Tim Berndtsson – Licentiatseminarium

(OBS! Tiden och dagen)

Tim Berndtsson försvarar sin licentiatavhandling The Order of the Archive. Masonic Archiving as Idea and Practice in 18th Century Europe

Opponent är docent Andreas Önnerfors (Göteborgs universitet). I betygsnämnden ingår professor Otto Fischer, professor Ann Öhrberg och opponenten.

Licentiatavhandlingen kan rekvireras från Tim Berndtsson fr.o.m. 2018-01-16 alt. kopieras från kopieringspärmen i personalkorridoren

Postseminarium

Ordf.: Fischer


Presentation
I min licentiatavhandling studerar jag frimurerisk arkivkultur under 1700-talet. Licentiatavhandlingens ämne är alltså såväl de arkiv som frimurarorden byggde upp och har bevarat till senare tider som de arkivpraktiker och arkivdiskurser som var kopplad till de frimureriska organisationerna. Arkiv, i olika former, var en grundläggande infrastruktur för frimureriet som organisationsform. Därutöver fyllde arkiven även en epistemologisk funktion inom orden. Dels inom den minneskult (i form av ex. parentationstal och intern historieskrivning) som odlades inom ordensväsendet, dels eftersom idéer om ”hemlig kunskap” inom frimureriet på intrikata vis blev sammankopplade med faktiska (eller fiktiva) undangömda dokument. Ordnandet med arkiv hade självfallet ett instrumentellt värde, men det hade också ett egenvärde: att ordna ett arkiv kan vara att ordna en världsbild. Jag argumenterar för att det fanns ett samband mellan frimureriets konkreta arkivpraktiker och dess kulturella uttryck: att arkivering var central i skapandet av en särskild form av ”frimurerisk” kunskap och livsföring. I min studie visar jag således både hur frimurare skapar arkiv och hur arkiv skapar frimurare.