Lyrisk modernism

Kursen avser att ge en elementär orientering i den lyriska diktning som med en vag term kallas modernistisk och att följa denna lyriska modernism från dess rötter i fransk symbolism till dess förgreningar i modern svensk diktning. All modern lyrik är inte modernistisk - att ge insikt i och instrument att avgöra vari den skillnaden består är ett av kursens syften.

Kursen är indelad i fem avsnitt:

  1. Fransk förmodernistisk lyrik – Baudelaire, Rimbaud
  2. Tysk modernism - Rilke, Trakl, Benn
  3. Engelsk modernism - Eliot, Yeats
  4. Svensk modernism 1 - Södergran, Sjöberg, 5 unga
  5. Svensk modernism 2 – Boye, Ekelöf, 40-talismen, exempel på samtida modernistisk lyrik

De studerande läser tre av dessa avsnitt, valda så att båda utländsk och svensk lyrik finns representerad.


LITTERATURLISTA

Utbyte av verk kan ske i samråd med examinator

1. Fransk förmodernistisk lyrik – Baudelaire, Rimbaud

Handböcker
Ingemar Algulin, Bernt Olsson, Johan Sahlin, Litteraturens historia i världen, 2019 (tillämpliga delar)

Espmark, K., Att översätta själen. En huvudlinje i modern poesi - från Baudelaire till surrealismen, 1975 (i urval).

Ekelöf, G., ”Une saison en enfer” (i tidskriften Karavan 1935:1).

Sjöblad, Christina (red.), Utan poesi - aldrig! : Baudelaire i nuet (valfri essä)

Texter

Baudelaire, Charles, några dikter ur Les fleurs du mal

Rimbaud, A., några dikter fr.a. ur Les Illuminations, samt Une saison en enfer.
(Engelskspråkiga översättningar finns i Baudelaire, Charles, The Flowers of Evil, övers James McGovan, Oxford World´s Classic 1993, och Rimbaud, Complete Works, trans. by Wallace Fowlie, Phoenix books 1967.)

 

2. Tysk modernism - Rilke, Trakl, Benn

Handböcker
Friedmann, H. & Mann, O., (Hg), Expressionissimus, 1956, avsn. Einleitung s. 9-26, Die Lyrik des Expressionismus s. 57-83, Heym und Trakl s. 84-115, Benn s. 168-181.

Sokel, W.H., The Writer in extremis, Expressionism in 20th Century German literature, 1959, inledningskap. och ytterligare några avsnitt.

Bergsten, G., Georg Trakls traumatiska kod (i Lyrik i tid och otid, 1971).

Lohner, E., Passion und Intellekt, Die Lyrik Gottfried Benns, 1961 (valfritt kapitel)

Steiner, J., Rilkes Duineser Elegien, 1962, något kap.

Texter

Rilke, R. M., ur Neue Gedichte: Der Panther, en av Die duineser Elegien, t.ex. nr 1 eller 8 (Der Panther i original och övers. ingår i Elovsson, H. [utg.], Lyrik ur världslitteraturen, 1965-66. Duineser-elegierna finns med tysk och svensk parallelltext, i övers. av Erik Lindegren, Svalans lyrikklubb, 1967 - volymen är försedd med inledande essäer av Artur Lundkvist och Jacob Steiner.)

Trakl, G., ett tiotal dikter, däribland: Musik im Mirabell, An die Verstummten, Sommer sneige, Grodek, Helian, Elis, Sebastian im Traum, Kaspar Hauser Lied, Abendlied, Frühling der Seele. (Originaltexter enklast i Trakl, Gedichte, Fischer Bücherei. De fyra förstnämnda dikterna ingår i svensk övers. i Elovssons, Lyrik i världslitteraturen.)

Benn, G., ett urval dikter, lämpligen Edfeldt J. (utg. Dikter, 1966, ett tiotal av dikterna på originalspråket, däribland Morgue 1-3, Saltzbau, Fragmente).

