C-uppsatser och uppsatser på avancerad nivå

Litteraturvetenskap t.o.m. VT 2011 (S-Ö)

Uppsatserna är förtecknade efter ämne markerat med fetstil. Efter titel följer uppgift om termin när uppsatsen ventilerades samt uppsatsnummer (kursiverat).

Uppsatserna nedan kan beställas direkt av institutionens administratör. Beställda uppsatser levereras per e-post i en PDF-fil. Om du vill ha en uppsats utskriven på papper och postad hem till dig så sker beställningen genom att 75:- (inkl. moms och porto) sätts in på pg 18 72 43 -1. 75 kr för 1 uppsats, därefter 50 kr för varje ytterligare uppsats. Glöm inte att tydligt ange uppsatsbeteckningen samt vart uppsatsen skall skickas!

ABCD   EFGH   IJKL   MNOPQR   S T U VWX Y Z ÅÄ Ö

Saabye Christensen Lars
”Ser du angsten?, spurte hon.” En analys av känsloförmedling i Lars Saabye Christensens Beatles. H08 C1221

Sábato Ernesto
Författaren som romanfigur i Ernesto Sábatos roman Abaddón el Exterminadór. H94 C422

Salinger J.D.
"Blizzard in the glass sphere". En analys av fem noveller av JD Salinger om familjen Glass med avseende på Seymour, Buddy, Zooey och Franny. Om kris, massanpassning, utanförskap och zen buddism. V98 C673

"If you really want to hear about it" - berättare, publik och spelstrategi i J.D. Salingers The Catcher in the Rye. V02 M944

Holden Caufield som tonårsgestalt i J.DF. Salingers The Catcher in the Rye. H02 C963

Samtjatjin Eugen
Kvinnans ställning i två framtidsromaner - E. Samtjatjins Vi och A Huxleys Brave New World. H73 337

"To see what is in front of one's nose needs a constant struggle". En uppsats om tre 1900-talsdystopier. Vi av E Samtjatjin, Brave New World av A Huxley och Nineteen Eighty-Four av G Orwell, deras inbördes förhållande och genrerepresentativitet. V98 C652

Sandel Cora
"Samhörighet och distans". Om relationen mellan mor och dotter i Cora Sandels Alberte-trilogi. V04 C1032

Sandel Maria
Maria Sandels författarskap. Feminism och klasskamp. H94 C416

Tankegångar. Staden och stadsvandringen hos Maria Sandel, Elin Wägner och Ulla Bjerne 1908-1924. V04 M1061

Sandgren Gunnar E
Det djuriska och det mänskliga - En studie i GE Sandgrens primitivism. V86 C275

Sandgren Gustav
Drömmen om syntesen - ett vitalistiskt dilemma i jungiansk belysning. En studie utifrån G Sandgrens Skymningssagor. V97 M588

"...den smutsiga lilla hemligheten.." Om pornografi i litteraturen. V00 C826

Sången ljöd som om den kommit ur hela evigheten på en enda gång. Musikens roll i Gustav Sandgren Skymningssagor ur ett jungianskt perspektiv. V06 C1137

Sandman-Lilius Irmelin
Några av I Sandman-Lilius barnböcker med speciell inriktning på den idémässiga förankringen. V76 C150

Sandwall-Bergström M
Kulla-Gulla - en populär flickboksserie. Egenskaper hos texten som bidragit till seriens framgångar. V96 M552

Sociala inslag i M Sandwall-Bergströms trilogi om familjen Oskarsson. V73 C69

Sapphire
"Every blade of grass has its Angel that bends over it and whispers, 'Grow, Grow.'" The Talmud. En analys av karaktären Precious i boken Precious - Based on the novel PUSH. V10 C1250

Sartre Jean-Paul
Triangeldramatik. En studie av Sartres Hius clos och Becketts Play. V04 C1065

Helvetet är de Andra - personer och paradoxer i Jean-Paul Sartres Inför lyckta dörrar. V05 C1101

Sayers Dorothy L
Kvinnor, arbete och äktenskap - kvinnornas roll i Dorothy L Sayers Lord Peter Wimsey-serie. V96 C505

Lik och mystik bland fattig och rik. Berättarteknisk analys av nyfikenhets- och spänningsgreppen i Dorothy L Sayers Whose body? V95 C445

We're dead, and we never noticed it.Mellankringstidens gentleman i Dorothy L. Sayers' detektivromaner. H03 C1110

Scherfig H.
Det forsömte forår av H Scherfig - en roman om skolan. V72 C30

Schildt Runar
En studie av Runar Schildts framställning av det röda upproret och dess anhängare i novellsamlingen Hemkomsten och andra noveller. V98 M691

Schoultz Solveig von
S von Schoultz kvinnosyn och könsrollsengagemang i novellsamlingen Ingenting ovanligt (1947) och Rymdbruden (1970) H71 C1

Schnitzler A.
Konstnärstypen i A Schnitzlers roman Der Weg ins Frei. H88 C307

Schück Henrik
Henrik Schück, den religiösa liberalismen och Olaus Petri. Den religiösa liberalismens påverkan på Henrik Schücks studier i reformationstidens och stormaktstidens historia. V82 C212

Science fiction
Den tekniska sagan. Samtidsförankring och framtidsvision i fyra svenska science fiction-romaner 1911-1932. V01 M901

Genom framtidens glasögon. De svenska författarna i science fictiontidskriften Häpna! V01 M902

