Retorik och genus

Kursens syfte och innehåll

Kursens syfte är att orientera om aktuell genusteori och att diskutera de metodiska konsekvenser denna teoribildning medför vid retorisk analys. Kursen byggs upp kring teoretiska texter om begreppen genus, kön och kropp samt genusteoretiskt baserade retoriska analyser. Detta bildar grunden för diskussioner av ett antal persuasiva texter: bl.a. tal, vetenskapliga och skönlitterära texter samt debattinlägg. Med hjälp av dessa texter görs nedslag i debatten om kön (från 1500-talet fram till nutid); dvs. texterna är intressanta att granska ur både ett retoriskt och genusteoretiskt perspektiv. Exempelvis belyses debatten om kvinnligt och manligt under andra hälften av 1700-talet, kampen för kvinnans rättigheter runt sekelskiftet 18–1900, det svenska 1960–70-talets könspolitiska debatt och queer-teorins framväxt. Hur påverkas retorisk teori och praktik av den klassiska retorikens nära knytning till manligheter och makt? Vilken betydelse har könstillhörigheten vid val av retoriska strategier? Hur skall man kunna värdera könstillhörighetens betydelse för retoriken i förhållande till andra konstituerande faktorer, som sexuell identitet, klasstillhörighet, etnicitet etc.? Dessa och liknande frågor hamnar i fokus under kursens gång.

Kursen är uppdelad i två block: ett teoretiskt-metodiskt, ett historiskt. Inom det senare görs historiska nedslag från 1700-talet fram till nutid, och blocket innehåller också diverse källtexter.

Utbyten av litteratur, eller tillägg till litteraturlistan kan förekomma; läslistan fastställs slutgiltigt efter samråd med examinator). OBS! En stor del av texterna finns tillgängliga på Karin Boye-biblioteket, eller kan lånas via forsknings/folk-bibliotek (eller köpas i bokhandel). En del av texterna återfinns i ett kurskompendium, dessa texter markeras med en asterisk (*).

Litteratur

Block I: Teori och metod

1) Genus och kön som begrepp: teoretiska bakgrunder och möjliga metodiska infallsvinklar

Beauvoir, Simone de: Det andra könet, Stockholm 2002 [1949], ”Inledning”, s. 23–38 (15 s.)

* Butler, Judith: Gender Trouble. Feminism and the Subversity of Identity, New York & London, 1999 (1990), s. 128–141 (13 s.)

Connell, Robert: Maskuliniteter, Göteborg 1996 (el. senare), s. 15–111 (96 s.)

Gothlin, Eva: ”Förord”, i Simone de Beauvoir, Det andra könet, Stockholm 2002, s. 7–19 (12 s.)

Halberstam, Judith: Female Masculinity, Durham & London 1998, s. 1–44 (43 s.)

Hirdman, Yvonne: Genus – om det stabilas föränderliga former, Lund 2001 (215 s.)

Lykke, Nina: ”Nya perspektiv på intersektionalitet: problem och möjligheter”, Kvinnovetenskaplig tidskrift, 2005:2/3. s. 7-17

Scott, Joan Wallach: Gender and the Politics of History, New York (revised edition) 1999
(1988), s. 1–11, s. 28–50 (32 s.)

2) Kön/genus-perspektiv på retoriken

*Carlson, A. Cheree: ”’You Know It when You See It:’ The Rhetorical Hierarchy of Race and Gender in Rhinelander vs Rhinelander” i Quarterly Journal of Speech, vol. 85, 1999, s. 111–128 (17 s.). Finns som e-publikation.

Donawerth, Jane: ”Conversation and the boundaries of public discourse in rhetorical theory by Renaissance women”, i Rhetorica, 1998:2, s. 181-199.

*Foss, Sonja K., Griffin, L. Cindy & Foss, Karen A.; ”Transforming Rhetoric Through Feminist Reconstruction: A Response to the Gender Diversity Perspective”, i Women’s Studies in Communication, 1997:2

Mral, Brigitte: Talande kvinnor. Kvinnliga retoriker från Aspasia till Ellen Key, Nora 1999,
240 s.

