Kursplan för Avancerad litterär analys

Advanced Literary Analysis

  • 7,5 högskolepoäng
  • Kurskod: 5LV092
  • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
  • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap A1N, Skandinavistik A1N
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2019-12-09
  • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
  • Gäller från: vecka 27, 2020
  • Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen.
  • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursansvarig institution är Litteraturvetenskapliga institutionen.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna

·         demonstrera en teoretisk förståelse av hur litteraturvetenskapliga metoder fungerar i samspel med litterära texter

·         kritiskt granska och bedöma för- och nackdelar hos olika metoder

·         utföra litterära analyser som demonstrerar betydande insikter i det ifrågavarande litterära materialet.

Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper och färdigheter i litterär analys utifrån den litteraturteoretiska utvecklingen i aktuell forskning. Ett eller ett fåtal verk studeras ingående och olika teoretiska och analytiska perspektiv prövas med fokus på deras funktion i praktiken. Denna undersökning ska leda till insikter i hur verket därigenom på olika sätt kan analyseras och hur det litterära materialets potential kommer till sin rätt vid val av olika metoder. Kursen ger således generaliserbara redskap och strategier för litterär analys och i samband med det en fördjupad förståelse av ett visst litterärt material. Specifikt litterärt fokus för analysen varierar och meddelas på institutionens hemsida senast i samband med ansökningsperioden till kursen.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier. Kursen kan också ges som läskurs.

Examination

Studenterna examineras genom fullgörande av skriftliga och muntliga uppgifter. Delkurs avslutas med ett skriftligt prov. Aktivt deltagande på seminarierna och genomförande av förelagda gruppuppgifter är en del av examinationen. De studenter som inte fullgjort enstaka obligatoriska uppgifter ges möjlighet att komplettera enligt lärarens anvisning. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare. Om kursen ges som läskurs examineras den genom skriftliga uppgifter.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.