Tommy Bruhn: "Den sammansatta publikens sammansättning"

Högre seminariet i retorik

Tommy Bruhn, doktor i retorik, verksam vid Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet, presenterar delar av sin forskning under rubriken "Den sammansatta publikens sammansättning: retoriska problem och möjligheter i en komplex offentlighet"

Ordf.: Rosengren och Fischer


Presentation
Våra samtida demokratier och deras medielandskap är påträngande åsiktspluralistiska. Uttryck kan nå stor spridning och publicitet, och nå ett stort antal förutsebara och oförutsedda publiker. Förståelsens av publiken, och dess karaktär, är ett centralt problem för de vetenskaper som undersöker mellanmänsklig kommunikation. Det bottnar i kommunikationens fundamentalt sociala karaktär, där ett uttryck alltid på något plan handlar om vår samvaro med såväl bekanta som främlingar.

I denna presentation kommer jag att prata om min pågående forskning om retorik i pluralistiska offentligheter. Med avstamp i min doktorsavhandling, som behandlade politiskt ledarskap i partiförnyelsers kontroverser, och med en exkursion till svensk satir, kommer jag att diskutera mitt pågående arbete med retorikens publikbegrepp.