Sealsfield Charles
Ch Sealsfield och hans roman Den vita rosen. H74 C111

Secundus
"Medh en omogen pänna". Secundus tillfällesskrifter som populärlitteratur. Textedering med kommentar. V94 C402

Shakespeare
Shakespeare i Sverige: hamletmonologen och dess översättare. V88 C296

3xdröm. En formell analys av Neil Gaimans Sandman i allmänhet och novellen "A Midsummer Night's Dream i synnerhet. V95 C447

William Shakespeare, John Kott och den svenska teatern. V82 C215

Stoicism och självmedvetande i Hamlet och Othello. V04 C1067

Shelley Mary
Den romantiska kärleken. En utredning av incesttematiken i romantisk litteratur. V95 C442

Uppror. Prometheus som perverterad vetenskapsman. V97 C570

Silfverstolpe Malla
Malla Silfverstolpe, romantisk värdinna. En litterär salongs uppkomst, form och litteratur. V98 C633

Siwertz Sigfrid
Elin Wägners och S Siwertz tidiga prosa i genusperspektiv. G H95 C483

I vargens tecken. En studie av S Siwerts livsåskådning i romanen Elambs. V94 C390

Synen på affärsvärlden i Siwertz Selambs. V75 C130

Självbiografier
Skrivet av stjärnorna - en studie av den självbiografiska litteraturen i Hollywood. H98 C721

Kriminellt ethos och erkännanden på självbiografiernas skuggsida. - En jämförande analys av tre självbiografiska svenska serietecknare: Simon Gärdenfors, Mats Jonsson och Martin Kelllerman, med tyngdpunkt på olika sätt at ta upp brott begångna av författaren själv. V05 C1107

Sjödin Stig
De industriella motiven i S Sjödins Sotfragmant. H72 C48

Sjöstrand Ingrid
Feminism som konst. Analys och läsning av I Sjöstrands roman Törnrosa. Feernas tid. H90 C332

Sjöstrand Östen
Östen Sjöstrand & upplevelsens poetik. En studie i den lyriska mysticismen med särskild hänsyn till På återvägen från Jasna Góra. V01 C888

Vem bryr sig om jag lever eller dör. En studie i Östen Sjöstrands författarskap. H02 M976

Sjöwall Maj
-Att lockas läsa vidare- En berätterteknisk analys av Sjöwalls och Wahlöös Den skrattande polisen med utgångspunkt från begreppen spänning och nyfikenhet. V95 C439

Skaldestycken
Skaldestycken - en avskriftsbok och dess diktvarianter. V64 C439

Skillingtryck
Skillingtrycken om mördaren Pehr Victor Göthe. H83 C234

Småtrycken om det laurellska mordet 1867 och deras förbindelser med dagspressens polis- och rättegångsreferat. H79 C176

"Af folket han kallades 'Knifven'". Per Mathias Johansson-Knif och Delsboligan. V86 C277

Skrivarskolor
Det skolade ordet och det litterära fältet. En litteratursociologisk analys av det offentliga samtalet om skrivarskolorna. V09 C1229

Skote Inger
Den möjliga kärleken. Värderingar i 70-talets svenska ungdomslitteratur. C842 H00

Smith Zadie
Från Balzac till Smith, antiteser som reser. En tematisk analys av natur-kultur-motsättingarna i Zadie Smith's Om Beauty. H06 C1158

Småtryck
"Lyssna menskor här till sången". Småtrycken om Troppman och morden i Elsass och Pantin, deras förbindelse med svensk dagspress och inbördes påverkan. H81 C205

Sofokles
"Typ 931 Oidipos". Unga Klara tolkar en världskändis. Dramat som test och teater. H94 C430

Solsjenitsyn Alexander
Den första kretsen. Kritiken av stalinismen. V72 C28

Cancerkliniken och Den första kretsen. Framställningen av det enkla folket. V72 C26

Moralisk cancer och biologisk: En analys av sex karaktärer i A Solsjenitsyns roman Cancerkliniken. V98 M658

Naturens psykologiska och symboliska funktion i A Solsjenitsyns roman Cancerkliniken. H71 C31

Sonnevi Göran
Ett vilt huggande träd. Göran Sonnevis poetiska rannsakan i diktsviten "Ingenting". V97 C580

Personligt och samhälleligt hos Göran Sonnevi. H73 C85

Speer Albert
Myten Albert Speer – en analys av den litterära gestalten Albert Speer utifrån en jämförelse med Konung Oidipus och Faust. V04 C1054

Spong Berit
En studie i Berit Spongs novellsamling Historier kring Vättern. V75 C141

Springsteen Bruce
The Promised Land. En tematisk analys och en analys av tematiken i Springsteens texter, från skivorna Greetings from Ashbury Park N.J. till och med Born in the USA. V99 C756

Two Hearts. En tematisk analys över förhållandet mellan man och kvinna i Springsteens författarskap med utgångspunkt i tre rocktexter. H99 M779

Politiskt arbete på och med ackord. - Politiken i Bob Dylans The Times They Are A-Changin' och Bruce Springsteens Nebraska. V07 C1177
Fadern, sonen och dne heliga modern. Om barn och föräldrar i Bruce Springsteens rocktexter. 2007 M1201

Stagnelius E.J.
"Frukter åt döden". Riddartornet och den tragiska genren hos Stagnelius. V99 M703

Grekisk-romerska mytologiska egennamn i Stagnelius lyrik. En kommenterad konkordans. H83 C249

