip Larkins lyrik. H97 C605

"Living in England". Samhällssynen i Philip Larkins diktning. H98 C710

Larsmo Ola
Badin i blickpunkten. En studie av Morianens gestalt i Ylva Eggehorns En av dessa timmar och Ola Larsmos Maroonberget. V97 C586

Larsson Stig
Den självmedvetna texten: metafiktion i Stig Larssons Autisterna. V98 M635

Skräckel? Kay Glans i debatten om Stig Larsson och det litterära våldet. H96 C555

Skräckel eller moral? Våldet i Stig Larssons författarskap. V95 C432

Under den vita månen. Berättarjaget, kvinnorna och symboliken i Stig Larssons Autisterna. V92 C354

ögonblick av mening. Tankar om Stig Larssons roman Nyår. H96 C547

En studie i ensamhet. Månniskans behov av böcker utan håg - ett sökande efter existentialistiska tendenser i Stig Larsson roman Nyår. H09 C1239

Larsson Åsa
Den nya Mankell skulle vara en kvinna. En studie av den ökade utgivningen av kriminalromaner skrivna av kvinnor i Serige mellan åren 1990-2006. V07 M1179

Latinamerikansk litteratur
Myt och realism i nutida kvinnlig latinamerikansk novellistik. V94 C401

Lawrence DH
Uppbrott hos DH Lawrence och Vilhelm Moberg: Kulturkritiska yttringar i mellankrigstidens litteratur. V03 C1003

Lee Tanith
Sabella - en analys av Tanith Lees roman. H95 C484

Snövit som revisionsimsaga – en analys av tre moderna versioner ur ett feministiskt postfreudianskt perspektiv. V04 C1046

Leffler-Edgren Anne Charlotte
Leffler Ur lifvet. Historien om en novellsamling. H85 C268

Sanna kvinnor på längden och tvären. En horisontell och vertikal närläsning av Anne Charlotte Lefflers Sanna kvinnor. H91 C345

Ur Lifvets gråkalla sidor... En jämförande studie av Anne Charlotte Lefflers novell "Doktorns hustru" och Gustaf af Geijerstams novell "Ett äktenskap". V97 C578

Leiva Wenger Alejandro
"annars kanske vi blir iNne i själva järtat och i järnan" Identitesproblematik i Alejandro Leiva Wengers Till vår ära. H07 C1188

Lessing Doris
Interiörer från helvetet. En studie av Doris Lessins Briefing for a Descent into Hell. H85 C269

All of Myself in One Book. Identitetsproblematiken och det splittrande jaget i Virginia Woolfs Mrs. Dalloway och Doris Lessings The golden Notebook. H99 M780

Monster. Moral och etik i Doris Lessings The Fifth Child. H09 C1237

Levertin Oscar
Oscar Levertins rococonoveller - en presentation med en tillämpad genre- och stilstudie av novellen Ulrich Theodors trolofning. H77 C167

Viljeproblematiken i Oscar Levertins Magistrarna i Österås (1900). H77 C166

Tre dikter - en myt. Den vandrande juden hos Viktor Rydberg, Oskar Levertin och Gustaf Fröding. H92 C362

Två noveller av Oscar Levertin. H03 C1021

Lewis C.S.
De goda och de onda i Narnia. En analys av individer i CS Lewis serie om sagolandet Narnia. H96 M553

Narniakrönikan - en jämförande studie av Narnias befolkning och varelser i den antika mytologin. V98 C613

Livsåskådningen i Narnia, Nangijala och på Hogwarts. En filosofisk läsning av tre fantasyverk. H02 M966

"jag ser ljuset" En jämförelse av döden och religionen i Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta och Narnia-sviten av C.S. Lewis. V05 C1111

En undersökning om den potentiella symboliken i C.S. Lewis val av mytologiska figurer i The Lion, the Witch and the Wardrobe och Prince Caspian. V06 C1133

