Litteraturvetenskap A-C

Litteraturvetenskap A

I kursen ingår fyra delkurser om 7,5 hp.

 • A1: Introduktion till litteraturstudiet, 7,5 hp
  Delkursens syfte är att introducera den studerande till litteraturvetenskapen som ämne och till litteraturens roll och funktion i historia och samtid.  Vidare tillhandahåller kursen grundläggande verktyg för analys av berättande texter, dramatexter och lyrik samt ger en översikt i litteraturvetenskaplig teori och metod. Teoretiska perspektiv konkretiseras genomgående med litterära texter från olika tider.
   
 • A2: Från antiken till tidigmodern tid (800 f.Kr.–1600), 7,5 hp
  Valda texter från antiken och medeltiden, inklusive bibliska texter, studeras under seminarierna, som även ägnas åt orientering om texternas allmänna kulturhistoriska bakgrund (framför allt den antika mytologin och den judisk-kristna traditionen).
   
 • A3: Från renässans till realism (1600-–1880), 7,5 hp
  Valda texter från renässansen till och med realismen studeras. Större krav än i föregående kurs ställs nu på den studerandes förmåga att på egen hand tillgodogöra sig en text. Vissa engelskspråkiga litterära texter läses i original.
   
 • A4: Från det moderna genombrottet till nutid (1880–), 7,5 hp
  Valda texter från det moderna genombrottet ca 1880 till och med nutid studeras. Vissa litterära texter på norska, danska och engelska läses i original. Större krav ställs på kursdeltagarna att sätta skönlitteraturen i relation till kontexter som samhällsutvecklingen, utvecklingen på bokmarknaden samt utvecklingen ur ett epok- och genrehistoriskt perspektiv.

Kursplan

Litteraturvetenskap A

Ansökan

Sök till kursen

Litteraturvetenskap B

Innehåll

I kursen ingår fyra delkurser om 7,5 hp.

 • B1: Fördjupad litterär analys, 7,5 hp
  Under delkursen närstuderas ett begränsat antal litterära verk ur ett enskilt författarskap, en genre, epok eller med viss tematik inom modern litteratur (efter år 1850) med utgångspunkt från relevanta textanalyser som tillämpar skilda teoretiska och metodiska grepp. Val av litterära verk utgår från den undervisande lärarens forskningsprofil. Kursen fördjupar den studerandes förmåga att tillämpa vetenskapliga teorier, metoder och tolkningsstrategier.
   
 • B2: Kommunikation om litteratur, 7,5 hp
  Delkursen är inriktad på litterär mediering och kommunikation inom det litterära systemet, i synnerhet kulturjournalistik och den moderna bokmarknaden. Under kursen övas den studerandes skicklighet att både analysera och själv formulera effektiva och reflekterande texter om skönlitteratur, t.ex. recensioner, essäer eller marknadsföringstexter. Den studerande granskar och diskuterar egna och andras texter samt tränas i att tillgodogöra sig konstruktiva kritiska synpunkter. Därtill ingår en grundläggande orientering i litteratursociologisk teori och metod, med fokus på litteraturkritik och den moderna bokmarknaden.
   
 • B3: Litteratur genom tid och rum, 7,5 hp
  Delkursen ger en litteraturhistorisk fördjupning med ett ämne som varierar termin för termin, med inriktning på litteratur före 1850. Syftet är att ge grundligare historiska kunskaper om ett specifikt tema, en genre, epok eller ett författarskap med anknytning till aktuell forskning. Vidare syftar kursen till att öka studentens kunskap om teoretiska frågor och metodiska utmaningar som inbegrips i läsning och tolkning av äldre litteratur, t.ex. förmågan att historisera litterära verk och deras form- och tankevärld genom att tolka dem i deras intellektuella, estetiska och sociala kontexter. Det historiska perspektivet kan exempelvis också innebära att man tar upp frågor om historieskrivning, historiska maktperspektiv eller om hur litterära verk traderas över kulturella och mediala gränser.
   
 • B4: Uppsatskurs, 7,5 hp
  Under delkursen skriver den studerande en kortare vetenskaplig uppsats om ett valfritt ämne, förslagsvis utifrån något av de perspektiv som introducerats på tidigare delkurser. Den studerande utvecklar sin förmåga att självständigt och med ett vetenskapligt förhållningssätt formulera problem, samt tillämpa teorier, metoder och tolkningsstrategier. Utöver eget uppsatsskrivande består kursen av förberedande metodseminarier, uppsatshandledning och uppsatsventilering.

Läs mer: Att skriva uppsats

Kursplan

Litteraturvetenskap B

Ansökan

Sök till kursen

Litteraturvetenskap C

Innehåll

C-terminens uppsatskurs är integrerad med en fördjupad kurs i teori och metod. Den studerande väljer ämne för en ca 25 sidor lång uppsats (15 hp). Dessutom erbjuds en kurs (7,5 hp) om ett tema, en epok, en genre eller ett forskningsfält.

 1. Teori och metod, 7,5 hp
  Kursen skall ytterligare orientera i ämnets teori och metod samt därmed fördjupa den studerandes förmåga att kritiskt tillämpa sina kunskaper i en vetenskaplig framställning.
   
 2. Valfri delkurs, 7,5 hp
  Institutionen erbjuder valfria fördjupningskurser inom olika teoretiska, tematiska eller historiska områden. Dessa kurser ges dels som undervisningskurser, dels som läskurser.
   
 3. Uppsatskurs, 15,0 hp
  Huvuduppgiften för den studerande är att författa en uppsats på ca 25 A4-sidor som självständigt analyserar en frågeställning samt tillför ny litteraturvetenskaplig kunskap.

  Läs mer: Att skriva uppsats

Kursplan

Litteraturvetenskap C

Ansökan

Sök till kursen

Senast uppdaterad: 2022-03-07