Tore Lund: "Viktor Rydbergs förlagskontakter"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Eng9-1017
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Johan Svedjedal
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

(OBS! Lokalen)

Ventilering av ett avsnitt ur ett manuskript av Tore Lund om Viktor Rydbergs författarkarriär. Manus tillgängligt fr.o.m. den 20 november på seminariehyllan och kan också rekvireras i digital form från Johan Svedjedal.

Ordf.: Svedjedal


Presentation
Tore Lund är en pensionerad bibliotekarie som länge har intresserat sig för Viktor Rydberg. Han har publicerat en del artiklar i ämnet och arbetar nu med ett större verk med den preliminära titeln Rydbergs författarskap – ekonomi och marknadsrelationer. Rydbergs författarskap tillskrevs under hans livstid och flera decennier därefter ett stort inflytande på den svenska kulturen. Det har genomforskats grundligt, men främst ur idémässiga aspekter. Studier av dess materiella sidor saknas dock nästan helt: avsikten med projektet är att fylla den luckan. Förhoppningen är att resultaten ska vara användbara åt två håll, dels som bidrag till studiet av Rydbergs liv och verk (det saknas en modern biografi), dels som underlag till aggregerade och komparativa studier inom det litteratursociologiska området. Till seminariet läggs hela arbetsmanuskriptet ut, men observera att diskussionen kommer att fokusera på avsnitt D, som behandlar Rydbergs förlagsrelationer.