Kursplan för Litteraturvetenskap C

Literature C

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LV203
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap G2E
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2014-05-19
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 22, 2014
 • Behörighet: Litteraturvetenskap A och B
 • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursansvarig institution är Litteraturvetenskapliga institutionen.
Kursen är en fristående kurs på grundnivå. Kursplanen är fastställd av Litteraturvetenskapliga institutionens styrelse den 8 november 2006 och av Historisk-filosofiska fakultetsnämnden den 27 februari.

Mål

Kursens syfte är att den studerande skall förvärva fördjupade kunskaper i litteraturvetenskaplig teori och metod samt inom ett självständigt valt ämnesområde för en C-uppsats. I jämförelse med tidigare kurser ställs här högre krav på vetenskaplighet vad gäller teoretisk medvetenhet, metodisk säkerhet samt självständig och avancerad problemdiskussion.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande

• ha fått fördjupade kunskaper i litteraturvetenskaplig metodik samt kunna se vilka komplikationer som uppstår när ett visst ämne utforskas djupare
• ha vidgat och fördjupat sitt litteraturstudium samt ha fått vidare inblick i litteraturvetenskaplig forskning
• ha utökat sina kunskaper om ämnets teoriområden
• ha förvärvat förmåga att identifiera, presentera och analysera en frågeställning samt bidra med ny litteraturvetenskaplig kunskap
• ha stärkt sin kompetens att kritiskt granska andras forskningsrön samt försvara och motivera egna resultat
• ytterligare ha utvecklat förmågan att uttrycka sig i tal och skrift
• ha uppövat förmågan att självständigt författa en litteraturvetenskaplig uppsats.

ANSTÄLLNINGSBARHET
Kursen ger meriter som i kombination med andra ämnen kan leda till anställning inom såväl grundläggande som högre utbildning, i departement och statlig förvaltning samt inom kultur- och mediesektorn.

Innehåll

C-terminens uppsatskurs är integrerad med en fördjupad kurs i teori och metod. Den studerande väljer ämne för en ca 25 sidor lång uppsats (15 hp). Dessutom erbjuds en kurs (7,5 hp) om ett tema, en epok, en genre eller ett forskningsfält.

1. Teori och metod 7.5 hp

Kursen skall ytterligare orientera i ämnets teori och metod samt därmed fördjupa den studerandes förmåga att kritiskt tillämpa sina kunskaper i en vetenskaplig framställning.

2. Valfri delkurs 7.5 hp

Institutionen erbjuder valfria fördjupningskurser inom olika teoretiska, tematiska eller historiska områden. Dessa kurser ges dels som undervisningskurser, dels som läskurser.

3. Uppsatskurs 15.0 hp

Huvuduppgiften för den studerande är att författa en uppsats på ca 25 A4-sidor som självständigt analyserar en frågeställning samt tillför ny litteraturvetenskaplig kunskap.

Undervisning

Delkurs 1-2
Undervisningen sker i form av föreläsningar och/eller seminarier och/eller som eget arbete, individuellt eller i grupp.

Uppsatskurs
Genom deltagande i seminarier där det egna uppsatsarbetet förbereds, stöds och granskas, förvärvar den studerande gedigen metodisk och bibliografisk färdighet. Den vetenskapliga förmågan tränas ytterligare genom att den studerande genomför ett opponentuppdrag. Den studerande äger rätt till handledning under ordinarie kurstid.

Examination

Valfri delkurs: Muntlig eller skriftlig tentamen. På undervisningskurs dessutom genom aktivt deltagande på seminarier samt eventuell övrig i kursen ålagd aktivitet.

Uppsatskurs: Uppsatsen examineras av annan lärare än handledaren, efter att examinator inhämtat handledarens omdöme. Dessutom krävs aktivt deltagande på metodövningar och seminarier samt genomförandet av ett oppositionsuppdrag.

Såväl delkurser som uppsatskurs bedöms med betygen VG, G och U.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.