3. Engelskspråkig modernism - Eliot, Yeats

Handböcker
Albright, Daniel, “Yeats and Modernism”, Marjorie Howes, John Kelly (red.), The Cambridge Companion to W. B. Yeats, Cambridge: Cambridge University Press, 2006, s. 59-76

Jeffares, Norman, A Commentary on the Collected poems of W.B. Yeats, Macmillan, 1968Knox, Francesca Bugliani, “Between Fire and Fire: T.S. Eliot's The Waste Land”, The Heythrop Journal, 2015: 2, s. 235–248

Lehman, Robert S., Impossible Modernism: T. S. Eliot, Walter Benjamin, and the Critique of Historical Reason, Stanford University Press 2016, ch. 1

Texter

Eliot, T.S., The Waste Land, The Love Song of J. Alfred Prufrock, Gerontion. (Rekommenderade upplagor: Eliot, T.S. Collected poems, Faber-paperback, och den lilla volymen The Waste Land and other poems, Faber-paperback.)

Yeats, W.B., några dikter, t.ex. The Wild Swans at Coole, The second coming, Sailing to Byzantium, Crazy Jane on God, Parnell’s funeral, Supernatural songs. (Rekommenderad upplaga: Poems of W.B. Yeats, selected by Norman Jeffares, Macmillan’s Scholars’ Library.)

4. Svensk modernism 1 – Lagerkvist, Södergran, 5 unga

Handböcker

Espmark, K., Själen i bild. En huvudlinje i modern svensk poesi, 1977 (i urval).

Holm, Birgitta, "Begär och modernism", Edda 1993:1, s. 55–61

Witt-Brattström, Ebba, Ediths jag. Edith Södergran och modernismens födelse, Stockholm 1997, s. 320–332, eller

Hackman, Boel, Jag kan sjunga hur jag vill. Tankevärld och konstsyn i Edith Södergrans diktning, diss. Helsingfors 2000, s. 170–173, 184–193

Peterson, A., Birger Sjöberg den okände, 1944, kap. Birger Sjöberg och William Shakespeare, ytterligare något kap.

Texter

Lagerkvist, Pär, Ordkonst och bildkonst, Ångest (urval)
Södergran, E., Septemberlyran

Sjöberg, B., urval ur Kriser och kransar, däribland: Av raka linjer och Konferensman

Lundkvist, A., Glöd
Martinson, H., ur Nomad, ur Natur

Svensk modernism 2 - Ekelöf, 40-talismen, ex. på samtida modernistisk lyrik

Handböcker
Björklund, Jenny, Hoppets lyrik: tre diktare och en ny bild av fyrtiotalismen: Ella Hillbäck, Rut Hillarp, Ann Margret Dahlquist-Ljungberg, diss. Eslöv 2004 (tillämpliga delar)

Olsson, Anders, Ekelöfs nej, diss. Stockholm 1983

Franzén, L-O., [utg.], 40-talsförfattare, 1965, uppsatserna av Holmqvist, Wall, Isaksson.

Dessutom några recensioner och essäer i litterära tidskrifter om Sjöstrand (t.ex. BLM 1970 och SLT 1971) och Tranströmer.

Texter

Valfri diktsamling av Hillbäck, Hillarp eller Dahlquist-Ljungberg
Ekelöf, G., ett urval, t.ex. ur Sent på jorden: Sonatform, Orimmad sonett, ur Dedikation: Elegi III: Oändligt sammansatt föds människan, ur Färjesång: Eufori, ur Non Serviam: Absentia animi, ur Om hösten: En verklighet (drömd), ur Strountes: Ex ponto, ur En natt i Otocac: Poesi i sak, ur Sagan om Fatumeh: Nazm 25: Jag äger i dig en undergörande ikon, ur Vägvisare till underjorden: Djävulspredikan.
Lindegren, E., några dikter ur mannen utan väg och ur Sviter.

Sjöstrand, Ö., urval ur Ensamma stjärnor (samlingsvolym, Svalans lyrikklubb, 1970).

Tranströmer, T., urval ur Kvartett (samlingsvolym, Svalans lyrikklubb, 1967) och ur Mörkerseende.

Senast uppdaterad: 2022-02-17