Kvinnan i Stagnelius lyrik: roller, åldrar, attribut. H87 C290

Stanley Henry M.
En upptäckare mot strömmen. Hur Henry M. Stanley konstruerar sig själv i How I Found Livingstone. V10 C1251

Starfelt Viveka
Viveka Starfelts författarskap. V96 C501

Stark Ulf
"Du verkar mera äkta på nåt sätt än dom andra. Fattar du?" Om köns- och sexualitetsproblematik i Ulf Starks Dårfinkar och dönickar. V03 C1014

Resans funktion i tre barnböcker om sorgearbete: en analys av Barbro Lindgrens och Eva Eriksson Andrejs längtan, Ulf Starks När jag besökte himlen och Thomas samt Anna-Clara Tidholms Resan till Ugri-La-Brek. H04 C1077

Stein Gertrude
”Very pleasant indeed not to be here”. En diskursteoretisk läsning av Gertrude Steins Ida, a Novel. H08 C1220

Stenberg Birgitta
En kvinnlig pikaresk - analys av Birgitta Stenbergs romaner Kärlek i Europa, Apelsinmannen, Spanska trappan. V92 C357

Sterne Laurence
"Let people tell their stories their own way" -Berättartekniken i The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman - H02 C958

Stridsberg Sara
"du kan inte läkas i en värld du inte krossat". En studie av gestalten Valerie Solanas i Sara Stridsbergs roman Drömfakulteten utifrån Colin Wilsons kriterier för outsiderskap. H06 C1157

Stiernstedt Marika
På tröskeln till 1900-talet. En studie av kvinnoskildringarna i Marika Stiernstedts romaner Det röda inslaget och Gena - en kvinnoprofil. V95 C454

Stoker Bram
Hårdrock och gotik. Analyser av några hårdrockstexters bruk av E.A. Poes noveller och Bram Stokers Dracula. V07 C1176

Stolpe Sven
En värld av nåd. Om Sven Stolpes katolska romaner Lätt, snabb och öm och Sakrament. V96 C531

Strandberg Hilma Angered-
Skandalskrifverskan Hilma Strandberg. Om Hilma Angered-Strandbergs syn på kyrkan. V95 C488

Strindberg August
Strindbergs Moderskärlek - en dramaanalys. V98 C653

Barn i Strindbergs dramatik. En analys av barnens funktion i Strindbergs Advent och Brott och brott. H98 C692

Den tysta teatern. Pantomimens funktion i några av Strindbergs dramer. V95 C440

Djuriskt och mänskligt i Svarta fanor. V72 C18

Eleonora i Påsk och Indras dotter i Ett drömspel - en jämförelse av gestalternas karaktär och deras dramatiska funktion. H72 C45

En komparativ studie av Ingmar Bergmans Laterna magica och Strindbergs Tjänstekvinnans son. S H89 C315

Författarrollsdiskussionen i två verk av Sven Delblanc med perspektiv bakåt mot en uppsats av Strindberg. V72 C9

Förförelsens gestalter. En studie av den besatta kärleken i fyra 1800-talsromaner. V97 M572

Herkulesmotivet i Strindbergs diktning - några nedslag. V95 C462

Horro vacui eller Fruktan för tomma intet. V97 C584

Hur såldes Strindberg på den svenska bokmarknaden vid sekelskiftet? Försök till analys utifrån material från C&E Gernandts förlagsaktiebolag. V88 C298

Kompositionen i Strindbergs Svarta fanor - en jämförelse med Röda rummet. V73 C68

Källorna till Svanevit. H73 C82

Lutherporträttet i Näktergalen i Wittenberg. H72 C55

Max i Götiska rummen och Främlingen i Brända tomten - en jämförelse av karaktärerna och deras funktion. V72 C42

Meningen med lidandet. En studie i teodicéproblematiken i Strindbergs Folkungasagan. V87 C287

Motiven lidande och skönhet hos den sena Strindberg (Eleonora i Påsk, Agnes i Ett drömspel och Max i Svarta fanor). H72 C52

Nytt vin i gamla flaskor. Myter, sagor och symboler i Strindbergs I havsbandet. V80 C184

Några synvinklar på psykisk kausalitet i och kring Svarta fanor. H71 C5

Officersrollen i Strindbergs dramatik. H73 C86

Sagan om Stig Storverks son. En studie i Strindbergs motivkretsar. H74 C117

Samfunnsproblem i Strindbergs sene dramatik. Kammarspillet Pelikanen. En motivanalyse. V74 C94

Skuld, bot och försoning i Strindbergs Kronbruden. H72 C44

Strindberg i sagornas värld. Svenska folkböckers betydelse för sagospelet Himmelrikets nycklar. H87 C291

Strindberg och lanseringen av Röda rummet. V84 C256

Strindbergs satir Det nya riket och Delblancs Trampa vatten. En jämförelse både beträffande den sociala satirens innehåll och den stilistiska tekniken. H75 C146

Svarta fanor. "Samspelet" mellan stockholmslivet och Klostret. V72 C33

...sök det intima. En strukturanalys av Strindbergs drama Oväder. V93 C373

Ulf Boëthius tolkning av Giftas jämförd med tidigare tolkningar. V72 C11

Via döden till nytt liv. En studie i Strindbergs drama Svarta handsken. V88 C299

Strindbergs Kristina - sett som ett uppfostringsdrama. H92 C367

Örninnor, maror och änglar. Strindbergs Kristina jämförd med tre samtida pjäser om historiska kvinnor. V98 M642

