Utbildningsplan för Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation

Bachelor's Programme in Rhetorical and Literary Communication

  • 180 högskolepoäng
  • Programkod: HRL1K
  • Fastställd: 2008-04-01
  • Beslutad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2021-05-25
  • Reviderad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
  • Diarienr: UFV 2021/1097
  • Utbildningsplanen gäller från: HT 2022
  • Ansvarig fakultet: Historisk-filosofiska fakulteten
  • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen

Behörighet

Grundläggande behörighet och Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Beslut och riktlinjer

Programansvarig institution är Litteraturvetenskapliga institutionen.
Utbildningsplanen fastställdes av litteraturvetenskapliga institutionens styrelse den 6 februari 2008.

Syfte

Avlagd examen ger en humanistisk utbildning som förbereder för verksamhet inom kultur- och kommunikationssektorerna. Genom programmet erhålls en tvärvetenskaplig humanistisk utbildning där basen utgörs av grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i centrala sociala, politiska och estetiska kommunikationsformer. Retorisk och litterär kommunikation belyses utifrån historiska och samtida kontexter och kommunikationens sociala och politiska villkor diskuteras ur bl.a. estetiska, mediehistoriska, argumentationsteoretiska och genusteoretiska perspektiv. Om utbildningen riktas mot det litteraturvetenskapliga området skapas möjligheter för en verksamhet inom t.ex. förlag, kulturförvaltning och kulturjournalistik. Genom en kandidatexamen i retorik skapas möjligheter för en verksamhet som t.ex. talskrivare, kommunikationsrådgivare, retorikkonsult och informatör.

Mål

Studenten skall efter genomgången utbildning:

• äga god kännedom om den retoriska och litterära kommunikationens historia och samhälleliga villkor

• ha tillägnat sig centrala teorier, begrepp och analysmetoder i litteraturvetenskap och retorik samt uppövat förmågan att självständigt tillämpa dessa

• erhållit förmågan att skriva vetenskaplig text och därvid kunna definiera och avgränsa en relevant forskningsuppgift, samt kunna planera och genomföra ett vetenskapligt forskningsarbete

• äga god förmåga att självständigt och kritiskt kunna formulera sig, såväl muntligt som skriftligt, om retoriska och litterära fenomen

• ha uppnått förmågan uttrycka sig effektivt och väl i tal och skrift och skriva inte bara korrekt utan även med stilistisk och argumentativ medvetenhet

• kunna anlägga ett etiskt perspektiv på retorisk och litterär kommunikation

• kunna arbeta självständigt med arbeten av projektkaraktär

Programmets uppläggning

Programmet omfattar tre års heltidsstudier. I programmet ingår kurser, projektarbeten, examensarbeten och praktik. Kurserna är i regel på 7,5 högskolepoäng. Basen i programmet utgörs av retorik A och B följt av litteraturvetenskap A och B. Den femte terminen består av en breddning där den studerande kan välja mellan ett antal kurser från historisk-filosofiska fakultetens utbud på grundnivå. En av dessa kurser kan vara praktik. Under sjätte terminen fördjupas ämnesstudierna genom ett examensarbete om 15 hp i antingen retorik C eller litteraturvetenskap C, därtill läses en kurs som ger fördjupad kunskap i retorik- respektive litteraturvetenskaplig teori och metod. En valbar kurs ger ytterligare fördjupning utifrån programmets huvudinriktning. Progressionen inom programmet uttrycks genom de kurser som ingår i programmet samt genom examensarbeten.

Undervisning

Undervisning ges i en eller flera av följande former: föreläsningar, seminarier, tutorials, praktiska övningar, fältövningar, projektarbeten i grupp och handledning. För närmare information om undervisningsformer hänvisas till de respektive kursplanerna. Undervisning på engelska samt under under kvällstid kan förekomma.

Examen

Genomgångna studier leder till en kandidatexamen i antingen retorik eller litteraturvetenskap.

Övriga föreskrifter

Efterantagning med tillgodoräknanden möjliga, se övergångsbestämmelser nedan.

Övergångsbestämmelser

Studenter som läst något eller båda av huvudämnena innan de antas till
programmet kan få tillgodoräkna sig dessa studier. Kompletteringar kan
komma att krävas.