Tema

Arbetarförfattaren är både en biografisk person och en litterär gestalt. Vid konferensen Nordisk arbetarlitteratur VI, 2018  vill vi ta ett handfast grepp om författaren – den som skriver, beskriver och beskrivs. Utgångspunkten är arbetarperspektivet. Det kan handla om författarens självbild, biografins eller självbiografins gestaltning, fotogra-fiet, radiorösten eller recensionens författarpresentation. Går det att definiera arbetar-författaren? Är det kroppen som avgör? Skapas hen genom de litterära verken? Ryms kvinnorna? Vem är arbetarförfattaren i de olika nordiska länderna? I skilda tidspe-rioder?

Litteraturforskningen har under decennier uppehållit sig vid det lilla ordet ”av” i den klassiska definitionen av arbetarlitteratur (”av, om och för arbetare”). Ofta har diskussionen rört strukturella frågor om organisatorisk och kollektiv förankring, klassdefinitioner och social tillhörighet.

Årets tema vill vara konkret, empiriskt och materialinriktat med målet att utvinna ny kunskap om arbetarförfattarens profil och identitet i de nordiska länderna.

Praktisk information

Vi hoppas kunna täcka kostnader för resa och uppehälle för deltagare med föredrag; vi återkommer om detta.

(CfP)

Utgångspunkter och material

Följande utgångspunkter och material kan vara aktuella:

  • Arbetarförfattarens självframställning
  • Biografins författarbild
  • Arkiven om arbetarförfattaren: handskrifter, brev, dagböcker, anteckningar
  • Bilden av författaren i olika former och audiovisuella medier: fotografiet, bild-konsten, skulpturkonsten, televisionen, videon, radion, serieteckningen
  • Arbetarförfattarens politiska profilering
  • Arbetarförfattaren i forskningen, teoribildningen och debatten
  • Jämförelser av framställningar i de nordiska länderna

Även andra förslag med anknytning till temat välkomnas.

Abstracts

Konferensens tidsram begränsar antalet bidrag till 25 – turordning för anmälan gäller. En abstract om högst 150 ord skickas till e-postadressen anna.williams@littvet.uu.se senast den 1 mars 2018. Abstract granskas med tanke på relevans för temat. Som vid tidigare konferenser planerar vi att ge ut en antologi med utgångspunkt från konferensbidragen.

Nedladdningsbart CfP (version 180417)

Senast uppdaterad: 2023-01-24