Patrik Lundell: "Medborgerliga samtal och modern opinionsbildning - kritiska reflexioner kring ett gammalt projekt"

Föreläsning arrangerad av forskningsnoden "Mediehistoria 1750-1850"

Patrik Lundell, Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet: "Medborgerliga samtal och modern opinionsbildning - kritiska reflexioner kring ett gammalt projekt"

Ordf.: Anna-Maria Rimm (Litteraturvetenskap) och Sara Backman-Prytz (Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier)

Postseminarium


Presentation
För fjorton år sedan (2002) kom Patrik Lundells doktorsavhandling "Pressen i provinsen. Från medborgerliga samtal till modern opinionsbildning 1750-1850". Här tecknades den moderna pressens genombrott som en utdragen och långtifrån entydig process. Från att på 1700-talet ha varit arenor där alla hade rätten att delta i det upplysta samtalet, blev tidningarna under början av 1800-talet gradvis opinionsorgan styrda av tämligen enväldiga utgivare. Allt mer professionella tidningsmakare formade och tog makten över mediet - och språket. Begrepp som opinion, press, publicist och redaktör fick då de betydelser vi idag tar för givna.

Efter disputationen har Lundell fortsatt att verka som mediehistoriker med inriktning mot journalistik. I föreläsningen 27 september gör Lundell en kritisk reflexion kring avhandlingen utifrån det forskningsläge han befinner sig i idag.