Kursplan för Litteraturvetenskap B

Literature

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LV311
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-09-22
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-03-05
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2018
 • Behörighet: Litteraturvetenskap A alternativt 45 hp i biområdet Liberal Arts och Litteraturhistorisk översikt, 15 hp.
 • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen

Mål

Kursen bygger vidare på Litteraturvetenskap A och ger en fördjupning i litteraturens historiska och samtida villkor, i analys av litterära texter samt i teoretiska och metodiska perspektiv. Den studerande vidareutvecklar sina färdigheter att tolka litterära texter, förmågan att kommunicera om litteratur i tal och skrift samt lär sig grunderna i akademiskt skrivande. Under kursen introduceras även nya inslag, till exempel kulturjournalistik, bokmarknad samt ett urval teoretiska perspektiv på äldre litteratur.
 
Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

 • demonstrera förtrogenhet med olika perspektiv och tolkningsstrategier som kan anläggas inom litteraturvetenskap, exempelvis estetiska, etiska, sociala, ideologiska och idéhistoriska.
 • redovisa en vidareutvecklad förmåga till kritisk och reflekterande läsning samt att självständigt analysera och diskutera litterära texter
 • redovisa en ökad förståelse av litteraturens förändrade villkor genom historien
 • diskutera de möjligheter och problem som hänger samman med tolkning av äldre tiders litteratur; däri ingår en förmåga att göra historiserande läsningar, liksom en förståelse av vad som kännetecknar litterära verks förändrade mening och betydelse när den migrerar över kulturella och historiska gränser
 • redovisa grundläggande kunskaper om litterär mediering, det litterära systemet och dess kommunikationsvägar, t.ex. litteraturkritik, bokmarknad och marknadsföring, och om litteratursociologisk teori och metod
 • ge prov på kunskaper om litteraturvetenskaplig och teori och metod samt en förmåga att tillämpa dessa i en vetenskaplig uppsats
 • redovisa grundläggande färdigheter i vetenskaplig framställning. Detta inkluderar förmågan att formulera vetenskapliga frågor, att metodiskt genomföra en undersökning samt färdigheter vad gäller sådant som materialsökning och formalia
 • demonstrera en utvecklad språklig förmåga att uttrycka sig vetenskapligt.

Innehåll

I kursen ingår fyra delkurser om 7,5 hp.

B1: Fördjupad litterär analys 7.5 hp

Under delkursen närstuderas ett begränsat antal litterära verk ur ett enskilt författarskap, en genre, epok eller med viss tematik inom modern litteratur (efter år 1850) med utgångspunkt från relevanta textanalyser som tillämpar skilda teoretiska och metodiska grepp. Val av litterära verk utgår från den undervisande lärarens forskningsprofil. Kursen fördjupar den studerandes förmåga att tillämpa vetenskapliga teorier, metoder och tolkningsstrategier.

B2: Kommunikation om litteratur 7.5 hp

Delkursen är inriktad på litterär mediering och kommunikation inom det litterära systemet, i synnerhet kulturjournalistik och den moderna bokmarknaden. Under kursen övas den studerandes skicklighet att både analysera och själv formulera effektiva och reflekterande texter om skönlitteratur, t.ex. recensioner, essäer eller marknadsföringstexter. Den studerande granskar och diskuterar egna och andras texter samt tränas i att tillgodogöra sig konstruktiva kritiska synpunkter. Därtill ingår en grundläggande orientering i litteratursociologisk teori och metod, med fokus på litteraturkritik och den moderna bokmarknaden.

B3: Litteratur genom tid och rum 7.5 hp

Delkursen ger en litteraturhistorisk fördjupning med ett ämne som varierar termin för termin, med inriktning på litteratur före 1850. Syftet är att ge grundligare historiska kunskaper om ett specifikt tema, en genre, epok eller ett författarskap med anknytning till aktuell forskning. Vidare syftar kursen till att öka studentens kunskap om teoretiska frågor och metodiska utmaningar som inbegrips i läsning och tolkning av äldre litteratur, t.ex. förmågan att historisera litterära verk och deras form- och tankevärld genom att tolka dem i deras intellektuella, estetiska och sociala kontexter. Det historiska perspektivet kan exempelvis också innebära att man tar upp frågor om historieskrivning, historiska maktperspektiv eller om hur litterära verk traderas över kulturella och mediala gränser.

B4: Uppsatskurs 7.5 hp

Under delkursen skriver den studerande en kortare vetenskaplig uppsats om ett valfritt ämne, förslagsvis utifrån något av de perspektiv som introducerats på tidigare delkurser. Den studerande utvecklar sin förmåga att självständigt och med ett vetenskapligt förhållningssätt formulera problem, samt tillämpa teorier, metoder och tolkningsstrategier. Utöver eget uppsatsskrivande består kursen av förberedande metodseminarier, uppsatshandledning och uppsatsventilering.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, skriftliga uppgifter samt gruppuppgifter. All undervisning är obligatorisk.
 
Arbetsformerna under delkurserna 1 och 3 utgörs av föreläsningar, seminarier samt textanalys och problemdiskussion i mindre grupper. All undervisning är obligatorisk. Planerat, icke lärarlett, för- och efterarbete i grupp kan ingå. På delkurs 2 genomförs undervisningen i seminarieform. Vid sidan av kortare föreläsande inslag samt diskussion av texter arbetar de studerande med eget skrivande samt genomför övningar i grupp; alla deltagare läser och kommenterar varandras utkast och färdiga texter. Delkurs 4 består dels av eget uppsatsförfattande, dels av förberedande metodseminarier, uppsatshandledningar och en avslutande uppsatsventilering.

Examination

Studenterna examineras genom fullgörande av skriftliga och muntliga uppgifter. Aktivt deltagande på seminarierna och genomförande av förelagda gruppuppgifter är en del av examinationen. De studenter som inte fullgjort enstaka obligatoriska uppgifter ges möjlighet att komplettera enligt lärarens anvisning. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare. I delkurserna ges betygen VG, G och U.
 
Delkursernas examination skiljer sig delvis åt. Delkurs 1 och 3: fortlöpande muntlig kunskapskontroll samt avslutande skriftligt prov eller annan examination. Delkurs 2. Examinationen sker genom aktivt deltagande i seminarierna samt via genomförande av förelagda uppgifter. Delkurs 4: skrivande av en kortare uppsats, samt aktivt deltagande i seminarier, handledning och ventilering.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.