Litteraturvetenskapliga institutionen

Vid institutionen finns två huvudämnen: litteraturvetenskap och retorik. Inom båda ges utbildning på alla nivåer, från grundkurser till forskarutbildning. Dessutom ansvarar institutionen för de litterära momenten inom ämneslärarutbildningen i svenska.

Institutionen är inte bara en framgångsrik grundutbildningsmiljö med bland annat ett kandidatprogram för retorisk och litterär kommunikation och möjlighet att inom masterprogrammet i humaniora läsa en studiegång med inriktning mot förlagskunskap. Den är också mycket forskningsstark och har för närvarande nio professorer.

Uppsalaforskningen inom litteraturvetenskap är sannolikt landets bredaste. Vidden gäller tid och rum men också teoretiska hållningar och metodiska tillvägagångssätt. Forskarnas intressen sträcker sig från antiken till idag, och de studerar både svensk och utländsk litteratur. Vissa profilområden är formaliserade, och en särskild avdelning för litteratursociologi har funnits sedan 1965.

Vid institutionen gjordes de pionjärinsatser som medförde att ämnet retorik väcktes till liv i början av 1980-talet. Numera är forskningen i ämnet omfattande, såväl vad gäller retorikhistoria som modern talekonst. Forskningen är organiserad inom Avdelningen för retorik.

Förutom under fliken forskning förtecknas pågående forskning på de personliga hemsidorna.

litteratu´r (latin litteratu´ra 'alfabet', 'bokstavsskrift', 'skrift(lig framställning)', 'grammatik', 'språkvetenskap', av li´ttera 'bokstav'), här samlingsbeteckning för skrivna texter som uppfyller vissa estetiska kriterier.

litteraturvetenskap, den forskning vars föremål är litteraturen och den litterära processen, dvs. den litterära textens tillkomst, utformning, spridning, mottagande, verkan och värdering.

retorik (grekiska rhētorikē´ (te´chnē), av rhētoriko´s 'talar-', av retor), dels vältalighet i praktiken, dels teorin om denna. […] I den moderna retoriken studerar man det offentliga språket i äldre och nyare tider med modeller från den klassiska retoriken samt modern lingvistik och kommunikationsforskning.

Ur Nationalencyklopedien

 

Välkommen till Litteraturvetenskapliga institutionen!

 

Nyheter och aktuellt

Maj 2016

- Kristiina Savin utnämnd till årets lärare 2015/2016 vid Campus Gotland. Läs motiveringen.

- Konstutställningen i samband med workshopen "Can a Person Be Illegal" omnämns i UNT och SvT Nyheter Uppsala.

- Ny bok av Karl Berglund utgiven: Mordförpackningar. Omslag, titlar och kringmaterial till svenska pocketdeckare 1998–2011.

April 2016

- Birgitta Wistrand väljs till ordförande för DELS De litterära sällskapen.

- Jerry Määttä får årets Klemmingstipendium för projektet "Svenska science fiction-fanzines, ca 1970–1990: bibliografi, funktioner, uttrycksformer".

Mars 2016

- Ann Öhrberg tilldelas Svenska Akademiens gustavianska stipendium för år 2016. Stipendiet delas ut för "betydelsefulla bidrag till utforskandet av den gustavianska tidens historia".

Januari 2016

- Två nya supradiciplinära forskningsnoder startar: "Mediehistoria 1750-1850" och "Vetenskap, validering, partiella perspektiv. Kunskapsproduktion bortom normerna." Läs mer här och i kalendariet.Fler nyheter ...

Doktorandkurser

För doktorandkurser aktuell termin, gå till sidan Forskarutbildning.

Sommarkurser

På avancerad nivå ges sommaren 2016 kursen Ingmar Bergman: Author, Dramatist, Director.

Studier i Norden

Institutionen är med i Nordliks, ett nätverk för student- och läraramobilitet inom Nordplus. Kontaktperson är Ola Nordenfors.

Inför terminsstart

Under menyn Student finns allmän information om t.ex. Studentkonto, registrering, examination, uppsatsskrivande m.m. Där finns också kontaktuppgifter till studieadministratörerna.

Kursspecifik information (registrering, schema, lärare, litteratur m.m.) för alla institutionens kurser finns i Studentportalen: sök aktuell kurs i sökrutan! Länkar till terminens kurser i Studentportalen finns också under sidan Terminens kurser.

Internationella samarbeten

Sedan den 1 juli 2013 har Litteraturvetenskapliga institutionen ett avtal om samarbete kring forskning och undervisning med Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab vid Köpenhamns universitet. Läs mer på sidan Internationella samarbeten!

Tidskrift för litteraturvetenskap (TfL)

Under 2015 och 2016 delas redaktionen för Tidskrift för litteraturvetenskap (TfL) mellan Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet och Institutionen för kultur och lärande vid Södertörns högskola. Till TfL:s hemsida!

Genvägar

Kalendarium

I månadsbladet Bulletinen finns också information om seminarierna: Bulletinen (maj).


Till det fullständiga kalendariet ...


Nytt om forskningsnoder


År 2016 startar två nya forskningsnoder, Vetenskap, validering, partiella perspektiv: Kunskapsproduktion bortom normen, och Mediehistoria 1750-1850. Noderna består av gemensamma tvärvetenskapliga projekt mellan forskare inom historisk-filosofiska fakulteten tillsammans med studenter inom avancerad nivå. Läs mer här.