Staffan Bengtsson: "Thorild och Herder"

  • Datum: –18.00
  • Plats: Engelska parken - 2-K1022
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Marie-Christine Skuncke
  • Seminarium

Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala (1995–2015)

Akademiforskare Staffan Bengtsson, Uppsala: "Thorild och Herder"

Postseminarium


Presentation
Thomas Thorild är på många sätt en gränsöverskridande författare med en undflyende identitet. Är han främst poet eller filosof när han skriver en dikt som Passionerna? Estetiska, etiska och epistemologiska frågor behandlas inte isolerade från varandra utan sammanhängande. Han rörde sig fritt inte bara mellan poetik och filosofi, utan även i riktning mot politik, ekonomi och religion. Ändå upprepas i verk efter verk en övergripande helhet som i stort tycks förbli densamma, men hur skall man karakterisera den? I försöken att nagla fast hans identitet har man ofta siktat in sig på hans kunskapsteoretiska position och då kommit fram till motsatta uppfattningar. Martin Lamm hämtar belägg ur Passionerna och andra verk för att Thorild är sensualist, medan Albert Nilsson med samma material hävdar att han är rationalist. Ibland har det brittiska arvet lyfts fram, ibland det franska, ibland det antika. Så kom Ernst Cassirer som hävdade att Thorild varken var sensualist eller rationalist utan vitalist och att modellen för detta synsätt återfinns i tysk ”Sturm und Drang” i allmänhet och hos Johann Gottfried Herder i synnerhet. I sitt föredrag kommer litteraturvetaren Staffan Bengtsson att lägga fram ytterligare belägg som styrker Cassirers tes, framför allt belägg som siktar in sig på de gemensamma dragen mellan Thorilds och Herders skrivsätt.
 

1700-talsseminariet firar 20-årsjubileum i höst, 1995–2015! Seminariet finansieras under 2015 av Litteraturvetenskapliga institutionen samt noden ’1700-tal – Sverige i världen, världen i Sverige’.