Utbildning

Litteraturvetenskapliga institutionen

Varför läsa litteraturvetenskap?

Ämnet litteratur ger dig en chans att förstå människors erfarenheter och tankar genom historien genom de berättelser som har stannat kvar i traditionen och blivit betydelsefulla i vår kultur och för vår självförståelse. Vi är i dag omgivna av berättelser och du får lära dig hur dessa fungerar och hur du analyserar och kritiskt granskar dessa och andra litterära uttryck i romaner, dikter och dramatik. På våra kurser får du läsa såväl klassiker som samtida texter, både nya och gamla litterära genrer, och du får lära dig om litteraturens gamla såväl som samtida mediala villkor. Institutionen har särskild kompetens inom litteratursociologi, det vill säga studiet av litteraturens förankring i samhället (liksom samhällets förankring i litteraturen), äldre litteratur, litterär ekokritik, samt litteratur och genus.

Varför läsa retorik?

Retorik är vår kulturs äldsta bildningsämne och samtidigt ett ämne som är ständigt aktuellt. Vårt samhälle präglas av olika former av kommunikation som har verkan på oss. Politiker vill övertyga oss, reklam och moderna medier vill ändra våra beteenden – ja vi är ständigt utsatta för olika former av påverkan som präglar vårt sätta att känna och tänka. Retoriken vill lära dig att bättre förstå hur denna kommunikation fungerar och hur du själv på ett medvetet och kompetent sätt kan ta en aktiv roll i vårt demokratiska samhälle. På våra kurser får du lära dig om retorikens tradition och idéer om övertygande och meningsskapande från antiken till idag. Du får redskap för att analysera kommunikation liksom praktisk träning i att själv hålla tal, debattera samt kritiskt och konstruktivt granska andras kommunikation. Institutionen har särskild kompetens inom retorikens historia, särskilt antik retorisk teori och retorikens utveckling under 1700–1900-talet, inklusive propagandans framväxt under det senaste århundradet. Vidare är institutionens lärare specialiserade på politisk retorik samt retorik och filosofi.

Varför läsa skandinavistik?

Vill du fördjupa dina kunskaper om nordisk litteratur och nordiska språk genom studier i Sverige? Då kan masterprogrammet i skandinavistik vid vara något för dig. Skandinavistik är ett väletab­lerat ämne i världen, och masterprogrammet i skandinavistik ger dig möjlighet att studera nordiska språk, nordisk litteratur, historia och kultur. I programmet får du möta lärare med bred forskningskompetens. Du kan fördjupa dig i allt från runologi och isländska till namnforskning och grammatik; du kan även välja att förkovra dig i allt från nordisk lyrik och 1700-talslitteratur till litteratursociologi och politisk retorik.
En masterexamen i skandinavistik ger en god grund för arbete med kulturförmedling i såväl statlig förvaltning som i organisationer och näringsliv. Programmet ger även behörighet till forskarutbildning.
Masterprogrammet ges i samarbete mellan litteraturvetenskapliga institutionen och institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.

Olaus Magnus, Carta Marina (Wikimedia Commons).
Olaus Magnus, Carta Marina (Wikimedia Commons).
Senast uppdaterad: 2023-01-24