Det sensuella spelet. En analys av erotiken i Strindbergs roman I havsbandet. V00 C809

Vansinnets födelse ur den skarpa hjärnans känslighet. Om släktskapen mellan intelligens och galenskap som ett tema i Strindbergs sena 80-talsdiktning och dess rötter hos Nietzsche och Schopenhauer. V00 M830

"om en kvinna blottar en annan kvinnas kropp" - en queer läsning av fyra verk av August Strindberg. H00 C852

Illusionen av en kvinna - en queer-teoretisk analys av det homosexuella tabut i En dåres försvarstal. V01 M890

Gammalt och nytt. En analys av Strindbergs uppsalanoveller. V02 C942

Makt, sexualitet och vetenskap. Fem av August Strindbergs läkarporträtt ur en idéhistorisk synvinkel. V02 C939

Valans spådom och Strindbergs Ragnarök. En omtolkning av Det nya riket i skenet av Strindbergs historiska period 1881-1883 och Nietzsches Historiens nytta och skada för livet. H01 C975

Sanning & ensamhet. En komparativ analys av Hjalmar Söderbergs Hjärtats oro och August Strindbergs Ensam. H02 C977

Är han i köket igen! En studie av den dramatiska relationen mellan August Strindbergs Fadren och Dödsdansen. H03 C1023

Bland ”faraon-dyrkare”, nationalhjältar, junkrar och jobbare. Strindberg och svenskheten i Strindbergsfejden 1910-1912. V04 C1059

Varför tiger du? Expositionen i Strindbergs Den starkare, Paria och Samum i relation till begreppen ”hjärnornas kamp”, analytiskt drama och metadrama. H04 M1068

”Var och en har den Kristina han förtjänar!” En retorisk analys av roll och persona i Strindbergs drama Kristina. H04 C1079

Geni och Galenskap. Hjalmar Söderbergs förhållande till August Strindberg. H04 M1084

Skoningslös fader eller förlåtande son. En retorisk analys av protagonistens ethos i Strindbergs Gustav Vasa. H05 M1118

Naivitetens odyssé. En studie av Jan Guillous Det stora avslöjandet i jämförelse med August Strindbergs Röda rummet. V06 C1140

En mamma är väl alltid ens mamma? Om modersgestalten i Strindbergs drama Pelikanen. V06 C1151

Strunge Michael
"Der er en krop af lys gennem mörkret". Det lyriska uttrycket hos tre danska 80-talspoeter - en tematisk studie. V97 M561

"Livets Hastighed". En tema- och motivanalys av Michael Strunges dikter. V96 C524

Strussenfelt Constance von
Strukturen i C von Strussenfelts fem första romaner. V75 C137

Strömberg R.
Det sublima i R Strömbergs diktning: modernism eller postmodernism? V95 C433

Strömstedt Margareta
Skriv med barnet inom dig - en studie i M Strömstedts självbiografiska skildringar för barn och vuxna. V99 C738

Studiecirkelbibliotek
ABF:s studiecirkelbibliotek nr 244 i Hallstravik 1917-1929. En studie av ett folkrörelsebiblioteks framväxt och utveckling på en uppländsk bruksort. V84 C242

Stålberg Wilhelmina
Författare på 1800-talets kalendermarknad. Exemplen CF Dahlgren, GH Mellin och W Stålberg. V99 M757

Suleri Sara
Det splittrade subjektet. En analys av individgestaltningen i Sara Suleris roman Meatless Day - a Memoir. V00 C800

Sundman PO
Den dokumentära tekniken i PO Sundmans Ingenjör Andrées luftfärd. H77 C164

PO Sundmans människosyn i romanen Undersökningen. H73 D81

Sir John och Ingenjör Andrée - två expeditionsledare i PO Sundmans romaner Expeditionen och Ingenjör Andrées luftfärd. V73 C63

Sundvall Viveca
Traditionella föräldrar? - Könskonstruktion i Viveca Sundvalls Mimmi-böcker. V02 C936

Sundström Gun-Britt
Kvinnosynen i Den allvarsamma leken och i För Lydia. En jämförelse mellan Hj Söderbergs och G-B Sundströms romaner. H74 C114

Då börjar föreställningen i repris. Om könsrollsproblematiken i G-B Sundströms roman Maken. V00 C817

Samhällsmoralens betydelse i Hjalmar Söderbergs Den allvarsamma leken och i Gun-Britt Sundströms För Lydia. V06 C1152

Swift Jonathan
The surprizing lives and several travels into remote deserted islands of reasons and individuality by two mariners - at first blindfolded but the enlightened - en analys av hur upplysningstidens förnufts- och vetenskapstilltro samt människosyn kommer till uttryck i Robinson Crusoe och Gulliver's travels. V09 C1232

Svensson Per
Konsten, livet och drömmarna. En undersökning av de estetiska idéerna i Per Svenssons På spegeldäcket. V98 M683

Svevo Italo
Borgerskapets sjuka hälsa. Samhällskritiken i Italo Svevos La coscienza di Zeno. V97 C598

Söderberg Hjalmar
Doktor Glas och den fria viljan. En undersökning av några deterministiska ledmotiv i HJ Söderbergs roman. V83 C226

Doktor Glas och existensfilosofin: En illustrativ komparation. H88 C304

Förvillelser i kritiken. Reaktioner på Hj Söderbergs debutroman från mottagandet till våra dagar. H88 C303