Reclaiming Rhetorica, Women in the Rhetorical Tradition, ed. Andrea A. Lunsford, Pittsburgh & London 1995, s. 93–136, s. 203–226 (66 s.)

*Öhrberg, Ann: ”’Uti din brudgums blod’. Kön och retorik inom svensk herrnhutism”, i Kvinnovetenskaplig tidskrift, 2003:3–4, s. 113–127 (14 s.)

Block II: Historiska perspektiv

3) Jämlikhet eller komplementaritet? 1700-talets debatt om könsideal

Kolbe, Gunlög: ”I och utanför den retoriska traditionen. ’Några ord till min k. Dotter, i fall jag hade någon’”, i I klänningen veck. Feministiska diktanalyser, red. Eva Lilja, Göteborg 1998, s. 25–60 (35 s.)

Nordenflycht, Hedvig Charlotta: Fruentimets Försvar, i Samlade skrifter, del 3:1, utg. av Hilma Borelius & Theodor Hjelmqvist, Svenska författare utgivna av Svenska Vitterhetssamfundet XI, Stockholm 1929, s. 46–80 (34 s.)

Rousseau, Jean-Jacques: Emile eller Om uppfostran, sv. övers. med inledning av Ronny
Ambjörnsson, Göteborg 1977–79 [1762], del II, s. 147–170, s. 248–267 (42 s.)

Wollstonecraft, Mary: Till försvar av kvinnans rättigheter, Stockholm 1997 [1792], de 40 första sidorna

* Öhrberg, Ann: Vittra fruntimmer, Författarroll och retorik hos frihetstidens kvinnliga
författare
, diss. Uppsala, Hedemora 2001, kap. ”Nordenflycht som kvinnopolitisk författare”, s. 253–274 (21 s.)

4) Kamp för jämlikhet mellan könen under det sena 1800-talet och det begynnande 1900-talet

Gring-Pemble, Lisa: ”Writing Themselves into Consciousness: Creating a Rhetorical Bridge Between the Public and the Private Spheres”, i Quarterly Journal of Speech, vol. 84, 1998, s. 41–61 (20 s.) Finns som e-publikation.

Ibsen, Henrik: Ett dockhem, ca 100 s.

Strindberg, August: ”Ett dockhem”, i Giftas, del I, ca 20 s.

Woolf, Virginia: A Room of One’s Own (orig. 1928), finns i flera utgåvor, t.ex. Penguin Books, ca 100 s.

5) 1960-70-talens feminism: kritiken av kärnfamiljen

Backberger, Barbro: Det förkrympta kvinnoidealet, Stockholm 1966, s. 9–17, s. 77–89 (24 s.)

Cambell, Karlyn Kohrs: ”The Rhetoric of Women’s Liberation: An Oxymoron”, publ. första
gången i Quarterly Journal of Speech, vol. 59, 1973, s. 74–86. Även i Contemporary Rhetorical Theory. A Reader, ed. J.L. Lucaites, C.M. Condit & S. Caudill, New York & London 1999, s. 397–410 (13 s.)

Hammarberg-Åkesson, Jarl: Mina kvinnor min storfamilj, Göteborg 1972, s. 5–45 (40 s.)

* Åkesson, Sonja: ”Äktenskapsfrågan”, ur Husfrid (1963), även i Sonja Åkessons dikter,
Stockholm 1999

6) Queer

* Hellspong Lennart: ”Judith Butlers metaforik”, i Rhetorica Scandinavica, 2003:3

Rand, Erin J., “An inflammatory Fag and a Queer Form: Larry Kramer, Polemics, and Rhetorical Agency”, QJoS, 2008, s. 297-318. Finns som e-publikation.

Rosenberg, Tiina: Queerfeministisk agenda, Stockholm 2002, s. 11–166 (155 s.)