Kursplan för Litteratur genom tid och rum

Literature through Time and Space

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LV101
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-12-09
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: Litteraturvetenskap A eller annan litteraturvetenskaplig grundkurs
 • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen

Mål

Kursen bygger vidare på Litteraturvetenskap A och syftar till att ge fördjupade kunskaper om litteraturens historiska villkor. Målet med kursen är att diskutera ett urval teoretiska perspektiv på äldre litteratur och applicera dessa på konkreta texter.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

 •   demonstrera förtrogenhet med olika perspektiv och tolkningsstrategier som kan anläggas i anslutning till äldre litteratur
 •   redovisa en ökad förståelse av litteraturens förändrade villkor genom historien
 •   diskutera de möjligheter och problem som hänger samman med tolkning av äldre tiders litteratur; däri ingår en förmåga att göra historiserande läsningar, liksom en förståelse av vad som kännetecknar litterära verks förändrade mening och betydelse när den migrerar över kulturella och historiska gränser

Innehåll

Kursen ger en litteraturhistorisk fördjupning med ett ämne som varierar termin för termin, med inriktning på litteratur före 1850. Syftet är att ge grundligare historiska kunskaper om ett specifikt tema, en genre, epok eller ett författarskap med anknytning till aktuell forskning. Vidare syftar kursen till att öka studentens kunskap om teoretiska frågor och metodiska utmaningar som inbegrips i läsning och tolkning av äldre litteratur, t.ex. förmågan att historisera litterära verk och deras form- och tankevärld genom att tolka dem i deras intellektuella, estetiska och sociala kontexter. Det historiska perspektivet kan exempelvis också innebära att man tar upp frågor om historieskrivning, historiska maktperspektiv eller om hur litterära verk traderas över kulturella och mediala gränser.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, skriftliga uppgifter samt gruppuppgifter. All undervisning är obligatorisk.

Examination

Studenterna examineras genom fullgörande av skriftliga och muntliga uppgifter. Delkurs avslutas med ett skriftligt prov. Aktivt deltagande på seminarierna och genomförande av förelagda gruppuppgifter är en del av examinationen. De studenter som inte fullgjort enstaka obligatoriska uppgifter ges möjlighet att komplettera enligt lärarens anvisning. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.