Litteraturvetenskapliga institutionen

Vid institutionen finns två huvudämnen: litteraturvetenskap och retorik. Inom båda ges utbildning på alla nivåer, från grundkurser till forskarutbildning. Dessutom ansvarar institutionen för de litterära momenten inom ämneslärarutbildningen i svenska.

Institutionen är inte bara en framgångsrik grundutbildningsmiljö med bland annat ett kandidatprogram för retorisk och litterär kommunikation och möjlighet att inom masterprogrammet i humaniora läsa en studiegång med inriktning mot förlagskunskap. Den är också mycket forskningsstark och har för närvarande nio professorer.

Uppsalaforskningen inom litteraturvetenskap är sannolikt landets bredaste. Vidden gäller tid och rum men också teoretiska hållningar och metodiska tillvägagångssätt. Forskarnas intressen sträcker sig från antiken till idag, och de studerar både svensk och utländsk litteratur. Vissa profilområden är formaliserade, och en särskild avdelning för litteratursociologi har funnits sedan 1965.

Vid institutionen gjordes de pionjärinsatser som medförde att ämnet retorik väcktes till liv i början av 1980-talet. Numera är forskningen i ämnet omfattande, såväl vad gäller retorikhistoria som modern talekonst. Forskningen är organiserad inom Avdelningen för retorik.

Förutom under fliken forskning förtecknas pågående forskning på de personliga hemsidorna.

litteratu´r (latin litteratu´ra 'alfabet', 'bokstavsskrift', 'skrift(lig framställning)', 'grammatik', 'språkvetenskap', av li´ttera 'bokstav'), här samlingsbeteckning för skrivna texter som uppfyller vissa estetiska kriterier.

litteraturvetenskap, den forskning vars föremål är litteraturen och den litterära processen, dvs. den litterära textens tillkomst, utformning, spridning, mottagande, verkan och värdering.

retorik (grekiska rhētorikē´ (te´chnē), av rhētoriko´s 'talar-', av retor), dels vältalighet i praktiken, dels teorin om denna. […] I den moderna retoriken studerar man det offentliga språket i äldre och nyare tider med modeller från den klassiska retoriken samt modern lingvistik och kommunikationsforskning.

Ur Nationalencyklopedien

 

Välkommen till Litteraturvetenskapliga institutionen!

 

Nyheter

Maj 2015

- Marie-Christine Skuncke tilldelas det Letterstedtska författarpriset av Kungl. Vetenskapsakademien, läs pressmeddelande!

- Carina Burman tilldelas Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium av Svenska Akademien.

- Ny bok publicerad: Early Modern Print Culture in Central Europe, Wroclaw, 2014. Anna-Maria Rimm är medredaktör.

Anna Williams har utsetts till ny ledamot i Samfundet De Nio. Läs mer i Samfundets pressmeddelande.

- Ny bok av Carina Burman utgiven: "Dubbelt öl ger gott humör": Bellman, ölet och Bryggareföreningens biblioteksdonation i Uppsala. Läs mer om boken här!

- En festskrift till Eva-Britta Ståhl, som i vår avgår med pension från en professur i litteraturvetenskap vid Mittuniversitetet, har utgivits: "Om det man inte kan tala måste man sjunga". Eva-Britta Ståhl disputerade i Uppsala 1984 och i festskriften medverkar många med nutida eller äldre Uppsalaanknytning, bl.a. Björn Sundberg, Thure Stenström, Bo G. Jansson, Örjan Torell, Svante Lovén och Lars Brink.Fler nyheter ...

Inför terminsstart

Under menyn Student finns allmän information om t.ex. Studentkonto, registrering, examination, uppsatsskrivande m.m. Där finns också kontakt-
uppgifter till studieadministratörerna.

Kursspecifik information (registrering, schema, lärare, litteratur m.m.) för alla institutionens kurser finns i Studentportalen: sök aktuell kurs i sökrutan! Länkar till terminens kurser i Studentportalen finns också under sidan Terminens kurser.

Internationella samarbeten

Sedan den 1 juli 2013 har Litteraturvetenskapliga institutionen ett avtal om samarbete kring forskning och undervisning med Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab vid Köpenhamns universitet. Läs mer på sidan Internationella samarbeten!

Tidskrift för litteraturvetenskap (TfL)

Under 2015 och 2016 delas redaktionen för Tidskrift för litteraturvetenskap (TfL) mellan Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet och Institutionen för kultur och lärande vid Södertörns högskola. Till TfL:s hemsida!

Doktorandkurser

Vårterminen 2015

Under vt 2015 ges följande kurser inom doktorandutbildningen:

  • Fördjupningskurs i allmän litteraturvetenskaplig teori och metod ges under första halvan av vt 2015. Lärare: Torsten Pettersson och Johan Svedjedal.
  • Medeltid, Renässans, Barock kommer att gå under andra halvan av vårterminen. Lärare: Sigrid Schottenius Cullhed.
  • Vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria ges en doktorandkurs i Efterantikt latin. Sista anmälningsdag är 1 mars 2015. Läs mer i dokumentet Efterantikt latin. Schema finns här!

För doktorandkurser höstterminen 2015 ooch vårterminen 2016, vänligen gå till sidan Forskarutbildning.

Genvägar

Kalendarium

I månadsbladet Bulletinen finns utförligare information om seminarierna: Bulletinen (maj).

Torsdagen 4 juni

13.15–17.00; Ihresalen (OBS! Tid och plats!)
Minisymposium: Literary Scholarship, Philosophy, Gender Studies

  • 13.15–14.45 - Gästföreläsning av prof. Toril Moi, Duke University: “’Nothing Is Hidden’: Wittgenstein on reading and critique after the hermeneutics of suspicion”. Se särskild presentation i Bulletinen!
  • 15.30–17.00 - Gästföreläsning av prof. Toril Moi, Duke University. “Thinking Through Examples: What Can It Do for Feminist Theory?”. Se särskild presentation i Bulletinen!

Torsdag 11 juni

Allmänna seminariet - Retorik
15.15–17.00; 6-0031
Ventilering av Frida Buhres licentiatavhandling, Speaking the Anachronisms: Arendt, Politics and Temporality. Ann Öhrberg (huvudhandledare), Patrik Mehrens (bitr. handledare). Opponent: Victoria Fareld.Till det fullständiga kalendariet ...Noden Kultur-Demokrati-Medborgarskap erbjuder seminarier öppna för alla intresserade. Noden är ett samarbete mellan Litteraturvetenskapliga institutionen, Institutionen för ABM samt Centrum för genusvetenskap. För mer information, se Kultur-Demokrati-Medborgarskap.