Kursplan för Litteraturvetenskap A

Literature

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LV310
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-09-22
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-03-05
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2018
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursansvarig institution är Litteraturvetenskapliga institutionen.

Mål

Kursens syfte är att introducera den studerande i analys av skönlitteratur, orientera om västerländsk litteratur från antiken till och med modern tid samt ge grundläggande kunskaper om litteraturvetenskaplig teori och metod. Under kursen tränas därtill den studerandes förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:
 

 • uppvisa grundläggande kunskaper om litteraturvetenskapliga analysmetoder samt om vissa centrala begrepp (som kanon, genre, poetik, periodbeteckningar etc.)
 • översiktligt redogöra för några centrala litteraturvetenskapliga teoretiska fält och uppvisa en kunskap om de grundbegrepp som används vid diskussion och analys av drama, lyrik och epik
 • redogöra för litteraturhistorieskrivningens och kanonbildningens mekanismer samt vad dessa har fått för konsekvenser för geografiska tyngdpunkter, författarskap, teman, genrer och publikationsformer
 • återge huvuddragen i den västerländska litteraturhistorien från antiken och fram till modern tid
 • uppvisa en förmåga att diskutera några av litteraturhistoriens centrala verk, deras litterära form och tolkningsmöjligheter samt deras sociokulturella och mediala sammanhang

Innehåll

I kursen ingår fyra delkurser om 7,5 hp.

A1: Introduktion till litteraturstudiet 7.5 hp

Delkursens syfte är att introducera den studerande till litteraturvetenskapen som ämne och till litteraturens roll och funktion i historia och samtid.  Vidare tillhandahåller kursen grundläggande verktyg för analys av berättande texter, dramatexter och lyrik samt ger en översikt i litteraturvetenskaplig teori och metod. Teoretiska perspektiv konkretiseras genomgående med litterära texter från olika tider.
 

A2: Från antiken till tidigmodern tid (800 f.Kr.–1600) 7.5 hp

Valda texter från antiken och medeltiden, inklusive bibliska texter, studeras under seminarierna, som även ägnas åt orientering om texternas allmänna kulturhistoriska bakgrund (framför allt den antika mytologin och den judisk-kristna traditionen).

A3: Från renässans till realism (1600–1880) 7.5 hp

Valda texter från renässansen till och med realismen studeras. Större krav än i föregående kurs ställs nu på den studerandes förmåga att på egen hand tillgodogöra sig en text. Vissa engelskspråkiga litterära texter läses i original.

A4: Från det moderna genombrottet till nutid (1880–) 7.5 hp

Valda texter från det moderna genombrottet ca 1880 till och med nutid studeras. Vissa litterära texter på norska, danska och engelska läses i original. Större krav ställs på kursdeltagarna att sätta skönlitteraturen i relation till kontexter som samhällsutvecklingen, utvecklingen på bokmarknaden samt utvecklingen ur ett epok- och genrehistoriskt perspektiv.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, skriftliga uppgifter samt gruppuppgifter. All undervisning är obligatorisk.

Examination

Studenterna examineras genom fullgörande av skriftliga och muntliga uppgifter. Salsskrivning ingår i minst en av delkurserna. Aktivt deltagande på seminarierna och genomförande av förelagda gruppuppgifter är en del av examinationen. De studenter som inte fullgjort enstaka obligatoriska uppgifter ges möjlighet att komplettera enligt lärarens anvisning. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare. I delkurserna ges betygen VG, G och U.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ingå i Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.