Studentinformation A-Ö

Innehåll

CSN (Centrala Studiestödsnämnden)

Kurser och utbildningar hos Uppsala Universitet är studiemedelsberättigande, vilket innebär att du kan få bidrag och lån från CSN om du uppfyller deras krav. För att ha rätt till studiemedel behöver du ta minst 75 % av dina poäng varje termin. Om du inte uppfyller kraven kan du bli nekad studiemedel för nästkommande termin.

Viktigt vid sjukdom

Om du blir sjuk ska du snarast anmäla detta till Försäkringskassan (FK). CSN får uppgifter om anmäld sjukdom från FK. En av FK godkänd sjukperiod, medför att du får behålla dina studiemedel. Om du inte anmäler sjukdom till FK riskerar du däremot att bli återbetalningsskyldig till CSN.

Meddela alltid din lärare om att du är frånvarande p.g.a sjukdom och, vid en längre sjukskrivning, även institutionens studievägledare.

Viktigt vid studieuppehåll eller avbrott på kurs

 • Om du har fått en eller två terminers studieuppehåll beviljat från institutionen, ska du anmäla det till CSN.
 • Även avbrott på kurs ska meddelas till CSN.
 • Om du glömmer bort att meddela din förändrade studietid till CSN, och de fortsätter att betala ut studiemedel, kommer du att bli återbetalningsskyldig.

För frågor och information kring dina studiemedel, återbetalning m.m. vänder du dig till CSN

Tillbaka till Innehåll

Diskriminering och trakasserier

Uppsala universitets studiemiljö ska präglas av öppenhet och respekt. Det råder nolltolerans mot kränkningar, trakasserier och sexuella trakasserier på Uppsala universitet. 

Ingen ska diskrimineras på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Detta regleras i diskrimineringslagen.

Har du blivit utsatt för kränkningar?

Om du blivit utsatt för trakasserier eller kränkningar har universitetet en skyldighet att utreda vad som har hänt. Universitetet har ansvar för att genomföra åtgärder, för att förhindra fortsatta trakasserier eller kränkningar. Det är du som känner dig utsatt som avgör om ett beteende eller handling är ovälkommen.

Du som student kan kontakta

 • Prefekt: Prefekten har ansvar för att utreda trakasserier och kränkande särbehandling på institutionen. Prefekten ansvarar för att trakasserierna eller kräkningarna upphör.
 • Studievägledare: Studievägledaren har tystnadsplikt. Vill du göra en anmälan kan studievägledaren vara ett stöd i detta.  
 • Du kan också prata med till exempel en lärare eller studierektor eller någon annan i universitetets personal som du har förtroende för.

I diskrimineringslagen finns förbud mot repressalier. Den innebär att den som anmält eller påtalat trakasserier eller diskriminering inte får bestraffas eller utsättas för dålig behandling.

Om du behöver stöd i kontakt med universitetet

Om du vill prata med någon om hur du mår

Mer information

På Uppsala universitetets gemensamma webb finns mer information om vad trakasserier och kränkande särbehandling är och hur Uppsala universitet arbetar för en studiemiljö fri från diskriminering.  

Riktlinjer för åtgärder mot kränkande särbehandling

Tillbaka till Innehåll

Examination av kurser

Salstentor

Alla skriftliga prov som utförs i skrivsal eller i någon av institutionens egna lokaler kallas för salstentor. De är anonyma oavsett om det är en ordinarie tenta eller en omtenta.

Du anmäler dig till salstentorna i Ladok. Om du missar att anmäla dig, finns det en risk att du inte kan få skriva tentan, så glöm inte att anmäla dig i tid!

Hemtentor

Hemtentor är uppgifter du skriver själv under en begränsad tid hemma. Dessa kan vara anonyma, men måste inte vara det

Utlämning av rättade tentor

Du kan hämta ut din rättade tenta hos institutionens kursadministratör upp till två år efter skrivningsdatumet.

Restuppgifter – Komplettering för frånvaro

Om du missar ett undervisningstillfälle med obligatorisk närvaro har du ofta möjligheten att lämna in en kompletteringsuppgift för att kompensera för din frånvaro. Om du missar mer än hälften av föreläsningarna/seminarierna på en kurs rekommenderar vi att du går om kursen.

Du kan inte bli godkänd på en kurs så länge du har restuppgifter. Om du skickar in dina restuppgifter långt efter kursavslut kan du räkna med att det kan ta lång tid för en lärare att rätta uppgiften och att det därför kan dröja innan du får ditt resultat och blir godkänd på kursen.

Tillbaka till Innehåll

FunktionsNedsättning

Om du har en dokumenterad funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få stöd under din studietid vid universitetet. Du ska kunna visa intyg på funktionsnedsättningen.

