Oskar Mossberg: forskningspresentation

Högre seminariet i retorik

Oskar Mossberg, jurist och doktorand i civilrätt, Juridiska institutionen, presenterar sin forskning

Ordf.: Rosengren och Fischer
 

Presentation
Min forskning rör materiell svensk rätt och specifikt ett ämne som angår avtals tredjemansverkningar, det vill säga avtals verkningar för och mot andra än parterna. I beskrivningen av ämnet som ett materiellrättsligt sådant ligger att undersökningen pretenderar på att säga något om rätten, förstått som ”innehållet i gällande rätt" eller kort vad som i något visst rättsligt hänseende gäller (för sådana är genrens ofrånkomliga förväntningar). Hur begreppet "rätt" i sammanhanget ska förstås tillhör rättsfilosofins eviga frågeställningar. För egen del uppfattar jag inte frågan som våldsamt spännande, men i ett försök att motverka en reifiering av undersökningsobjektet ("rätten") har jag, via en primärt amerikansk rättsvetenskaplig teorbildning som brukar samlas under beteckningen "Law and Literature", fått upp ögonen för retorikens tjusning. Inom ramen för mitt avhandlingsprojekt närmar jag mig rätten som något jurister kontinuerligt (re)producerar, genom en diskursiv praxis där man enligt relativt fasta och vedertagna, men i allmänhet okodifierade, konventioner arbetar med ett avgränsat material ("rättskällor"). Konventionerna utgör den diskursiva praxisens spelregler och kan beskrivas som doxiska. (Att bli jurist innebär att bemästra dem.) Tillnärmningen innebär, bland annat, att tidigare inlägg i det rättsliga samtalet i vid mening kan betraktas, och undersökas, som retoriska artefakter, vilket är just vad jag gör – genom att underordna min version av rättsvetenskap retorikens imperium, och skamlöst pragmatiskt plundra retorikerns verktygslåda. Inför seminariet kan text rekvireras hos oskar.mossberg@jur.uu.se