Den moderna romanen

Läskurs 7,5 hp

Beslut och riktlinjer

Kursansvarig institution är Litteraturvetenskapliga institutionen.

Kursen är en fristående kurs på grundnivå, som även kan inräknas som valfri kurs i Litteraturvetenskap C samt inom ramen för Svenska 4.

Kursplanen är fastställd av Litteraturvetenskapliga institutionens styrelse den 22 februari 2010.

Mål

Kursen syftar till att ge kunskap om den moderna romanen, sådan den utvecklats sedan sekelskiftet 1900, genom att fokusera på ett antal centrala författarskap och texter där såväl tematiska, berättartekniska, politiska, filosofiska, estetiska som livsåskådningsmässiga aspekter behandlas. Kursen syftar även till att ställa utvecklingen av den moderna romanen i relation till samhällelig och social förändring.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande:

  • kunna redogöra muntligen och skriftligen för den moderna romanens utveckling, utifrån berättartekniska, tematiska, estetiska, politiska, filosofiska samt livsåskådningsmässiga aspekter.
  • uppvisa god kännedom om några centrala författarskap och verk från år 1900 och framåt.
  • redovisa självständig och kritisk analysförmåga av moderna romaner utifrån de aspekter som angetts ovan.
  • kunna relatera de behandlade romanerna till andra skönlitterära verk, samt till historisk, samhällelig och social förändring.

Innehåll

Kursen behandlar den moderna romanens utveckling från 1900-talet och framåt. Ett urval centrala verk samt kompletterande teoretisk litteratur kommer att studeras och analyseras under seminarierna. Både bredare intellektuella strömningars (såväl konstnärliga som filosofiska och politiska) och samhällsförändringars inflytande över romangenren kommer att uppmärksammas.

Undervisning

På läskursen ersätts seminarierna med inlämningsuppgifter. I regel utdelas en sådan uppgift per vecka.

Examination

Genomförande av skriftliga uppgifter under kursens gång. Tentamen ersätts om möjligt med ett avslutande seminarium där kursdeltagare och kursledare för en jämförande diskussion om de romaner som studerats under kursens gång. Kursen bedöms med betygen VG, G eller U.

Litteraturlista

Kursplan med litteraturlista.