Intyg

Kontakta samordnaren för studenter med funktionsnedsättningar vid Uppsala universitet för att få ett intyg. När du har träffat samordnaren kontaktar du studievägledaren vid Litteraturvetenskapliga institutionen, så att du kan visa upp intyget och diskutera vilket stöd du behöver vid den aktuella kursläsningen. 

Obs! Det är ditt eget ansvar att informera dina lärare om vilket stöd du har rätt till. Studievägledaren har tystnadsplikt, men om läraren kontaktar studievägledaren bekräftar denna för läraren att du har lämnat in ett intyg till institutionen, och talar om vilket stöd du har rätt till. Om du inte själv vill meddela läraren, måste du be studievägledaren att ta kontakt med läraren för att du ska kunna få det stöd du behöver.

Tillfälligt funktionshinder?

Funktionshinder är enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) ”varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.” Det innebär att om du har en tillfällig skada eller sjukdom så omfattas du inte av det här stödet. Du ska då istället vända dig till studievägledaren, om du behöver tillfälligt stöd.

Läs mer om studier och funktionshinder och vilket stöd det finns att få.

Tillbaka till Innehåll

Fusk och plagiat

Ourginal

Tyvärr förekommer det ibland fusk och plagiat inom högre utbildningar. Fusk kan leda till disciplinära åtgärder såsom tidsbegränsad avstängning (se vidare i Högskoleförordningen, kapitel 10). Vid Litteraturvetenskapliga institutionen används därför databastjänsten Ourginal i förebyggande syfte, men också för att upptäcka plagiat. Denna databas jämför texter mot tidigare inlämnade arbeten och elektroniskt publicerade texter av olika slag (såsom hemtentor, uppslagsböcker etc.).

I vanliga fall sker numera alla inlämningar av kortare PM och uppsatser via Studium och går då automatiskt via Ourginal. I särskilda fall, om du blir tvungen att skicka in någonting via mail till en lärare, kan denne begära att du skickar texten via lärarens egen Ourginal-adress.

Ourginal används på följande sätt:

 • varje undervisande lärare vid institutionen har en speciell Ourginal-adress
 • adressen består av lärarens namn följt av.uu@analys.urkund.se (t ex ann.ohrberg.uu@analys.urkund.se)
 • denna adress ska användas för att skicka in analyser, uppsatser och hemskrivningar, eller andra texter enligt lärarens instruktioner.

Om tveksamheter eller frågor uppstår rörande detta hänvisas till kursansvarig lärare och/eller studierektor. Rutinmässigt anmäls misstänkta fall av fusk vid institutionen alltid till institutionens prefekt för vidare handläggning.

Tillbaka till Innehåll

Intyg

I Ladok kan du se dina registreringar och studieresultat. Du kan också själv beställa intyg över studieresultat och intyg över registreringar på grundnivå och avancerad nivå. Intygen levereras som elektroniska dokument i pdf-format. Intyg ges på antingen svenska eller engelska, med eller utan betygsfördelning. Du hämtar ditt intyg via Ladok, under menyn Intyg.

Även forskarintyg kan beställas via Ladok.

Tillbaka till Innehåll

Jämställdhet och likabehandling

Läs mer om institutionens arbete med jämställdhet och likabehandling under Om oss.

Tillbaka till Innehåll

Lärarstudent

För studievägledning kring svensklärarprogrammet hänvisas till Nordiska språk, kontakta Amanda Bergqvist. För studievägledning kring lärarprogrammet i stort se sidan Lärarprogrammet: Studievägledning och verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Om kurslitteraturen

Kurslitteraturen är som regel omfattande. Du får räkna med att läsa en del på främmande språk, främst engelska. Kurslitteraturen kostar omkring 3 000 kronor per termin, men det varierar ganska mycket mellan olika utbildningar. Det finns en omfattande andrahandsmarknad för kursböcker i Uppsala. Det finns också stora möjligheter att utnyttja böcker och läsplatser på universitetsbiblioteken eller olika institutioners och nationers bibliotek.

Kurslitteraturen kan förekomma i form av böcker som du skaffar på egen hand, textkompendier som är tillgängliga på Studium. I vissa kurser används "läspärmar" med längre texter som du kan låna och läsa på institutionen.

Bibliotek

Bokhandlare

Begagnad kurslitteratur

Tillbaka till Innehåll

Registrering

Du som har blivit antagen till en kurs måste registrera dig för att behålla din plats på kursen. En registrering på en kurs innebär att du har för avsikt att läsa kursen och registreringen gäller det aktuella kurstillfället. Någon rätt att gå kursen vid ett senare tillfälle finns inte, och du kan inte antas igen till en kurs som du redan är registrerad på.