Hj Söderbergs Aftonstjärnan. V74 C88

Hj Söderberg och det blåa. H97 C612

Hj Söderberg som teaterrecensent. V90 C327

Hj Söderbergs lyrik - en presentation av dikterna perioden 1888 till 1895. V95 C443

Kritiken, etiken och Doktor Glas. En receptionsanalys av Hj Söderbergs roman Doktor Glas med inriktning på etiken kring liv och död. H92 C370

Kvinnan i verket - En studie i Hj Söderbergs framställning av kvinnan och kärleken i Gertrud och Den allvarsamma leken. H99 C782

Kvinnosynen i Den allvarsamma leken och i För Lydia. En jämförelsen mellan Hj Söderbergs och Gun-Britt Sundströms romaner. H74 C114

Doktor Glas och sökandet efter meningen med livet. H01 C909

Vem är Hjalmar Söderbergs doktor Glas? H01 C910

Sanning & ensamhet. En komparativ analys av Hjalmar Söderbergs Hjärtats oro och August Strindbergs Ensam. H02 C977

"Mig får du älska på hedniskt vis." - Ett studium av svartsjuka i tre av Hjalmar Söderbergs verk. V03 C997

Längtan och förtvivlan – en jämförelse av synen på kärlek och sexualitet i Ola Hanssons Sensitiva amorosa och Hjalmar Söderbergs Doktor Glas utifrån teori kring dekadenslitteratur. V04 C1058

Geni och Galenskap. Hjalmar Söderbergs förhållande till August Strindberg. H04 M1084

Gregorius * 2 - En komparativ analys av gestaltningen av pastor Gregorius i Doktor Glas och Gregorius. V05 C1106

Barndomens blå blomma doftar rött. Färgsymboliken i Hjalmar Söderbergs Martin Borcks ungdom. H05 C1121

Jag är ju en man. En feministisk analys av relationerna i Hjalmar Söderbergs Gertrud. V06 C1131

Samhällsmoralens betydelse i Hjalmar Söderbergs Den allvarsamma leken och i Gun-Britt Sundströms För Lydia. V06 C1152

Och konstten att handla. Undersökning av en gemensam "kodex" hos Martin Brick, Doktor Glas och Arvid Stjärnblom. H09 C1241

Södergran Edith
Den speglande brunnen. Ett kvinnligt perspektiv på en dikt. H91 C346

Mannen och kvinnan i E Södergrans diktning. Jämte en kritik studie av Tideströms analys av den erotiska diktningen. H80 C188

Studie i tematik(en) i E Södergrans debutsamling Dikter (1916). V85 C261

Söderström Ole
Konsten att citera Heidenstam. En studie av O Söderströms roman Molnvandringen. V86 C276

Taikon Katarina
Berättarstrukturer i Katarina Taikons Katitziböcker. H74 C108

Tafdrup Pia
"Der er en krop af lys gennem mörkret". Det lyriska uttrycket hos tre danska 80-talspoeter - en tematisk studie. H96 M561

Tan Amy
"This feather may look worthless, but it comes from afar and carries with it all my good intentions." En analys av kvinnoidentitet och kulturidentitet i Amy Tans romaner. V98 M636

Tartt Donna
Drömmar från syskonbädden. En undersökning av incestmotivet; romantikens bild av de älskande syskonen återspeglad i två nutida romaner. H95 C486

Tarantino Quentin
Oförutsägbar fiktion - Narratologiska brott och kontraster i Quentin Tarantinos Pulp Fiction. V11 C1276

Taube Evert
Taube och den provensalska lyriken. H79 C180

Teaterkritik
Hjalmar Söderberg som teaterrecensent. V90 C327

Tegnér Esaias
Från Cynthia till Kaos. En kommenterad konkordans över mytologiska egennamn i E Tegnérs lyriska diktning. V84 C250

Kvinnosynen i Tegnérs Fritiofs saga. V74 C104

Tennyson Alfred
Evolutionismen i Tennysons In memoriam. H86 C282

Teratologen, Nikanor
Nikanor Teratologens Äldreomsorgen i Övre Kågedalen. Grotesk, berättarteknik, samhällsteknik. H07 C1194

Tetzner Lisa
Rasproblem som motiv i Lisa Tetzners barnboksserie Barnen från 67:an. V72 C17

Textkritik
Stephen Cranes The Red Badge of Courage: Textkritik och editionsprinciper. H86 C282

Thérèse av Lisieux
"Leva av kärlek" - om bruden hos Thérèse av Lisieux. V96 C509

Thompson Hunter S.
Hunter S. Thompson och den amerikanska drömmen. De litterärjournalistiska berättarteknikerna i Fear and Loathing in Las Vegas - A Savage Journey to the Heart of the American Dream. V06 C1138

Thomsen Sören Ulrik
"Der er en krop af lys gennem mörkret". Det lyriska uttrycket hos tre danska 80-talspoeter - en tematisk studie. H96 M561

Thor Annika
Tillträde till klassfesten - en jämförelse av Johanna Nilssons Hon går genom tavlan, ut ur bilden och Annika Thors Sanning eller konsekvens. V99 C737

Thorvall Kerstin
Kvinnlig bekännelse. V93 C381

Från modershat till Moa Martinsonpriset. En receptionsstudie av Kerstin Thorvalls romaner Det mest förbjudna och När man skjuter arbetare. V06 C1150

Sexualiteten och synden i Kerstin Thorvalls Det mest förbjudna. H07 C1199

Den äktenskapliga våldtäkten. En könsmaktsanalys av Kerstin Thorvalls roman När man skjuter arbetare. V09 M1235

