Kursplan för Nobelklassiker - valda verk av Nobelpristagare i litteratur.

Nobel Classics: Selected Works by Nobel Laureates in Literature

  • 7,5 högskolepoäng
  • Kurskod: 5LV097
  • Utbildningsnivå: Grundnivå
  • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap G2F
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2019-12-09
  • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
  • Gäller från: vecka 27, 2020
  • Behörighet: 60 hp i ett ämne.
  • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

 
·         med självständighet analysera och reflektera över ett antal litterära klassiker i form av nobelpristagares verk

·         tillämpa kunskaper om och självständigt reflektera över klassikerblivande och litterär normbildning

·         redovisa kunskaper om nobelpriset och litterära prisbelöningars roll i de litterära systemen

·         redovisa grundläggande färdigheter i litterär analys samt dess teori och terminologi.

Innehåll

Vad är en litterär klassiker? Vad är litterärt värde? Hur fungerar litteratur konstnärligt? På den här kursen läses och diskuteras ett antal verk av nobelpristagare i litteratur för att belysa sådana frågor. Dessa verk får dels belysa det enskilda författarskapet, dels frågor om klassikers skapande och ställning. Vidare rymmer kursen frågor om översättningslitteraturens roll och internationella litterära maktförhållanden. Kursen riktar sig också till studenter utan tidigare studier i litteraturvetenskap, och den vill ge studenten grundläggande kunskaper i litteraturvetenskapliga termer och perspektiv.

Undervisning

Undervisningen består dels av föreläsningar, dels av seminariediskussioner.

Kursen kan också ges på distans. Undervisningen är då nätbaserad och bygger på interaktion mellan medstudenter och mellan student och lärare. Såväl muntliga som skriftliga övningar/inlämningsuppgifter ingår.

Examination

Studenterna examineras genom fullgörande av skriftliga uppgifter. Delkurs avslutas med ett skriftligt prov. Aktivt deltagande på seminarierna och genomförande av förelagda gruppuppgifter är en del av examinationen. De studenter som inte fullgjort enstaka obligatoriska uppgifter ges möjlighet att komplettera enligt lärarens anvisning. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Om kursen ges på distans sker examinationen i form av obligatoriska chattar (eller motsvarande) och skriftliga inlämningsuppgifter.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.