Litteraturvetenskapliga institutionen

Vid institutionen finns två huvudämnen: litteraturvetenskap och retorik. Inom båda ges utbildning på alla nivåer, från grundkurser till forskarutbildning. Dessutom ansvarar institutionen för de litterära momenten inom ämneslärarutbildningen i svenska.

Institutionen är inte bara en framgångsrik grundutbildningsmiljö med bland annat ett kandidatprogram för retorisk och litterär kommunikation. Den är också mycket forskningsstark och har för närvarande nio professorer.

Uppsalaforskningen inom litteraturvetenskap är sannolikt landets bredaste. Vidden gäller tid och rum men också teoretiska hållningar och metodiska tillvägagångssätt. Forskarnas intressen sträcker sig från antiken till idag, och de studerar både svensk och utländsk litteratur. Vissa profilområden är formaliserade, och en särskild avdelning för litteratursociologi har funnits sedan 1965.

Vid institutionen gjordes de pionjärinsatser som medförde att ämnet retorik väcktes till liv i början av 1980-talet. Numera är forskningen i ämnet omfattande, såväl vad gäller retorikhistoria som modern talekonst. Forskningen är organiserad inom Avdelningen för retorik.

Förutom under fliken forskning förtecknas pågående forskning på de personliga hemsidorna.

 

 

litteratu´r (latin litteratu´ra 'alfabet', 'bokstavsskrift', 'skrift(lig framställning)', 'grammatik', 'språkvetenskap', av li´ttera 'bokstav'), här samlingsbeteckning för skrivna texter som uppfyller vissa estetiska kriterier.

litteraturvetenskap, den forskning vars föremål är litteraturen och den litterära processen, dvs. den litterära textens tillkomst, utformning, spridning, mottagande, verkan och värdering.

retorik (grekiska rhētorikē´ (te´chnē), av rhētoriko´s 'talar-', av retor), dels vältalighet i praktiken, dels teorin om denna. […] I den moderna retoriken studerar man det offentliga språket i äldre och nyare tider med modeller från den klassiska retoriken samt modern lingvistik och kommunikationsforskning.

Ur Nationalencyklopedien

 

Välkommen till Litteraturvetenskapliga institutionen!

 

 

 

SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPETS HÖSTMÖTE

Unga doktorander har ordet

Tisdag den 11 november är det dags för Svenska Litteratursällskapets årliga höstmöte då fyra av Sveriges nydisputerade litteraturvetare presenterar sina avhandlingar.

Vi får höra föredrag av:

Carina Agnesdotter, Linköpings universitet: Dikt i rörelse. Ingrid Sjöstrand och poesins retorik i kvinnornas fredsrörelse 1979–1982

Markus Huss, Södertörns högskola: Motståndets akustik: Språk och (o)ljud hos Peter Weiss 1946–1960

Peter Lind, Uppsala universitet: ”Strunt alt hvad du orerar”. Carl Michael Bellman, ordensretoriken och Bacchi Orden

Julia Tidigs, Åbo Akademi: Att skriva sig över språkgränserna. Flerspråkighet i Jac. Ahrenbergs och Elmer Diktonius prosa

Tid: Kl. 16.30
Lokal: 6-K1031, Engelska parken, Uppsala universitet
Arrangemanget genomförs i samarbete med Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, och är öppet för alla intresserade.

Mötet följs en buffé à 100 kr (60 kr för studenter) på Litteraturvetenskapliga institutionen.

Anmälan till buffén senast torsdagen den 31 oktober, per e-post (linn.areskoug@littvet.uu.se). Var god meddela eventuella önskemål om specialkost. Ingen anmälan behövs till föredraget.

Alla hälsas varmt välkomna!

Rymden fylld av drömmar

Den 14 juni 2012 avslutades Kandidatprogrammet i retorisk och litterär kommunikation vid Uppsala universitet med en examensfest. För detta traditionella akademiska tillfälle hade Torsten Pettersson, litteraturprofessor och författare, inbjudits att skriva en dikt. Den reciterades av honom vid festen och återges här i sin helhet.

Rymden fylld av drömmar. Epilog vid examensfesten i Uppsala 2012

 

 

Bilder från examensfirandet för kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation 10/6-14

Nyheter

Institutionen gratulerar

Professor em. Lena Kåreland

Institutionen gratulerar

Professor Thure Stenström

Institutionen gratulerar

Anna Williams

 

Institutionen gratulerar

Johan Svedjedal

 

Institutionen gratulerar

Doktorand Moa Holmqvist och professor em. Lena Kåreland

Institutionen gratulerar

Mika Hietanen som har tilldelats 2013 års pedagogiska pris inom området teologi, humaniora och lärarutbildning.

Institutionen gratulerar

Kurt Johannesson

Gå till RSS