Lewis M.G.
I passionernas våld. En applicering av Mattias Fyhrs definition av den gotiska romanen på M.G. Lewis' The Monk. V05 C1108

Lidman Sara
Aina och Marta, Marta. Något om den politiskt-litterära förändringen i Sara Lidmans författarskap. V72 C23

Det som kunde ha hänt. Iterativt berättande i Sara Lidmans roman Din tjänare hör. H97 C608

Individ och kollektiv i Sara Lidmans tidiga romaner. En studie kring Tjärdalen, Hjortronlandet och Regnspiran. H83 C232

Som stigna ur det heliga landet. En analys av Sara Lidmans jernbanesvit ur ett bibliskt perspektiv. V95 C459

Tredje ståndpunkter. En biteoretisk studie av Sara Lidmans femtiotalsromaner. H06 M1154

Lidman Sven
Från sabel till krucifix. Sven Lidmans väg från ideologi till förkunnelse. H92 C364

"Det organiska sammanhang som är lifvets eget" Släkt och religiositet - ett huvudtema i Sven Lidmans romanverk. V06 C1148

I nationens litterära minne - Sven Lidmans romaner Stenborg och Huset med de gamla fröknarna i presskritiken och litteraturhistorien. V11 M1293

Lillpers Birgitta
Kvinnlig världsbild - kvinnligt språk? En jämförande analys av tre samtida svenska kvinnors lyrik. H99 C767

Lidner Bengt
Gråt och skratt i Lidners brev. H99 C767

Likpredikningar
Christeligha leuffa och saliga döö. En undersökning av synen på livet och döden i personbeskrivningarna i några av 1600-talets likpredikningar jämförd med vissa av dödsberedelseböckerna. V74 C100

Lindblom Sissela
Narcissism - vår tids socialkaraktär? En analys av det narcissistiska inslaget i två romaner: Sissela Lindblom, Lisa för själen och Per Hagman, Pool. V98 C645

Linde Gunnel
Gunnel Lindes böcker för växande - innervärldar och identitetsskapande i Fröken Ensam Hemma åker gungstol och Den vita stenen. V03 M999

Lindegren Erik
Rytmiska gestalters och fonetiska effekters betydelse för två dikter av Erik Lindegren. Vid Shelleys hav och Pastoralsvit. V81 C198

Lindgren Astrid
Familjeskildringen i Astrid Lindgrens böcker. H80 C192

Om alla vore som Jonathan. En studie i våldskildringens form, frekvens och funktion i tre verk av Astrid Lindgren. H83 C237

"Voffor gör ho på detta viset?" Astrid Lindgrens författartillblivelse. H01 M927

Livsåskådningen i Narnia, Nangijala och på Hogwarts. En filosofisk läsning av tre fantasyverk. H02 M966

”Liten vaker slav till salo”. En uppsats om syskonskapet i Astrid Lindsgrens böcker. V04 C1053

"jag ser ljuset" En jämförelse av döden och religionen i Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta och Narnia-sviten av C.S. Lewis. V05 C1111

Lindgren Barbro
Absurdismen i Barbro Lindgrens Lorangaböcker med anknytning till Kornej Tjukovskijs arbete Från två till fem år om barns språk, dikt och fantasi. V81 C199

Att skriva precis som det var. En studie av Barbro Lindgrens självbiografiska trilogi Jättehemligt, Världshemligt och Bladen brinner. H77 C165

En barnbok tar gestalt. Vilda bebin får en hund - transmediering från bilderbok till drama. H97 M603

Trevliga begravningar. Nonsens, komik och allvar i Barbro Lindgrens Loranga- och Barnhansböcker. V02 C930

Resans funktion i tre barnböcker om sorgearbete: en analys av Barbro Lindgrens och Eva Eriksson Andrejs längtan, Ulf Starks När jag besökte himlen och Thomas samt Anna-Clara Tidholms Resan till Ugri-La-Brek. H04 C1077

