Frida Buhre – Slutseminarium

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0031
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Ann Öhrberg
  • Seminarium

Högre seminariet i retorik

Frida Buhre slutventilerar sitt avhandlingsmanus, Political Temporalities: Arendt and a Plurality of Times. Opponent: Prof. Cecilia Sjöholm. Avhandlingen läggs i sedvanlig ordning ut på institutionen men kan också fås via mejl fr.o.m. 1 mars.

Ordf.: Öhrberg


Presentation
Syftet med avhandlingen Political Temporalities: Arendt and a Plurality of Times är att undersöka hur Hannah Arendt (1906-1975) presenterar tidsliga aspekter av den politiska talhandlingen. Avhandlingen argumenterar för att politiska talhandlingar alltid genomskärs av flera temporaliteter och att dessa samverkar i anakronistiska, dvs anti-kronologiska, begreppsrelationer. Avhandlingen undersöker vilka dominans- och maktförhållanden som dessa plurala och anakronistiska tidsbegrepp möjliggör. Diskussionen förs utifrån fyra temporaliteter och deras intersektion med andra tidsligheter: den evigt absoluta temporala maktordningen, den historiskt auktoritära, den framtidsorienterade progressiva, och den nutida politiska början. Diskussionen av dessa temporaliteter resulterar i fyra olika dominans- och maktförhållanden: 1. det evigt sanna som en flykt från det politiskas föränderlighet vilket reducerar talhandlingen till ett instrumentellt värde, 2. den auktoritära traditionen som möjliggörande av politiska talhandlingar men som exkluderande av plurala förhållningssätt till dåtiden, 3. den framtida progression som ett reducerande av framtidens annorlundahet gentemot nuet, vilket exkluderar möjligheten för plurala politiska talhandlingar, och slutligen, 4. nuet som alltid konstituerat genom plurala relationer med dåtiden och framtiden. Detta sista anakronistiska tidsbegrepp möjliggör för den politiska talhandlingen att dela på historien och framtidens börda, genom förlåtelsen och löftet. Jag argumenterar för att detta är ett mer frihetsgörande tidsbegrepp för att det skapar anakrona relationer till det förflutna och framtiden, varur plurala politiska talhandlingar kan framträda.