Lisa Grahn: Slutseminarium

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken Eng6-0022
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Anna Williams
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

Lisa Grahn slutventilerar sin doktorsavhandling Jernbanans mödrar. Kropp, moderskap och berättande i Sara Lidmans Jernbanesvit.

Opponent: FD Anna Salomonsson, Linnéuniversitetet.

Manuskriptet finns tillgängligt vid institutionen och kan rekvireras via e-post till lisa.grahn@littvet.uu.se fr.o.m. den 2 september.

Jernbanans mödrar undersöker modersgestalterna i Sara Lidmans romansvit Jernbanan (1977–1999), och lyfter fram dem som bärande agenter för berättelsens narrativ. En central utgångspunkt är Adrienne Richs uppdelning av moderskapet som en patriarkalt kontrollerad institution, och modrandet som en kvinnocentrerad, potentiellt frigörande praktik. Tess Cossletts begrepp matrilinjära narrativ används för att följa den alternativa linjen i berättelsen, där modern ses som en central figur för berättelsens innehåll och framställning. Tillsammans belyser dessa perspektiv modersgestaltens agens och egna berättelse, till skillnad från de narrativ som traditionellt funnits kring moderskap. På så sätt undersöks modrande som en potentiellt frigörande och gränsöverskridande upplevelse, vilket är tidigare ouppmärksammade sidor av Lidmans författarskap.

Det första analyskapitlet undersöker den patriarkala, koloniala struktur som modersgestalterna agerar inom, och som påverkar deras handlingsutrymme. Sambanden mellan romanernas framställning av kapitalismens påverkan på historien, och kontrollen över moderskapet undersöks och lyfts fram. I de tre efterföljande analyskapitlen undersöks modersgestalten ur flera olika perspektiv; upplevelser av sex, graviditet och amning, utanförskapet hos dem som inte modrar inom normen, och den gränsöverskridande och magiska aspekten av moderskap. Analyserna fokuserar dels på den kroppsliga, levda erfarenheten och hur den gestaltas, och dels på hur ett defokaliserat narrativ bryter mot den konventionella historieskrivningen och lämnar plats för en ny berättelse.