Retorik A-C

Retorik A

Innehåll

Kursen omfattar fyra delkurser. Alla har såväl teoretiska som praktiska element, och omkring en fjärdedel av varje delkurs är ägnad åt övning av praktiska färdigheter.

 1. Den klassiska retorikens grunder, 7,5 hp
  Den klassiska retorikens grunder presenteras, diskuteras och tillämpas i anslutning till samtida kommunikation i form av tal, text och andra uttrycksmedel. Retorikens teori och praktik problematiseras utifrån historiska, sociala och politiska sammanhang. Under kursen övas också den studerandes skicklighet att muntligt och skriftligt formulera sig övertygande i anslutning till den klassiska retorikens modeller. Förmågan att argumentera, disponera och formulera sig ändamålsenligt tränas. Den studerande får reflektera över egna och andras texter, samt tränas i att framföra och tillgodogöra sig konstruktiva kritiska synpunkter.
   
 2. Den samtida retorikens villkor, 7,5 hp
  Kursen avser att ge såväl en historisk som teoretisk introduktion till den samtida retorikens villkor. I kursen beaktas såväl mediala, sociala, ekonomiska och politiska faktorer som påverkat utvecklingen av vår tids retoriska uttryck. Här breddas förståelsen av mänsklig kommunikation utifrån samtida teoribildning och moderna kommunikationsmodeller. Under kursen övas även den studerandes skicklighet att formulera sig övertygande muntligen och skriftligen i ett antal tidstypiska mediala situationer och genrer.
   
 3. Retorisk analys, 7,5 hp
  Kursen bygger vidare på kunskaper från tidigare delkurser och ger en fördjupad inblick i skilda retorikvetenskapliga analysmetoder. Den studerande genomför retoriska analyser och tränar därvid även sin förmåga till grundläggande vetenskapligt skrivande. Delkursen övar också förmågan att granska vetenskapliga texter, att framföra synpunkter muntligen, liksom att ge konstruktiv respons.
   
 4. Politisk retorik, 7,5 hp
  Kursen ger studenten en introduktion till studiet av politisk kommunikation från ett retoriskt perspektiv. Den syftar till en förtrogenhet med de grundläggande teorierna för att förstå och kritiskt granska de retoriska uttrycken och villkoren för det offentliga samtalet i vid mening. Här studeras de mediala formerna för politisk debatt, t.ex. det politiska språket och propaganda. Teorier om det demokratiska samtalets former introduceras. Studenten får grundläggande kunskaper om den svenska politiska retorikens historia. Kursens praktiska övningar i skriftlig och muntlig framställning inriktas i första hand mot argumentation och debatt.

Kursplan

Retorik A

Ansökan

Sök till kursen

Retorik B

Innehåll

Kursen omfattar fyra delkurser:

 1. Traditioner i klassisk retorik, från antiken till 1850, 7,5 hp
  Retoriska och retorikteoretiska texter från antiken och framåt diskuteras och analyseras, varigenom retorikhistoriens huvudlinjer belyses.
   
 2. Modern retorik, 7,5 hp
  Kursen belyser utifrån modern retorikvetenskaplig teoribildning olika retoriska företeelser i samtida offentlighet. Retorikens maktaspekter belyses, och retorikvetenskapens gränser gentemot angränsande discipliner diskuteras.
   
 3. Kampanjretorik, 7,5 hp
  Kursen ger praktisk och teoretisk orientering i politisk, och annan, kampanjretorik. I kurslitteraturen relateras de praktiska momenten till en förståelse av kampanjarbete i historien och samtiden.
   
 4. Uppsatskurs, 7,5 hp
  Under uppsatskursen skall studenten skriva en uppsats omfattande ca 10-12 sidor jämte notapparat och litteraturförteckning, varvid den studerandes förmåga att applicera retorikvetenskaplig teori och metod på relevant material tränas.

  Läs mer: Att skriva uppsats

Kursplan

Retorik B

Ansökan

Sök till kursen

Retorik C

Innehåll

Kursen består av följande delkurser:

 1. Att forska i retorik, 7,5 hp
  Delkursen ger en vidgad och fördjupad orientering om forskningsmetod i bred mening, inklusive retorikvetenskaplig metod.
   
 2. Aktuella forskningsproblem i retorikvetenskapen, 7,5 hp
  Delkursen ger en orientering och fördjupning i forskningsfrågor och teorier som präglar samtida retorikforskning.
   
 3. Uppsatskurs, 15,0 hp
  Huvuduppgiften för den studerande är att författa en uppsats om ca 25 sidor vari en vetenskaplig frågeställning självständigt formuleras och besvaras samt ny retorikvetenskaplig kunskap tillförs.

  Läs mer: Att skriva uppsats

Kursplan

Retorik C

Ansökan

Sök till kursen

Senast uppdaterad: 2022-03-07