Modern svensk dramatik

Efter inhämtad kurs skall den studerande

  • känna till huvudragen i det moderna dramats historia i Sverige från c 1900 och framåt
  • vara orienterad om radiodramats och tevedramats utveckling
  • kunna redogöra för och kritiskt diskutera olika teorier, metoder och infallsvinklar inom dramaforskningen
  • självständigt kunna analysera dramatexter

Inläsningen av kursen redovisas vid enskild muntlig tentamen (hur denna är upplagd framgår enligt särskild anvisning beskrivning nedan)

Litteraturen bör normalt omfatta upp till 1000 sidor facktext samt upp till 2000 sidor dramatext

Handböcker

G M Bergman, avsnittet om svensk teater 1910-1925 i Den moderna teaterns genombrott (1966)
G Hallingberg, Radio & TV dramatik (1973)
Avsnitten om drama/teater i Den Svenska Litteraturen (red Lönnroth/Delblanc)
S Å Heed, Teaterns tecken (2002)

Övriga facktexter

en nyare doktorsavhandling el. dyl. om modern svensk dramatik (förslag ges nedan)
uppsatser/analyser etc. i anslutning till ung. hälften av lästa dramer (enligt nedan)

Dramatexter

15-20 representativa verk av svenska dramatiker från Strindberg till i dag verksamma dramatiker; ett ramförslag ges nedan:

August Strindberg, Spöksonaten
analys i Kjellin/Ramnefalk, Modern dramatik (1971)

Hjalmar Söderberg, Aftonstjärnan
analys av Wirmark i Svensk Litteraturtidskrift 1983:2

Hjalmar Bergman, En skugga (eller annat Marionettspel)
analys av Ek i Kring Hjalmar Bergman (1965)

Pär Lagerkvist, Himlens hemlighet
analys av Törnqvist i Der Nahe Norden [festskrift till Oberholzer] (1985)

Rudolf Värnlund, Den heliga familjen
analys av Nordmark i Samhället på scenen (1978), s. 63-170

Stig Dagerman, Den dödsdömde
analys av Florin i BLM 1983:6 samt Törnqvist i Svenska dramastrukturer (1973)

Kent Andersson, Sandlådan
analys av Vikström i Sverigespel (1989), s. 169-204

Lars Forssell, Haren och vråken
analys av Syréhn i Makten och ensamheten (1985)

Willy Kyrklund, Medea från Mbongo (finns tryckt i Gunnar Bäcks avh.)
analys av Bäck i Ord och kött (1992), särsk. s. 95-134

Lars Norén, Natten är dagens mor samt någon pjäs ur volymerna De döda pjäserna
texter av Florin m.fl. i BLM 1982:6, analys av Sundberg i Nedslag i nutida svensk dramatik. Katarina Frostenson, Kristina Lugn, Lars Norén, Agneta Pleijel (2005) samt relevanta avsnitt i van Reis avh. (se nedan)

P O Enquist, Bildmakarna
analys av Syréhn i Mellan sanningen och lögnen (2000), s. 171-183

Agneta Pleijel, Kollontaj eller Vid Floden
intervjusamtal i Divan 1990:1, analys av Sundberg i Nedslag…

Kristina Lugn, Tant Blomma
analys av Wirmark i Kvinnovetenskaplig tidskrift 1997:2, analys av Sundberg i Nedslag…

Staffan Göthe, En uppstoppad hund
analys av Gellerfelt i Tempus 1989:16

Katarina Frostenson, Nilen samt Staden
analys av Sundberg i Nedslag…

Magnus Dahlström, Järnbörd
analys av Nynäs i Horisont 1990:6

Förslag på avhandlingar

Gunnar Hallingberg, Radiodramat. Svensk hörspelsdiktning…(1967)
Freddie Rock, Tradition och förnyelse. Svensk…(1977)
Dag Nordmark, Samhället på scenen. En studie i Rudolf Värnlunds…(1978)
Gunnar Syréhn, Osäkerhetens teater. Studier i Lars Forssells dramatik (1979)
Richard Bark, Strindbergs drömspelsteknik…(1981)
Margareta Wirmark, Den kluvna scenen. Kvinnor i Strindbergs… (1988)
Eva Vikström, Sverigespel. Kent Anderssons och Bengt Bratts dramatik… (1989)
Gunnar Bäck, Ord och kött. Till teaterns fenomenologi med larsons och Kyrklunds Medea (1993)
Mikael van Reis, Det slutna rummet [om Norén] (1997)
Christina Svens, Regi med feministiska förtecken [om Suzanne Osten] (2002)
Barbro Sigfridsson, Jagets plats [om Frostenson] (2003)
Björn Apelkvist, Moderskonflikten i Lars Noréns åttiotalsdramatik (2005)

ANVISNING MUNTLIG TENTAMEN, MODERN SVENSK DRAMATIK

Uppläggningen vid tentamen är som följer:

1/ Du får teckna huvuddragen i det moderna dramats historia i Sverige genom att lyfta fram några brytpunkter som du funnit vara viktiga (pjäser/författare; regissörer och andra teaterledares insatser; tekniska och organisatoriska förändringar/landvinningar)

2/ Du får kommentera förtjänster och svagheter i de metodiska och teoretiska grepp du konfronterats med i analyserna/specialarbetet

3/ Du får skissera hur du i princip skulle vilja lägga upp en analys av något av de skådespel du läst

Du får gärna ta med de stödanteckningar du gjort under inläsningen och ha dem till hands under samtalet; däremot behöver du inte ta med några böcker.