När du har fått ett antagningsbesked på antagning.se får du information om att gå in på Student - Uppsala universitet för att få mer information om hur du skaffar studentkonto och registrerar dig på kursen. Själva registreringen görs i Ladok  och där framgår även registreringsperioden för din kurs.

Du som är antagen med villkor (d.v.s. antagen under förutsättning att du senast vid kursstart uppfyller behörighetskraven) måste visa upp betyg eller annan handling som styrker behörigheten innan du kan registreras på kursen.

OBS! Institutionen skickar välkomstmail med information till nyantagna studenter efter det andra antagningsbeskedet. Mailet skickas till den e-postadress som angivits på antagning.se. Bevaka ditt e-postkonto och kontrollera din skräpkorg om du inte har fått mailet inom några dagar efter det andra antagningsbeskedet.

Tillbaka till Innehåll

Reservantagning

Är du reservplacerad på en utbildning? Institutionen kallar reserver via mail i mån av plats efter det andra urvalet och löpande fram till kursstart. I mailet framgår när du senast måste svara för att för att ta din plats i anspråk. Observera att institutionen ofta behöver ditt svar omgående och kan därför inte ge någon längre svarstid.

Mailet skickas till den e-postadress som angivits på antagning.se. Bevaka ditt e-postkonto och kontrollera din skräpkorg så att du inte missar viktiga meddelanden.

Tillbaka till Innehåll

Studentkonto

Som student vid Uppsala universitet behöver du ett studentkonto. Du kan då bl.a. registrera dig på kurser och kontrollera studieresultat. Du får också en egen e-postadress, tillgång till universitetets fasta och trådlösa nät, du kan lägga upp en egen hemsida, leta och beställa böcker hos universitetsbiblioteket och mycket mer. Kontot är gratis. Läs mer om hur du aktiverar ditt studentkonto.

Tillbaka till Innehåll

Studieavbrott eller Återbud

Om du är antagen till en kurs eller ett program, men har inte registrerat dig ännu, och vill inte längre läsa kursen/programmet lämnar du återbudantagning.se eller i Ladok.

Om du redan har registrerat dig på en kurs men har därefter ångrat dig och inte längre vill läsa kursen gör du ett studieavbrott i Ladok (inte återbud). Du kan även kontakta oss på info@littvet.uu.se för hjälp att göra ett studieavbrott.

Om avbrott sker inom tre veckor efter kursstart har du möjlighet att söka kursen igen vid ett annat tillfälle.

Om du läser på ett program och vill göra studieavbrott ansöker du om detta via Ansökan om studieavbrott. Observera att blanketten är endast till för programstudenter. Om du läser en fristående kurs, vänligen kontakta kursadministrationen.

Tillbaka till Innehåll

Studieuppehåll

Ett studieuppehåll innebär att du pausar dina studier med avsikt att komma tillbaka och fortsätta din utbildning. Ett beviljat uppehåll ger dig platsgaranti när du ska återuppta dina studier. I Universitets- och högskolerådets författningssamling UHRFS 2013:3 anges vilka skäl som ger rätt till studieuppehåll.

Studieuppehåll ansöker du om via Ansökan om studieuppehåll.

Tillbaka till Innehåll

Terminstider

Terminstider och andra viktiga datum hittar du på Uppsala universitets sida Viktiga datum.

Tillbaka till Innehåll

Terminens kurser

Terminens kurser på grundnivå och avancerad nivå (med lärarlistor, litteraturlistor, scheman och annan kursinformation) hittar du i Studium senast fem veckor innan kursstart.

Tillbaka till Innehåll

Tillgodoräknande

Tillgodoräknande för del av kurs vid institutionen ansöker du om via Ansökan om tillgodoräknande.

Tillbaka till Innehåll

Uppsatsskrivande

För dig som skall skriva uppsats har vi samlat viktig information på sidan Att skriva uppsats.

Tidigare uppsatser som skrivits vid institutionen hittar du under Publikationer på sidan C-uppsatser och uppsatser på avancerad nivå.

Tillbaka till Innehåll

Utlandsstudier

Om du är intresserad av att förlägga delar av din utbildning utomlands finns det olika vägar att gå:

 • Erasmusutbyten, som gäller för institutionerna på Historisk-filosofiska fakulteten, hanteras av Historiska institutionen. Du kan läsa mer om utbytena och hur du söker här.
 • Institutionen är med i Nordliks, ett nätverk för student- och läraramobilitet inom Nordplus. Kontaktperson är Ola Nordenfors.

 • Enheten för internationell mobilitet erbjuder flera olika vägar till utlandsstudier. Sista ansökningsdag för att söka utbyte varierar kraftigt mellan olika länder, regioner och institutioner. Här kan du läsa mer.

Tillbaka till Innehåll

Senast uppdaterad: 2024-02-12