Bo M. Lundström: ”Om 1700-talets kartografi – från prakt till praktik”

  • Datum: –18.00
  • Plats: Engelska parken - Eng2-0076
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen och Konstvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Marie-Christine Skuncke
  • Seminarium

Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala i samarbete med Konstvetenskapliga institutionen

Docent Bo M. LUNDSTRÖM, Stockholm: ”Om 1700-talets kartografi – från prakt till praktik”.

Postseminarium

Ordf.: Skuncke


Presentation
Redan under stormaktstiden hade lantmätare, fortifikationsofficerare och andra kartritare börjat kartlägga Sverige och producera kartor i allt snabbare takt, både för civil och militär användning. Denna kartografiska verksamhet, som leddes av Lantmäteriet respektive Fortifikationen, fortsatte under 1700-talet, då också århundradets stora intresse för vetenskap och nyttigheter i vid mening kom kartografin till del. Kartorna som producerades kom att se mycket olika ut, från enkla utkast och skisser till praktverk ritade på pergament eller framställda i kopparstick. De vackra praktkartorna blev dock under slutet av 1700-talet alltmer sällsynta. Det är nu som de standardiserat utformade kartorna, grundade på astronomiska observationer och trianguleringar börjar produceras i allt större omfattning. Bo Lundström, konstvetare och förste arkivarie vid Krigsarkivet, kommer att presentera svenska och utländska bataljplaner och militära kartor, sjökartor och topografiska kartor, lantmäterikartor och stadskartor och de för Sverige unika gruvkartorna. Också de två systematiska karteringsföretag som genomfördes, den Pommerska militärkartan och Finska rekognosceringsverket kommer att ägnas uppmärksamhet.