Lindgren Torgny
Människan inför Gud. En tematisk studie i två 80-talsromaner med stoff från Bibeln: Jerusalems natt av Sven Delblanc och Bat Seba av Torgny Lindgren. V85 C266

Uppbrottets ofrånkomlighet. En livsåskådningsanalys med inriktning på isolerings- och uppbrottstemat i Torgny Lindgrens roman Hummelhonung. V96 C527

Moster Lydias död. Muntligt berättande i Torgny Lindgrens prosa från Ormens väg på hälleberget 1982 till I Brokiga Blads vatten 1999. V00 M824

Till lögnens lov. Om sunda och osunda lögner i Torgny Lindgrens författarskap. H02 C971

"Orden hava upprättat den som stapplade". En analys av Torgny Lindgrens novellsamling Merabs skönhet. V03 M991

En myrtenkvist i högra ögat. Torgny Lindgrens Legender i möte med bysantinska helgonberättelser. H04 C1073

Från Hemmet till Hemkomsten. En analys av Torgny Lindgrens Dorés Bibel. H08 C1222

Lindqvist John Ajvide
Samhällets mörka drifter. En motivstudie av John Ajvide Lindqvists romaner Låt den rätte komma in och Hanteringen av odöda. V07 C1175

Thérèse av Lisieux
Novismästarinnan eller socialist. - Jeanne d'Arc hos Thérèse av Lisieux och Charles Péguy. V99 M758

Litteraturens gästabud
Om skildringar av svenska bord - och ett danskt (Blixen, Nilsson Piraten, Sjöberg & Strindberg). H02 M984

Litteraturforskning
Folket i Bild/Kulturfront och den litterära tillämpningen av parollen "För en folkets kultur". V78 C171

Litteraturrecensioner
Urvalsprocessen. En gatekeeper-studie av litteraturrecensionerna på Aftonbladets och Dagens Nyheters kultursidor, 1 januari - 30 juni 2001. H01 C916

Litteratursociologi
Litteratur i Femina. En undersökning och jämförelse av litteraturutbudet i Läslustan (1973) och Läsfemina (1994). V95 C468

Litteraturteori
Det allegoriska hos Paul de Man. En retorisk aspekt på dekonstruktionen. V88 C302

I ständig rörelse - en strukturering av Thorsten Jonssons novell "Dimman från havet". V90 C324

Litterära kalendrar
Fosterland, fosterland! Nationalismen i folkkalendern Svea. H94 C419

Den litterära kalendern i Sverige. En populär publiceringsform på den litterära marknaden 1810-1840. H98 C716

Livsåskådning
En problemdebatt rörande konsten att analysera livsåskådningar i skönlitterära texter. V84 C247

Ljungquist Walter
Jerk Dandelin - andeforskare. En försök till analys med antroposofiska förtecken av Walter Ljungquists roman I stormen. V90 C326

Ljungstedt Aurora
Inom natt och år - en underhållningsroman från 1800-talet. V92 C358

Lo-Johansson Ivar
Bara en mor - från bok till film. Om utformningen av den socialal skildringen i de båda konstarterna. V73 C74

Revolt och underkastelse hos statarna i Ivar Lo-Johanssons roman Godnatt jord (1933). En studie med tonvikten lagd på faktorer som hindrar förändring av statarnas kulturella och sociala villkor. En uppsats om det närvarande. V72 C36

Två vägar till arbetarskildring - komparativ läsning av Per Anders Fogelström Minns du den stad och Ivar Lo-Johanssons Kungsgatan. H96 C554

Outsider i en drömlik vardag. Uppväxtskildringarna i Moa Martinsons Mor gifter sig och Ivar Lo-Johanssons Godnatt, jord. V01 C896

Kvinnosynen i Ivar Lo-Johanssons statarnoveller. V02 C924

Barnet i berättelsen, berättelsen i barnet. Barndomen som perspektiv i tre svenska 30-talsromaner. V09 C1230

