Litteraturvetenskapliga institutionen

Vid institutionen finns två huvudämnen: litteraturvetenskap och retorik. Inom båda ges utbildning på alla nivåer, från grundkurser till forskarutbildning. Dessutom ansvarar institutionen för de litterära momenten inom ämneslärarutbildningen i svenska.

Institutionen är inte bara en framgångsrik grundutbildningsmiljö med bland annat ett kandidatprogram för retorisk och litterär kommunikation och möjlighet att inom masterprogrammet i humaniora läsa en studiegång med inriktning mot förlagskunskap. Den är också mycket forskningsstark och har för närvarande nio professorer.

Uppsalaforskningen inom litteraturvetenskap är sannolikt landets bredaste. Vidden gäller tid och rum men också teoretiska hållningar och metodiska tillvägagångssätt. Forskarnas intressen sträcker sig från antiken till idag, och de studerar både svensk och utländsk litteratur. Vissa profilområden är formaliserade, och en särskild avdelning för litteratursociologi har funnits sedan 1965.

Vid institutionen gjordes de pionjärinsatser som medförde att ämnet retorik väcktes till liv i början av 1980-talet. Numera är forskningen i ämnet omfattande, såväl vad gäller retorikhistoria som modern talekonst. Forskningen är organiserad inom Avdelningen för retorik.

Förutom under fliken forskning förtecknas pågående forskning på de personliga hemsidorna.

litteratu´r (latin litteratu´ra 'alfabet', 'bokstavsskrift', 'skrift(lig framställning)', 'grammatik', 'språkvetenskap', av li´ttera 'bokstav'), här samlingsbeteckning för skrivna texter som uppfyller vissa estetiska kriterier.

litteraturvetenskap, den forskning vars föremål är litteraturen och den litterära processen, dvs. den litterära textens tillkomst, utformning, spridning, mottagande, verkan och värdering.

retorik (grekiska rhētorikē´ (te´chnē), av rhētoriko´s 'talar-', av retor), dels vältalighet i praktiken, dels teorin om denna. […] I den moderna retoriken studerar man det offentliga språket i äldre och nyare tider med modeller från den klassiska retoriken samt modern lingvistik och kommunikationsforskning.

Ur Nationalencyklopedien

 

Välkommen till Litteraturvetenskapliga institutionen!

 

Nyheter

Mars 2015

- Paula Henrikson tilldelas Schückska priset 2015 av Svenska Akademien. Läs pressmeddelande!

- Janne Lindqvist medverkar som gästredaktör och artikelförfattare, och Erik Bengtsson som artikelförfattare, i det nya numret (nr 68) av Rhetorica Scandinavica. Numret kommer ut i början av mars och är ett temanummer om Aristoteles Retoriken. Dessutom recenseras publikationer av Otto Fischer, Patrik Mehrens och Jon Viklund, Peter Lind, och Mats Rosengren.

Februari 2015

- Ny bok av Sigrid Schottenius Cullhed utgiven: Proba the Prophet: The Christian Virgilian Cento of Faltonia Betitia Proba.

Januari 2015

- Ny bok av professor emeritus Thure Stenström utgiven: Utsikter och insikter. Boken är en samling omtryckta essäer från de senaste 50 åren. Innehållsförteckning och förord finns tillgängliga här.

December 2014

- Ny antologi utgiven: Hans-Georg Gadamer och hermeneutikens aktualitet. Redaktör är Anders Burman vid institutionen.

- Professor Marie-Christine Skuncke tilldelas Torgny Segerstedt-medaljen för år 2014, se artikeln Fem nya medaljörer utsedda.


Fler nyheter ...

Tidskrift för litteraturvetenskap (TfL)

Under 2015 och 2016 delas redaktionen för Tidskrift för litteraturvetenskap (TfL) mellan Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet och Institutionen för kultur och lärande vid Södertörns högskola. Till TfL:s hemsida!

Doktorandkurser

Under vt 2015 ges följande kurser inom doktorandutbildningen:

  • Fördjupningskurs i allmän litteraturvetenskaplig teori och metod ges under första halvan av vt 2015. Lärare: Torsten Pettersson och Johan Svedjedal.
     
  • Medeltid, Renässans, Barock kommer att gå under andra halvan av vårterminen. Lärare: Sigrid Schottenius Cullhed.
     
  • Vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria ges en doktorandkurs i Efterantikt latin. Sista anmälningsdag är 1 mars 2015. Läs mer i dokumentet Efterantikt latin. Schema finns här!

Genvägar

Kalendarium

I månadsbladet Bulletinen finns utförligare information om seminarierna: Bulletinen (april).

Tisdag 21 april

Kollokvium - Litteraturvetenskap
13.15–15.00; 6–0031
“Hur fungerar antidemokratiska personligheter? Ledande nazister i fiktionslitteraturens belysning.” Ordförande Torsten Petterson inleder (ev. på engelska). Se särskild presentation i Bulletinen!

Torsdag 23 april

Allmänna seminariet - Litteraturvetenskap
15.15–17.00; 6–0031
Seminarium om androgynitet. Hur har androgynen fungerat som skönlitterär gestalt, idé och symbol? Katarina Båth, Moa Holmqvist och Niclas Johansson presenterar delar av sina respektive avhandlingskapitel om androgynitet. Material tillgängligt fr.o.m. 16 april. Läs mer i Bulletinen!

Tisdag 28 april

Allmänna seminariet - Retorik
13.15–15.00; 6-K1005
Anneli Bowie, University of Pretoria, South Africa/UU: ”Exploring the rhetorical orientations of visual design trends from a Burkean perspective”. Se särskild presentation i Bulletinen!

Öppen föreläsning på Uppsala stadsbibliotek
18.00-19.00; Stadsbiblioteket, Kerstin Ekman-salen
Olle Nordberg: ”Myt och verklighet om 18-åringars läsande. Läsarattityder och litterär kompetens hos svenska gymnasister”

Onsdag 6 maj

Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala
18.15–20.00; SCAS, Linneanum, Thunbergsvägen 2, Thunbergssalen (OBS! Tid och plats!)
Professor Dena Goodman, University of Michigan: "Science in the Service of a Conquering State, 1793-1814”. Seminariet anordnas i samarbete med Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS), Historiska institutionen och Avdelningen för vetenskapshistoria. Postseminarium. OBS! Anmälan senast 3 maj till Marie-Christine.Skuncke@littvet.uu.se.

Torsdag 7 maj

Allmänna seminariet - Retorik
15.15–17.00; 6-0031
Sofi Qvarnström, KOM, Lunds universitet: "Marknaden som stilfrämjare. Retorisering och mediering av politiska berättelser kring sekelskiftet 1800/1900".
 

Till det fullständiga kalendariet ...
 

Noden Kultur-Demokrati-Medborgarskap erbjuder seminarier öppna för alla intresserade. Noden är ett samarbete mellan Litteraturvetenskapliga institutionen, Institutionen för ABM samt Centrum för genusvetenskap. För mer information, se Kultur-Demokrati-Medborgarskap.