Masterprogram

Vid Litteraturvetenskapliga institutionen kan du välja mellan tre masterprogram:

Inom Masterprogram i humaniora, inriktning litteraturvetenskap, finns möjligheten att specialisera sig mot förlagskunskap. Läs foldern Litteraturvetenskap med inriktning på förlagskunskap för mer information.

Masterprogram i humaniora

Masterprogrammet i humaniora är ett gemensamt masterprogram för institutionerna som tillhör Historisk-filosofiska fakulteten. Varje institution ansvarar för en eller flera inriktningar inom programmet som ger dig en gedigen utbildning med både teoretiska och praktiska inslag.

För masterprogrammet med inriktning på litteraturvetenskap eller retorik läser du under första terminen den obligatoriska kursen Litteraturvetenskaplig teori och metod eller Retorikvetenskaplig teori och metod. Därefter rekommenderar institutionen starkt att du även söker kursen Aktuell litteraturvetenskaplig forskning, alternativt Aktuell retorikvetenskaplig forskning, som är uppsatsförberedande och ger en bra grund att stå på inför resten av programmet.

Under utbildningen kan du välja bland ett stort antal kurser från institutionens eget utbud och  fakultetens utbud. Under det andra året kan du också välja att göra praktik vid företag, organisationer eller myndigheter.

Studie- och utbildningsplaner

Masterprogram i skandinavistik

Skandinavistik är ett väletab­lerat ämne i världen, och masterprogrammet i skandinavistik ger dig möjlighet att även i Sverige studera nordiska språk, nordisk litteratur, historia och kultur. I programmet får du möta lärare med bred forskningskompetens. Du kan fördjupa dig i allt från runologi och isländska till namnforskning och grammatik; du kan även välja att förkovra dig i allt från nordisk lyrik och 1700-talslitteratur till litteratursociologi och politisk retorik.

Masterprogrammet ges i samarbete mellan Litteraturvetenskapliga institutionen och Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Du kan skräddarsy din utbildning genom val av kurser vid båda institutionerna eller vid någon av de andra utbildningarna på fakulteten. Läser du det tvååriga programmet finns det också möjlighet att ersätta en eller två av kurserna med praktik.

Studie- och utbildningsplan

Utbildningsplan för Masterprogrammet i skandinavistik

Kursutbud

Praktik

Under det andra året på Masterprogrammet i humaniora och Masterprogrammet i skandinavistik har du möjlighet kombinera dina masterkurser med praktik, s.k. verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Det finns två alternativ för praktik: 7,5 hp, vilket innebär 5 veckors praktik, och 15 hp som omfattar 10 veckor. Behörig att ta en praktikkurs är den som har läst 60 hp inom ett av de ovan nämnda masterprogrammen.

Som student ansöker du själv om praktikplats på en arbetsplats som anknyter till utbildningen. Det är dina individuella ämnesstudier som ska styra inom vilken bransch eller område du söker praktik. Det är även möjligt att praktisera utomlands om du själv hittar en VFU-plats. Du kan gärna bolla idéer med eller ställa frågor till studievägledaren på institutionen om hur man ansöker om praktik.

Överenskommelse

Den verksamhetsförlagda utbildningen måste godkännas av programansvarig. En ”Överenskommelse om verksamhetsförlagd utbildning” upprättas genom att en blankett fylls i av studenten, handledaren vid praktikplatsen och programansvarig vid institutionen. Blanketten hämtas hos studievägledaren på institutionen.

Examination

När överenskommelsen är undertecknad och klar blir du registrerad på en "Praktikkurs" (antingen 7.5 hp eller 15 hp). För att få ett resultat godkänt på kursen ska du efter praktiken lämna in en skriftlig redogörelse till programansvarig på institutionen. När den är godkänd och institutionen har fått in ett intyg från praktikplatsen, får du dina poäng registrerade. Kursen kan ge högst Godkänt betyg. Se Instruktioner för skriftlig redogörelse.

Examensarbete

En viktig del av dina studier är ditt examensarbete. Oavsett vilket program du väljer skriver du en längre uppsats inom ditt huvudämne. Omfattningen varierar utifrån vilket program du läser och om du ska skriva en master- eller en magisteruppsats.

  • Masteruppsatser inom Masterprogrammet i Humaniora (oavsett inriktning) är på 45 hp
  • Magisteruppsatser inom Masterprogrammet i Humaniora (oavsett inriktning) är på 30 hp
  • Masteruppsatser inom Masterprogrammet i skandinavistik med inriktning litteraturvetenskap är på 45 hp
  • Masteruppsatser inom Masterprogrammet i skandinavistik med inriktning nordiska språk är på 30 hp
  • Magisteruppsatser inom Masterprogrammet i skandinavistik med inriktning litteraturvetenskap är på 30 hp
  • Magisteruppsatser inom Masterprogrammet i skandinavistik med inriktning nordiska språk är på 15 hp

För dig som skall skriva uppsats har vi samlat viktig information på sidan Att skriva uppsats.

Magister- och masterexamen

Vid alla våra program på avancerad nivå har du möjlighet att välja mellan en ettårig magisterutbildning (60 hp) och en tvåårig masterutbildning (120 hp). Utbildningen leder alltså antingen till en magister- eller en masterexamen. Har du redan en magisterexamen kan du välja en ettårig påbyggnadsutbildning för masterexamen.

Både magister- och masterexamen ger behörighet till forskarutbildning.

Senast uppdaterad: 2023-01-09