Thoursie Ragnar
Ragnar Thoursie: Några linjer i hans diktning. V72 C20

Thorup Kirsten
Den ekvilibristiska berätterskan. Analys av berättartekniken i Kirsten Thorups roman Himmel og helvede. V94 C394

Thydell Johanna
Polyfona positioner i pendlande praktik - En intersektionell studie av Johanna Thydells Det fattas en tärning och Mikael Niemis Skjut apelsinen. H10 C1258

Tiberg Joar
Arte(f)akt. En poetisk materialisering på två plan. Anna Hallberg och Joar Tiberg i ljuset av den konkreta poesin. H08 C1217

Tidholm Thomas / Anna-Klara
Resans funktion i tre barnböcker om sorgearbete: en analys av Barbro Lindgrens och Eva Eriksson Andrejs längtan, Ulf Starks När jag besökte himlen och Thomas samt Anna-Clara Tidholms Resan till Ugri-LaBrek. H04 C1077

Tidskrift för Hemmet
Skrifvande damer. En undersökning av Tidskrift för Hemmet och dess kvinnolitterära innehåll. V82 C212

Tikkanen Henrik
Henrik Tikkanens adress-svit. Texten och dess miljö. H01 M919

Tikkanen Märta
En tidlös saga? Två Rödluvor i skenet av Bettelheim. V94 C403

Lyrikjagets medberoende i Århundradet Kärlekssaga - en analys av kvinnogestalten i Märta Tikkanens diktroman. V98 C668

Behåll dina rosor och hör vad jag säger istället. Maktförhålllandet mellan man och kvinna i Märta Tikkanens Århundradets kärlekssaga. V10 C1252

Toer Pramoedya A
En indonesisk författare och hans roman Människans jord. V96 C535

Från universell humanism till politisk idealism. En studie av PA Toers Dia Yang Menyerah och Gadis Pantai. V00 M823

Tolkien J.R.R.
Tolkien till svenska. V98 C675

Deep breath before the plunge. Om förhållandet till döden i J.R.R. Tolkiens The Lord of the Rings och The Silmarillion. H04 C1074

Den fantastiska ondskan – En studie av ondskans gestaltning i JRR Tolkiens Lord of the Rings och Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta. H04 C1075

Fantastisk litteratur, Fantasy och Tolkien. Finns gudomlighet i fantasin? H07 C1190

Naturen spelar roll. En ekokritisk analys av J.R.R. Tolkiens The Lord of the rings. H08 C1219

Tolstoj Leo
Georg Lukács om Leo Tolstoj. V72 C8

Tranströmer Tomas
Att fördriva demoner. En diskussion kring Tomas Tranströmers lyriska kärleksmöten. V98 C682

Musikens bortersta punkt - En läsning av Tomas Tranströmers "Sorge-gondol nr2" V97 C577

Tomas Tranströmers förhållande till den världsliga makten - en analys av dikterna "Caprichos" och "Palatset". V96 C513

Trafik och ideologi. En motivstudie i Tomas Tranströmers författarskap. V74 C87

Tranströmers två världar. En läsning med Sorgegondolen i centrum. V98 M681

En metod att läsa Tomas Tranströmer. Exemplet "Nattboksblad". H00 C850

Kostymen sys i det tysta. Om döden och de döda i Tomas Tranströmers lyrik. H00 M866

Andra dikter - om minder, metaforer og myter i to digte af Tomas Tranströmer. H01 C911

Den underbara labyrinten. En studie av Tomas Tranströmer Östersjöar. V02 M941

En svallvåg rullar genom hela texten. En studie av rytmiska och cirkulära rörelser I Tomas Tranströmers diktning. H02 C959

Tranströmersk tid - en studie över tidsgestaltingen i Tomas Tranströmers vägdikter. V06 C1139

Trenter Stieg
Harry Friberg och hans utveckling i Stieg Trenters deckare. H72 C53

På spaning efter det förflutna: Den dolda identiteten som nyfikenhetsastrande effekt i Stieg Trenters detektivroman Aldrig Näcken. V98 C624

Trotzig Birgitta
Den befriade grotesken. En närläsning av Birgitta Trotzigs Dykungens dotter. H93 C385

Mottagandet av Birgitta Trotzigs prosadiktsamlingar i litteraturkritiken. H86 C279

Människosyn och människoskildring i Birgitta Trotzigs roman Sveket. V84 C248

Saga, myt och samhällsskildring i Birgitta Trotzigs roman Dykungens dotter. V95 C451

Ingenting skymmer evigheten. Narration och tematik i Birgitta Trotzigs De utsatta. V01 C880

Var bor man när man är skild från Gud? Meretes frälsningshistoria i Birgitta Trotzigs En berättelse från kusten. H03 C1019

Som delfiner över mörkervågorna. Ordning, söderfall och skräcken för förändring i Birgitta Trotzigs novell ”Stadens själ”. V04 C1051

Tunström Göran
Göran Tunströms bilder av Selma Lagerlöf i radiopjäserna Bördan, Stollen och Livets historier förbi. V89 C313

Kärlek som övergår allt förstånd. Två studier i Göran Tunströms skildring av sinnessjukdom i Juloratoriet. V98 C659A

Lára - den kosmiska modern - en analys av den frånvarande i Göran Tunströms roman Skimmer. V97 M574

Om Smekningar och musik. En tredelad analys av Göran Tunströms roman Juloratoriet. V94 C393

