Internationella samarbeten

Samarbete med Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Sedan den 1 juli 2013 har Litteraturvetenskapliga institutionen ett avtal om samarbete kring forskning och undervisning med Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab vid Köpenhamns universitet. Institutionen bedriver forskning om språk, litteratur, medier, kultur, kommunikation och kön och har forskargrupper och projekt bland annat inom områdena textvetenskap, genrestudier, författare och berättande, litteratur och subjektivitet samt editionshistoria.

Samarbetsavtalet omfattar följande områden:

  • Forskarutbyte inklusive doktorander
  • Gemensamma konferenser och seminarier
  • Utveckling av gemensamma forskningsprojekt
  • Studentutbyte inom den avancerade nivån
  • Lärarutbyte
  • Gemensamma doktorandkurser
  • Informationsutbyte samt hänvisningar via institutionernas hemsidor

Forskargruppen för Textvetenskap (Textual Scholarship) besökte Litteraturvetenskapliga institutionen i mars 2014 och en grupp från vår institution besökte Köpenhamn i april 2015.

Kontakt: Otto Fischer, studierektor för forskarutbildningen.

Studier i Norden

Institutionen är med i Nordliks, ett nätverk för student- och läraramobilitet inom Nordplus. Kontaktperson är Ola Nordenfors.

Senast uppdaterad: 2021-03-11