Lika villkors- och arbetsmiljökommittén (LVAK)

Allmänt

Vid litteraturvetenskapliga institutionen finns en Lika villkors- och arbetsmiljökommitté (LVAK) med särskilt ansvar för att följa likavillkors- och arbetsmiljöarbetet inom institutionen och att samla information och underlag för detta. LVAK:s uppgift är också att bistå studerande och lärare, i synnerhet när frågor om arbetsmiljö, diskriminering eller sexuella trakasserier aktualiseras.

På institutionen tillämpar vi en handlingsplan för lika villkor som uppdateras varje år.

För att motverka sexuella trakasserier och kränkande behandling på grund av kön har vi en särskild handlingsplan: Handlingsplan mot sexuella trakasserier 2015.

LVAK:s sammansättning

LVAK består för närvarande av:

Har du frågor om lika villkor eller arbetsmiljö, eller om du blivit utsatt för eller bevittnat diskriminering eller sexuella trakasserier kontakta någon av dessa, alternativt prefekt eller studierektor.

Senast uppdaterad: 2023-10-09