Vitalisten Tunström. En analys av Göran Tunströms romaner De heliga geograferna och Guddöttrarna. H95 C493

Är det en olycka att ha vingar? - om verklighetsbilden i Göran Tunströms berättelse Ariel. H95 C480

Av ord är du kommen. En studie i litteraturreception och kanonbildning samt undersökning rörande litteraturkritikernas betydelse för litteraturhistorikernas bild av Göran Tunström. V00 C818

"-Du är också en port" - Om magisk realism i Göran Tunströms roman Tjuven. H06 C1163

Tuominen Mirjam
Den avslöjande blicken - En psykologisk studie kring Chérie-gestalten i Mirjam Tuominens Ny Gryning. H10 C1260

Turgenev I
Turgenev Ett adelsbo. Framställningen av Lisa. V71 C133

Tursten Helene
"... så står jag mitt emellan i nån sorts jävla korseld..." - gestaltningen av kvinnliga protagonister i modern svensk kriminalfiktion. V04 M1043

Uddgren Gustaf
"Dagfarvernes jubel, Dæmringens klage" En granskning av Gustaf Uddgrens och Max Dauthendeys estetisk-filosofiska programskrift Verdensaltet - Det nye sublime I kunsten mot bakgrund av grundläggande stildrag i litterär symbolism. V06 C1145

Wahl Mats
Den oheliga familjen - bilden av den splittrade kärnfamiljen i Mats Wahls Vinterviken och Lilla Marie. V98 C620

Wahlström Lydia
Revision och förnyelse: Lydia Wahlströms skönlitterära författarskap 1918-1924 och dess relation till hennes samhällspolitiska projekt. H97 C439

Wahlöö P.
Att lockas läsa vidare - en berättarteknisk analys av Sjöwalls och Wahlöös Den skrattande polisen med utgångspunkt från begreppet spänning och nyfikenhet. V95 C439

Walters Minette
"A Wild Declaration of 'The Rights of Women' in a New Aspect!" - en studie av Minette Walters mans- och kvinnoporträtt i ett genusperspektiv. H99 M783

Gogh Vincent van
Vincent van Gogh i svensk modernistisk dikt. Analys av sex dikter från Elmer Diktonius till Östen Sjöstrand med fokus på litterär bildtransformation. H89 C330

Waits Tom
Wasted and wounded. En analys av ensamheten, underdogs samt resenären och flykten i sex av Tom Waits texter. H05 C1115

Wassmo Herbjörg
Över gränserna. En uppsats om genre, språk och intertext i H Wassmos romantrilogi om V95 C448

Waugh Evelyn
"I have been here before". Människan och tiden i Evelyn Waughs Brideshead Revisited. H98 C714

"Show me what to do; help me to do it." En studie av huvudperson och berättare i Evelyn Waughs The Sword of Honour Trilogy. H99 M770

Webster John
Den vita djävulen av John Webster. Översättning, inledning och kommentar. H81 C211

Wells H.G.
Ideologiska värderingar och föreställningar om den perfekta världen - utopin; en jämförande undersökning av definitionen av begreppet utopi i för- och efterkrigssamhällena; respektive samhällsklimat representerat av HG Wells A Modern Utopia (1905) och Aldous Huxleys Island (1962) V98 C676

Welsh Irvine
"C'mon Marky, cook us up a shot..." Ungdomskultur präglad av droger i I Welsh Trainspotting. H97 C595

Choose life. Att väcka roman till liv. En studie av filmadaptationen av Irvine Welshs Trainspotting. H04 C1080

Vennberg Karl
Tidskritiska och politisk ainslag i Karl Vennbergs Tideräkning. V72 C19

Wennerberg Gunnar
Gluntarnas uppsalamiljö. Gunnar Wennerbergs Gluntarne i kultursociologisk belysning. V01 C870

"Förädlad Bellmaniana" eller "äcklig förljugenhet". En granskning av Gunnar Wennerbergs Gluntarne. V02 M951

Vera Yvonne
Vattnets röst. En studie i den poetiska bilden av vattnet i Yvonne Veras roman Under the Tonque. H01 M904

Wernström Sven
Med kunskapen som vapen. En studie av Sven Wernströms serie Trälarna som socialistiska ungdomsböcker. V02 C940

Westerberg S.
Mellan himmel och jord. En studie av en barnpjäs. -75 C148

White Patrick
Epikern från Australien. Lansering och mottagande av Patrick Whites författarskap i Sverige. H82 C221

Wide Anna Greta
Havet som symbol och motiv i Anna Greta Wides lyrik (de två 40-talssamlingarna). V95 C449

Widström Ulrica Carolina
Sociala och ekonomiska förutsättningar för Ulrica Carolina Widströms författarskap. V03 M993

Wijkanders Oskar
Örninnor, maror och änglar. Strindbergs Kristina jämförd med tre samtida pjäser om historiska kvinnor. V98 M642

Vik Merri
Det är Lottta, förstås! - perspektivförändringar i Merri Viks Lotta-serie. H07 C1195

William-Olsson Magnus
- det orfiska i tre dikter ur till. V93 C379

Det klassiska och det moderna. En studie av Magnus William Olssons diktning. V03 M1017

Williams Tennessee
"You Got to Have Vision to See". Blanche DuBois' Undergång och dess sensmoral i A Streetcar Named Desire av Tennessee Williams. V01 C881

Wilson Colin
Outsidern vid vägens ände. En jämförelse av outsidertyperna i Colin Wilsons The Outsider och John Barths The End of the Road. V98 C695

