Frans Lundgren och Peter Josephson: ”Hur lär man studenter metod?”

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 6-0023
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Janne Lindqvist
  • Seminarium

Litteraturvetenskapliga institutionens seminarieserie om metod i humaniora

Högre seminarium i retorik

Metod i litteraturvetenskap och retorik?

Under de senaste decennierna har frågor om metod fokuserats på ett nytt sätt i humanistisk vetenskap (se exempelvis antologin Retorik og metode från 2020, som bland annat innehåller bidrag av forskare från vår egen institution). Hur ser vi - och hur kan och vill vi se - på metod inom våra discipliner idag? Hur lär man ut metod till studenterna? Behöver man alltid ha en metod för att det ska bli god vetenskap?  Vilka metoder använder vi egentligen och varför? När och hur blir frågan om kvalitativ kontra kvantitativ metod viktig? Vad sker det för intressant metodutveckling just nu? Hur beskriver och motiverar vi våra metodologiska överväganden och val? Vad kan vi lära oss gällande metod från andra ämnen och discipliner och våra egna ämnens historia? Under läsåret 2022-2023 anordnar litteraturvetenskapliga institutionen därför en serie seminarier om metodens roll i de humanistiska vetenskaperna, särskilt retorik och litteraturvetenskap. Dessa ges inom ramen för de högre seminarierna i retorik och litteraturvetenskap.

Frans Lundgren, som är docent i idé och lärdomshistoria vid Uppsala universitet och Peter Josephson, som är lektor i idéhistoria vid Södertörns högskola, inleder ett samtal om metodens roll i humanistisk forskning. De kommer att redogöra för de erfarenheter av uppsatshandledning samt av att undervisa på teori- och metodkurser som de utgick från när de skrev läroboken Historia som kunskapsform. Boken utkom 2014 och har sedan dess använts på kurser både i idéhistoria och i andra ämnen. Lundgren och Josephson kommer också att reflektera över de reaktioner de fått från studenter och kolleger, samt över vad man inom humaniora avser med ”metod” och varför många oss uppfattar det som så svårt att lära ut. 

Postseminarium på lokal.

Ordf: Lindqvist