Kursplan för Retorik B

Rhetoric B

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LV212
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Retorik G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-03-05
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2016
 • Behörighet: Retorik A alternativt 45 hp i biområdet Liberal Arts och Grundkurs i retorik, 7,5 hp samt Modern idéhistoria, 7,5 hp eller Idéhistoriens huvudlinjer, Nyare tiden, 7,5 hp.
 • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen

Mål

Syftet med kursen är att fördjupa de historiska, metodiska och teoretiska kunskaper som inhämtats på tidigare nivå. Vidare syftar kursen till att den studerande skall lära sig att formulera vetenskapliga problem på en grundläggande nivå, samt fördjupa sina färdigheter i att diskutera sådana problem i tal och skrift. Kursen syftar också till att utvidga och fördjupa den studerandes praktiska retoriska färdigheter.
Efter genomgången kurs förväntas den studerande
- självständigt kunna analysera retoriska problem och relatera den klassiska retorikens frågeställningar till samtida fenomen och diskussioner
- ha vunnit ökad förståelse för retorikhistoriens huvudlinjer och vara förtrogen med klassiska nyckeltexter
- ha vidareutvecklat sin förmåga att kommunicera effektivt i tal och skrift, samt därvid kunna reflektera över de praktiska retoriska problem och möjligheter som olika media medför
- ha utvecklat sina kunskaper i retorikvetenskaplig metod, samt vara förmögen att omsätta dessa kunskaper i form av en vetenskaplig uppsats
- ha vunnit ökad förståelse för hur faktorer som genus och etnicitet påverkar förutsättningarna för retorisk kommunikation i ett modernt mediesamhälle

Innehåll

Kursen omfattar fyra delkurser:

1. Traditioner i klassisk retorik, från antiken till 1850. 7.5 hp

Retoriska och retorikteoretiska texter från antiken och framåt diskuteras och analyseras, varigenom retorikhistoriens huvudlinjer belyses.

2. Modern retorik 7.5 hp

Kursen belyser utifrån modern retorikvetenskaplig teoribildning olika retoriska företeelser i samtida offentlighet. Retorikens maktaspekter belyses, och retorikvetenskapens gränser gentemot angränsande discipliner diskuteras.

3. Kampanjretorik 7.5 hp

Kursen ger praktisk och teoretisk orientering i politisk, och annan, kampanjretorik. I kurslitteraturen relateras de praktiska momenten till en förståelse av kampanjarbete i historien och samtiden.

4. Uppsatskurs 7.5 hp

Under uppsatskursen skall studenten skriva en uppsats omfattande ca 10-12 sidor jämte notapparat och litteraturförteckning, varvid den studerandes förmåga att applicera retorikvetenskaplig teori och metod på relevant material tränas.

Undervisning

1. Traditioner i klassisk retorik. Från antiken till 1850
Undervisningen sker i form av obligatoriska föreläsningar och/eller seminarier samt genom deltagarnas egna studier (individuellt och i grupp).

2. Modern retorik
Undervisningen sker i form av föreläsningar och/eller seminarier samt genom deltagarnas egna studier (individuellt och i grupp).

3. Kampanjretorik
Undervisningen sker i form av obligatoriska seminarier. Under kursen arbetar de studerande individuellt och i grupp med olika retoriska uppgifter.

4. Uppsatskurs
Uppsatskursen består dels av eget uppsatsförfattande, dels av förberedande obligatoriska metodseminarier, uppsatshandledning och uppsatsventilering.

Examination

I delkurserna 1, 2 och 4 ges betygen VG, G och U. I delkurs 3 ges betygen G och U.
För studerande som underkänts i prov anordnas extra provtillfällen vid höstterminens början och slut samt vid vårterminens slut

1. Traditioner i klassisk retorik. Från antiken till 1850
Examinationen sker genom seminarier samt genom en skriftlig eller muntlig tentamen.

2. Modern retorik
Examinationen sker genom seminarier samt genom en skriftlig eller muntlig tentamen.

3. Kampanjretorik
Examinationen sker genom seminarier samt genomförande av förelagda uppgifter.

4. Uppsatskurs
Examinationen sker genom seminarier, författandet av en uppsats samt genomförande av en oppositionsuppgift. Den studerande äger rätt till handledning under ordinarie kurstid.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.