Winterson Jeanette
Att söka Graal... en feministisk studie i Jeanette Wintersons författarskap och berättarteknik, med utgångspunkt i Oranges are not the only fruit - H95 C482

Djupt inne i Aeros mörka skogar - en studie av Jeanette Wintersons litterära estetik. H99 M774

All konst tillhör samma period. En studie av Jeanette Wintersons författarskap utifrån Italo Calvinos Lezioni Americane. H00 C859

Lätt som en fågel och inte som en fjäder. En studie av Jeanette Wintersons romancykel läst utifrån Italo Calvinos essä om lätthet. V01 M894

Wolde Gunilla
Det prelitterära stadiet. Gunilla Woldes Totteböcker som objekt för adaptationsforskning. H80 C193

Wolf Tom
Tom Wolfs New Journalism - en studie av sex berättartekniker. V99 C764

Vonnegut Kurt
Överfysikalitet & postmodernism i tre 1900-talsromaner, Slaughterhouse-Five, Neuromancer och Aprilhäxen. H00 C859

Fast i flyktigheten. Kurt Vonnegut som modernitetsförfattare. V06 M1126

Woolf Virginia
Förnyad form. Synen på bildkonst och litteratur hos Roger Fry och Virginia Woolf (1920-1925), samt Virginia Woolfs praxis i Jacob's Room (1922). V98 M639

"Livet, en älskare". En jungiansk analys av Virginia Woolfs roman Orlando. H95 C479

All of Myself in One Book. Identitetsproblematiken och det splittrade jaget i Virginia Woolfs Mrs. Dalloway och Doris Lessings The Golden Notebook. H99 M780

Naturens och människans förgänglighet - en jämförelse mellan William Wordsworths The Prelude och Virginia Woolfs To the Lighthouse. C1253

Wordsworth Williams
Naturens och människans förgänglighet - en jämförelse mellan William Wordsworths The Prelude och Virginia Woolfs To the Lighthouse. C1253

Vreeswijk Cornelis
Sånger som har någon mening är alltid nya sånger. Tematik och form i Cornelis Vreeswijks samhällskritiska vistexter. V96 C508

"Får jag presentera fiffiga Nanette?" Analys av kvinnogestaltningen i Cornelis Vreeswijks diktning. V02 C950

Vreesvijk och kriget. Idéinnehåll och satir i Cornelis Vreesvijks krigsrelaterade visor. H02 C954

Bellman i bakhuvudet. En komparativ studie av C.M. Bellmans "Epistel 81" och Cornelis Vreeswijks dikt "Till en död nymf" H09 Sv4/4

Wägner Elin
Elin Wägner och Sigfrid Siwertz tidiga prosa i genusperspektiv. H95 C483

Kvinnan som arbetar. Elin Wägners reportage om kvinnors yrkesliv i Idun 1907-1909. V86 C278

Livet i ligan. En analys av kvinnogestalterna i Norrtullsligan av Elin Wägner. H01 C923

Tankegångar. Staden och stadsvandringen hos Maria Sandel, Elin Wägner och Ulla Bjerne 1908-1924. V04 M1061

Uppgång och fall. Individ och modernitet i Elin Wägners Pennskaftet, Åsa-Hanna och Kvarteret Oron. V07 C1170

Värnlund Rudolf
Den dramatiska uppbyggnaden i Rudolf Värnlunds drama Den heliga familjen. V74 C91

Idédiskussionen i Rudolf Värnlunds drama Den heliga familjen. V75 D123

Värnlöf A.L.
Samhällssyn och livssyn i Claques Pella-böcker. V76 C153

Wästberg Per
"En ny människa". Människouppfattningen i Per Wästbergs romanserie Vattenslottet, Luftburen och Jordmånen. V73 C59

Per Wästbergs Luftburen - en analys ur könsrollssynpunkt. V73 C64

Young Neil
The Loner. Det förmedlade, det berättade och det antydda utanförskapet i Neil Youngs texter 1968-1975. H06 C1162

Zetterström Hans
- studier i Hasse Z:s författarskap. V94 D396

Zimmer Bradley M.
Kraftkällan. Sexualitetens plats och funktion i M Zimmer Bradleys trilogi om Avalon. V00 C828

Kassandra. En studie av kassandragestaltens roll i Marion Zimmer Bradleys roman ”The Firebrand”. H04 C1070

Åkesson Sonja
"Jag har varit med". En analys av hur några centrala teman i Sonja Åkessons diktning gestaltas i tilltalet. V92 C356

Könsroller hos Sonja Åkesson mot bakgrund av sextiotalets könsrollsdebatt. H71 C2

Ödmann Jenny
Ty kärleken öfvervinner allt.. Analys av två populärlitterära romaner av Jenny Ödman. V95 C485

Öijer Bruno K.
Den klibbande djävulsmasken. En undersökning av Bruko K Öijers författarroll. V95 C434

Om någon skulle komma fram till mig och säga att: du är bara en image - så skulle jag slå till honom". - en undersökning av Bruno K Öijers poetroll och position som poet med utgångspunkt från Pierre Bourdieus fältteori. V00 M836

Östergren Klas
Författarskapet som hjältedåd. Arketyper, mytisk struktur och mytologiska inslag i Klas Östergrens roman Fantomerna. H99 C789

Wulff-Hansen, Holten och Brandy. Om karaktärer och manlighet i Klas Östergrens Österlentrilogi. V00 C801