Malin Drugge och Otto Fischer: introduktion till ny seminarieserie på temat "hem"

Gemensamt högre seminarium för litteraturvetenskap och retorik på temat "hem"

Under hösten inleder vi ett nytt tema, gemensamt för litteraturvetenskap och retorik, på Högre seminariet, nämligen ”hem”. Begreppet hem tillhör vardagssfären, och vi har alla en omedelbar relation till det. Men det tillhör också de mest ideologiskt, kulturellt och emotionellt laddade begrepp vi använder oss av. Inte bara vår litteratur är fylld av skildringar av mängder av ”hem” (som förloras, söks, återerövras, saknas och så vidare), vår sociala, kulturella och politiska verklighet konstrueras i hög grad i relation till begreppet.

Med den här seminarieserien vill vi inbjuda till ett gemensamt undersökande av hemmet som litterär miljö, som politisk metafor, som konkret materiell plats, som ideologisk konstruktion, och mycket mera. Vi välkomnar alla idéer och tankar! Det kan röra sig om tänkbara forskningsprojekt, om idéer, analyser, gästföreläsare och mycket mera.

Vid detta första seminarium inleder Malin Drugge och Otto Fischer med en presentation av temat.

Ordf.: Williams, Rosengren och Fischer