Lovecraft HP
"...beyond the reach of our perceptions". Berättarteknik i fyra berättelser av HP Lovecraft. V98 M638

"I have seen the dark universe yawning" -Det groteskas symbolbärande funktion i HP Lovecrafts novell The Haunter of the Dark. V97 C579

Drömmanas ohyggliga fasor. Drömtematik i H.P. Lovecrafts noveller "The dreams in the "witch-house" och "The shadow out of time". V05 C109

Fear that lurks behind Life. Människan och det biologiska arvet i H.P. Lovecrafts noveller. V09 C1226

Lugn Kristina
"Jag vill att mamma ska komma nu". Barnet, modern och döden i Kristina Lugns pjäser Tant Blomma, Idlaflickorna, Silver Star och Nattorienterarna. H98 M724

Camilla har all anledning att vara glad. Feministisk analys av Kristina Lugns dikt om ni hör ett skott... V99 C752

Man kan inte rymma från sig själv, sa mamma - en studie av Kristina Lugns diktsamlingar Percy Wennerfors och Bekantskap önskas med äldre bildad herre utifrån Julia Kristevas abjektionsteori. H99 M790

"Bland blomstren på Fruängen". Tematiken och strukturen i Kristina Lugns pjäs Nattorienterarna. H02 C972

Kärleken till livet är poetens kompost. Temat döden i Kristina Lugns poesi. V03 C1012

Lukács George
Georg Lukács om Leo Tolstoj. V72 C8

Lund Kierkegaard Ole
Gummi-Tarzan, Robban och alla de andra grabbarna mot det vuxna etablissemanget – en studie av förhållandet mellan barn och vuxna i Ole Lund Kierkegaards produktion. V04 C1038

Lundell Ulf
Jack och Tredje stenen från solen - två generationsromaner? H95 C475

Ulf Lundells roman Sömnen. En uppföljning av en debutsuccé. H80 C190

Vin, Knark, Sex. Mottagandet av Ulf Lundells roman Jack i svensk dagspress 1976. H79 C179

Författare eller pundare? Medias syn på Ulf Lundells debutroman Jack. H00 C862

Det starkare könet. En studie av kvinnobilden i Ulf Lundells roman Saknaden. H03 C1030

Lundgren Caj
Dagsländor i evegheten. Kajenns dagsvers i bokform: om ämnesval och genrens vägval. H91 C349

Lundin Claës
Framstegens tid. Claës Lundins Oxygen och Amorasia. H98 C719

Lundkvist Artur
Artur Lundkvist och modernismen. En analytisk kritik kring Till vildfåglarna. V88 C297

Krigarens dikt och (diktarens krig). En kritisk analys av Artus Lundkvists historiska roman från 1976. V96 C502

Det gränsövervinnande - ett tema i Artur Lundkvists poesi 1928-34. H01 C915

Lundqvist Marie
"Mammor får inte dö. Det är förbjudet. Någon annan lika viktig regel finns inte". - en studie av dödstematiken i Marie Lundqvists lyrik. H99 C775

Lyttkens Alice
Den kvinnliga historiska romanen - Alica Lyttkens Tollmanserie. H93 C387

Läckberg Camilla
Liza Marklund och Camilla Läckberg, två deckardrottningarns användande av författarrollen. H10 C1270

Läsvanor, läsundersökningar
Läsning i fängelse - en undersökning av litteraturvanor hos intagna på kriminalvårdsanstalt. H98 M690

Läsvanor hos 836 högstadielever. V73 C66

Läsvanor hos 11-åringar i Uppsala, speciellt med avseende på hästböcker. V72 C15

Årstafruns läsning. En studie i Märta Helena Reenstiernas läsvanor 1873-1839. V95 C461

Vårt behov av böcker - en analys av läsvaneundersökningar bland barn och ungdomar 1971-2002. H02 C983

Löwenhjelm Harriet
Myten Harriet Löwenhjelm. H99 C768